najdi
  RevizijeAktualnoZnanjeDokumentiMedijiO sodiščuPomoč
Natisni Uvodna stranNačrt spletnega mestaEnglish

Pravilnost dela poslovanja Občine Vodice (9. 2. 2018)


Računsko sodišče je revidiralo pravilnost poslovanja Občine Vodice v letu 2015 v delu, ki se nanaša na pripravo proračuna in zaključnega računa proračuna ter izvrševanje proračuna, delovno uspešnost in dodatke k osnovnim plačam javnih uslužbencev, javna naročila pri investicijskih odhodkih, zadolževanje in druga področja poslovanja, in ji izreklo mnenje s pridržkom.

Obrazložitve proračuna in zaključnega računa proračuna niso popolne, prerazporeditve sredstev so bile izvedene v neskladju z določili Odloka o proračunu Občine Vodice za leto 2015, pri plačilu obveznosti iz proračuna občina tudi ni upoštevala plačilnih rokov.

Javni uslužbenki je izplačala dodatek za delo preko polnega delovnega časa, ne da bi za to imela pravno podlago.

Na področju javnih naročil za izvedbo postopka javnega naročila po postopku s pogajanji brez predhodne objave ni sprejela sklepa o začetku postopka, v objavo ni posredovala prostovoljnega obvestila za predhodno transparentnost, ni pripravila končnega poročila o oddaji javnega naročila, ni pridobila bančne garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti zaradi povečanja pogodbene vrednosti, pogodbeno kazen zaradi zamude pri izpolnitvi pogodbenih obveznosti je obračunala za prekratko obdobje in v prenizkem znesku ter aneks za dodatna in več dela sklenila po že opravljenih delih.

S sklenitvijo dogovora o odloženem plačilu obveznosti se je dolgoročno zadolžila, ne da bi upoštevala postopke zadolževanja občin, ki jih določata Zakon o financiranju občin in Pravilnik o postopkih zadolževanja občin.

Pri postopkih dodeljevanja tekočih transferov nepridobitnim organizacijam in ustanovam objava javnega razpisa za sofinanciranje kulturnih programov ni vsebovala podatkov, ki so bili potrebni glede na vrsto predmeta javnega razpisa, odločbe o dodelitvi sredstev za sofinanciranje kulturnih programov in programov športa je izdala direktorica občinske uprave, ne da bi jo župan za to pooblastil, in razpisna dokumentacija za sofinanciranje programov športa ni vsebovala vseh obveznih sestavnih delov.

Računsko sodišče je od občine zahtevalo predložitev odzivnega poročila, v katerem mora izkazati popravljalni ukrep za odpravo ugotovljenih nepravilnosti, in podalo priporočila za izboljšanje poslovanja.

Povezava na revizijsko poročilo
Naslovnica poročila