najdi
  RevizijeAktualnoZnanjeDokumentiMedijiO sodiščuPomoč
Natisni Uvodna stranNačrt spletnega mestaEnglish

Financiranje svetniških skupin občinskega sveta (22. 9. 2008)


Številka: 1415-1/2008-58
Datum: 22. 9. 2008


Zadeva: Mnenje - financiranje svetniških skupin občinskega sveta


Dne 11. 9. 2008 smo prejeli vaše zaprosilo za svetovanje v zvezi s financiranjem svetniških skupin občinskega sveta.

Med pristojnostmi Računskega sodišča Republike Slovenije (v nadaljevanju: računsko sodišče) v Zakonu o računskem sodišču1 sta tudi revizijska pristojnost in pristojnost svetovanja uporabnikom javnih sredstev. Računsko sodišče lahko na podlagi 21. člena ZRacS-1 svetuje uporabnikom javnih sredstev glede javnofinančnih vprašanj, ne more pa presojati o konkretnem vprašanjih. Mnenje o tem bi lahko podalo le, če bi pri uporabniku javnih sredstev opravilo revizijo.

Računsko sodišče se je v izdanih revizijskih poročilih o Pravilnosti poslovanja Mestne občine Velenje z 29. 11. 2001, Pravilnosti poslovanja Mestne občine Celje z 19. 4. 2003 ter Pravilnosti poslovanja Mestne občine Ljubljana z 17. 11. 2004 ter 13. .12. 2005 opredelilo do financiranja svetniških skupin občinskega sveta.

Glede financiranja svetniških skupin občinskega sveta je računsko sodišče zavzelo naslednje stališče:
'Predpisi s področja lokalne samouprave financiranja svetniških klubov oziroma klubov članov občinskega sveta ne urejajo. Ker pa je njihovo delovanje namenjeno izvajanju nalog mestnega sveta, lahko občina v smislu 35. člena Zakona o lokalni samoupravi namenja del sredstev za delovanje mestnega sveta tudi njihovemu delovanju.'

Opozarjamo, da je potrebno financiranje svetniških kubov oziroma svetniških skupin opredeliti v aktu občine ter podrobno določiti merila in kriterije, ki bodo opredelila enake materialne potrebe za vse člane občinskega sveta (ne le člane svetniških skupin) in bodo zagotovilo za vzpostavitev nujne povezave porabe z dejanskimi potrebami za namen delovanja občinskega sveta.

Podobno stališče do financiranja svetniških skupin občinskega sveta je objavilo tudi Služba vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo na spletni strani http://www.svlr.gov.si/si/delovna_podrocja/podrocje_lokalne_samouprave/strokovna_pomoc_obcinam/premozenje_financiranje_in_obcinski_proracun/?type=98.

1: Uradni list RS, št. 11/01.

Znanje