najdi
  RevizijeAktualnoZnanjeDokumentiMedijiO sodiščuPomoč
Natisni Uvodna stranNačrt spletnega mestaEnglish

Vprašanje glede obvezne vsebine predvolilnih plakatov (12. 5. 2014)


Številka: 339-3/2014/14
Datum: 12. 5. 2014

Zadeva: Prošnja za pojasnilo glede obvezne vsebine predvolilnih plakatov

Prejeli smo vaš dopis z dne 28. 4. 2014 v katerem od Računskega sodišča Republiki Sloveniji (v nadaljevanju: Računsko sodišče) želite pojasnilo drugega odstavka 7. člena Zakona o volilni in referendumski kampanji1 (v nadaljevanju: ZVRK) o obvezni sestavini predvolilnih plakatov (oštevilčenje itd.), ki določa, da mora biti na plakatu poleg impresuma naveden tudi naročnik vsebine.

ZVRK v drugem odstasvku 7. člena določa, da mora biti v biltenih, katalogih ali drugih nosilcih objavljanja informacij, plakatih, prospektih in transparentih ter video straneh brez žive slike ter v telekomunikacijskih sporočilih, ki vsebujejo oglaševalske vsebine za volilno kampanjo, naveden naročnik take vsebine. Na plakatih mora biti navedena tudi njihova zaporedna številka.

V prvem odstavku 40. člena je določeno, da je za nadzor nad izvajanjem določb tega zakona, katerih kršitve so s tem zakonom določene kot prekrški, pristojen inšpektorat, pristojen za notranje zadeve, razen v primerih iz 5., 6. in prvega odstavka 7. člena tega zakona, ko je pristojen inšpektorat, pristojen za kulturo in medije, 8., 9. in 11. člena tega zakona, ko je pristojna inšpekcija lokalne skupnosti ali redarstvena služba lokalne skupnosti, ter v delu določb 4., 14., 16., 18., 19., 22., 23., 29. in 30. člena tega zakona, ki se nanašajo na financiranje, ko je pristojno računsko sodišče.

Po ZVRK sicer za nadzor izvajanjem oziroma za tolmačenje določbe drugega odstavka 7. člena ZVRK ni pristojno Računsko sodišče, kljub temu pa lahko iz vidika nadzora nad zbranimi in porabljenimi sredstvi za volilno kampanjo pojasnimo, da je pri identifikaciji naročnika zadostno, če je na plakatu navedeno skrajšano ime ali kratica imena politične stranke kot naročnika plakata.

------------------
1- Uradni list RS, št. 41/07, 105/08 Odl.US: U-I-295/07-8, 11/11, 28/11 Odl.US: U-I-67/09-27 in 98/13.
Znanje