najdi
  RevizijeAktualnoZnanjeDokumentiMedijiO sodiščuPomoč
Natisni Uvodna stranNačrt spletnega mestaEnglish

Pravilnost dela poslovanja Občine Kobarid (6. 10. 2017)


Računsko sodišče je revidiralo pravilnost poslovanja Občine Kobarid v letu 2015 v delu, ki se nanaša na pripravo proračuna in zaključnega računa proračuna ter izvrševanje proračuna, delovno uspešnost in dodatke k osnovnim plačam javnih uslužbencev, javna naročila pri investicijskih odhodkih, zadolževanje in druga področja poslovanja, in ji izreklo mnenje s pridržkom.

Občina proračuna, rebalansov proračuna in zaključnega računa proračuna občine ni pripravila po funkcionalni klasifikaciji. Obrazložitve proračuna občine niso popolne. Župan ni določil obsega izdatkov za posamezno trimesečje ali drugo obdobje, v okviru katerega smejo neposredni uporabniki plačevati obveznosti, za vse neposredne uporabnike. Občina sredstev splošne proračunske rezervacije ob porabi ni razporedila v finančni načrt občine.

Na področju javnih naročil pri investicijskih odhodkih občina v pogodbo, niti kasneje sklenjena aneksa, ni vključila protikorupcijske klavzule, ni pridobila podaljšanja prvotno pridobljene garancije za dobro in pravočasno izvedbo pogodbenih obveznosti, z izvajalcem ni sklenila aneksa za podaljšanje roka izvedbe del, izvajalcu zaradi zamude pri dokončanju del ni zaračunala pogodbene kazni.

Občina je izdala soglasje za zadolžitev pravne osebe javnega sektorja na ravni občine, ne da bi predhodno preverila oziroma pridobila izjavo, da ima ta zagotovljena sredstva za servisiranje dolga iz neproračunskih virov. Od petih pravnih oseb javnega sektorja na ravni občine ni pridobila podatkov o stanju njihove zadolženosti na dan 31. 12. 2015.

V postopku dodelitve tekočih transferov na področju športa objava javnega razpisa in razpisna dokumentacija nista vsebovali vseh obveznih sestavin, predloga prejemnikov sredstev pa niso podpisali člani strokovne komisije. Štirim prejemnikom na področju športa, dvema izvajalcema kulturnih programov in 15 prejemnikom na drugih področjih delovanja je dodelila in izplačala sredstva, ne da bi prej izvedla javni razpis, s tremi športnimi društvi, dvema izvajalcema kulturnih programov in desetim prejemniki sredstev na drugih področjih ni sklenila pogodbe o dodelitvi sredstev.

V dveh primerih oddaje nepremičnega premoženja v najem ni objavila namere o oddaji v najem, v šestih primerih sklenjenih najemnih pogodb in enem primeru oddaje stvarnega premoženja v brezplačno uporabo pa ni imenovala skrbnika pravnega posla. V treh primerih najemnikom funkcionalnih zemljišč za letne vrtove ni izdajala računov v skladu s pogodbenimi določili. Občina ni uskladila zakupne pogodbe glede višine zakupnine ter je prenesla pravice in obveznosti iz zakupa na drugo pravno osebo, za kar ni imela podlage v javnofinančnih predpisih.

Računsko sodišče je Občini Kobarid podalo priporočila za izboljšanje poslovanja.

Povezava do revizijskega poročila
Naslovnica poročila