najdi
  RevizijeAktualnoZnanjeDokumentiMedijiO sodiščuPomoč
Natisni Uvodna stranNačrt spletnega mestaEnglish

Namenska poraba sredstev najemnine za gospodarsko javno infrastrukturo pri gospodarski javni službi odlaganja komunalnih odpadkov (23. 2. 2013)


Številka: 333-4/2013/3
Datum: 23. 1. 2013


Zadeva: Mnenje glede namenske porabe sredstev najemnine za gospodarsko javno infrastrukturo pri gospodarski javni službi odlaganja komunalnih odpadkov


Dne 8. 1. 2013 smo prejeli vaše zaprosilo za podajo mnenja glede namenske porabe sredstev najemnine za gospodarsko javno infrastrukturo pri gospodarskih javni službi (v nadaljevanju: GJS) odlaganja komunalnih odpadkov ter delovanja Nadzornega odbora Občine A.

Računsko sodišče se je glede namenske porabe sredstev najemnine za gospodarsko javno infrastrukturo pri GJS odlaganja komunalnih odpadkov opredelilo v postopku revizije o Ureditvi razmerij pri infrastrukturi za izvajanje GJS1.

Namenske prejemke in izdatke proračuna določa prvi odstavek 43. člena Zakona o javnih financah (v nadaljevanju: ZJF)2 , vendar med njimi ni nadomestila za uporabo infrastrukture za izvajanje GJS). Poleg tako določenih namenskih prihodkov ZJF v istem odstavku 43. člena določa, da se z zakonom, ki se nanaša na izvrševanje državnega proračuna, oziroma v odloku, s katerim se sprejme občinski proračun, lahko določijo tudi druge vrste namenskih prejemkov in izdatkov proračuna.

Prvi odstavek 80. člena ZJF določa, da je "najemnina od oddaje stvarnega premoženja v najem prihodek proračuna države oziroma občine, ki je lastnik premoženja, če ni s posebnim zakonom drugače določeno". V drugem odstavku pa določa, da se lahko uporabi samo za gradnjo, nakup in vzdrževanje stvarnega premoženja države oziroma občine.

Z drugim odstavkom 80. člena ZJF je zagotovljeno, da se prihodki od nadomestila za uporabo infrastrukture za izvajanje GJS porabijo za financiranje investicij v katero koli stvarno premoženje države ali občine. S tem je torej namenskost prihodkov od najemnine za infrastrukturo pri GJS odlaganja odpadkov opredeljena.

Res pa je, da je taka opredelitev namenskosti relativno široka. Občina ima sicer možnost iz 43. člena ZJF, da z občinskim odlokom opredeli namenskost teh prihodkov ožje, torej le za investicije v GJS, v kateri so bila ta sredstva zbrana. Če te možnosti podrobnejše opredelitve namenskosti teh prihodkov ne izkoristi, se lahko sredstva porabijo za druge investicije občine v stvarno premoženje (npr. upravne zgradbe, vrtce, ipd.).

Zato je Računsko sodišče Vlado Republike Slovenije opozorilo, da je potrebno namenskost porabe najemnine za infrastrukturo določiti v zakonu, vendar take določbe zaenkrat na ravni zakona še ni in je podrobnejša ureditev namenskosti porabe najemnine za infrastrukturo prepuščena občinam.

Kljub temu naj opozorimo na dejstvo, da je minister Ministrstva za okolje in prostor namenskost porabe sredstev za uporabo infrastrukture za izvajanje GJS varstva okolja (najemnine) opredelil v pravilniku o oblikovanju cen GJS . Vendar naj opozorimo, da taka ureditev ne temelji na določilu 43. člena ZJF, ki določa, da se namenskost proračunskih prihodkov lahko določi le z zakonom ali odlokom občine oziroma na drugi zakonski podlagi. Obenem naj opozorimo, da je bil pravilnik sprejet na podlagi 149. člena Zakona o varstvu okolja, ki je dal ministru podlago zgolj za določanje metodologije oblikovanja cen, ne pa za določanje namenskih prihodkov občin. Zato kljub veljavnosti tega pravilnika menimo, da določba glede namenskosti prihodkov za občino ne more biti zavezujoča, temveč jo je mogoče uporabljali le kot priporočilo občinam, kako naj bi uredile namenskost teh prihodkov v svojih odlokih.

---------------------
1 Številka 320-4/2010/54 z dne 17. 8. 2011.
2 Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 109/08, 49/09.
Znanje