najdi
  RevizijeAktualnoZnanjeDokumentiMedijiO sodiščuPomoč
Natisni Uvodna stranNačrt spletnega mestaEnglish

Prepis dela zemljišča na športno društvo (16. 10. 2012)


Številka: 333-26/2012/2
Datum: 16. 10. 2012


Zadeva: Prepis dela zemljišča na športno društvo


Računsko sodišče je dne 6. 9. 2012 prejelo vaše zaprosilo za mnenje v zvezi z možnostjo prepisa dela zemljišča na športno društvo A, ki si skupaj z občino prizadeva za ureditev športnega parka B pri C, da bi tako imeli večje možnosti pri pridobivanju sredstev sofinanciranja.

V dopisu tega sicer niste izrecno navedli, vendar predvidevamo, da ste s prepisom dela zemljišča na društvo mislili na brezplačen prenos lastninske pravice na nepremičnini na društvo.

Razpolaganje z občinskim premoženjem ureja tudi Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07-UPB2, 76/08, 79/09, 51/10; v nadaljevanju: ZLS), ki v 51. členu določa, da je odsvojitev delov premoženja občine dopustna le proti plačilu, ki postane del premoženja občine, razen če se del premoženja podari za humanitarne, znanstvenoraziskovalne, izobraževalne ali druge tovrstne namene, določa pa tudi, da mora občina s svojim premoženjem gospodariti kot dober gospodar. ZLS je bil sprejet že v letu 1993 kot splošen zakon, ki v skladu s 1. členom ureja občine kot temeljne samoupravne lokalne skupnosti.

Glede na to, da je bil v letu 2010 sprejet Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12; v nadaljevanju: ZSPDSLS), je ZSPDSLS kasnejši ter specialen predpis, s katerim je urejeno ravnanje s stvarnim premoženjem. Tako je v konkretnem primeru po našem mnenju potrebno uporabiti njegova določila. Tako ZSPDSLS v 5. členu kot enega od načel ravnanja s stvarnim premoženjem občine določa, da stvarnega premoženja ni dovoljeno odtujiti neodplačno, razen če je to dovoljeno z zakonom, odplačno pa samo pod pogoji in na načine, določene v tem zakonu. ZSPDSLS v prvem odstavku 24. člena določa, da se nepremično premoženje občine lahko brezplačno odsvoji le, če je pridobitelj oseba javnega prava (razen javnega podjetja) in je to v javnem interesu. Kot osebe javnega prava ZSPDSLS v 9. točki 3. člena določa državo, samoupravne lokalne skupnosti, javni zavod, javni gospodarski zavod, javno agencijo, javni sklad in javno podjetje. Glede na navedeno brezplačen prenos nepremičnine na društvo, ki je oseba zasebnega prava, v skladu z ZSPDSLS ni mogoč.

Znanje