najdi
  RevizijeAktualnoZnanjeDokumentiMedijiO sodiščuPomoč
Natisni Uvodna stranNačrt spletnega mestaEnglish

Višina regresa za prehrano (17. 3. 2008)


Številka: 1412-1/2008-3
Datum: 17. 3. 2008


Zadeva: Višina regresa za prehrano


Prejeli smo vaše zaprosilo za svetovanje v zvezi z dopustno višino regresa za prehrano.

V Zakonu o delovnih razmerjih je pravica do povračila stroškov za prehrano urejena le splošno (130. člen), višina povračila v zakonu ni določena - glede določitve višine povračila zakon napotuje na kolektivne pogodbe. Vendar pa je za javni sektor in s tem tudi (izrecno) za javne zavode pravica zaposlenih (s tem pa tudi obveznost delodajalca - javnega zavoda) do regresa za prehrano med delom urejena v posebnem zakonu, to je v Zakonu o višini povračil stroškov v zvezi z delom in nekaterih drugih prejemkov (v nadaljevanju: ZPSDP)1. ZPSDP v 2. členu določa, da se prejemki, ki jih zakon ureja (in so našteti v 1. členu), izplačujejo pod pogoji in na način, določen s kolektivnimi pogodbami in drugimi predpisi, ki urejajo izplačevanje teh prejemkov, v višini, ki je določena s tem zakonom. Višina regresa za prehrano je določena v 7. členu zakona, v 11. členu pa je določen način usklajevanja te cene (znesek iz 7. člena tega zakona se usklajuje vsakih šest mesecev z rastjo cen prehrambenih izdelkov, ki jih na podlagi podatkov Statističnega urada Republike Slovenije objavi minister, pristojen za delo). V 13. členu ZPSDP je določeno, da se z dnem uveljavitve tega zakona prenehajo uporabljati določbe kolektivnih pogodb in drugih predpisov, ki so v nasprotju s tem zakonom. Glede na navedeno lahko javni zavodi zaposlenim izplačujejo regres za prehrano v trenutno veljavni višini 3,55 evra za vsak dan prisotnosti na delu (Količnik rasti cen prehrambenih izdelkov, Uradni list RS, št. 5/08). Za višja izplačila v predpisih ni podlage. Davčni predpisi (predvidevam, da ste imeli z oznako uredba v vašem dopisu v mislih Uredbo o višini povračil stroškov v zvezi z delom in drugih odhodkov, ki se ne vštevajo v davčno osnovo) določajo izključno pravila glede obdavčitve posameznih prejemkov, v kolikor so ti zaposlenim s strani delodajalca izplačani, nikakor pa ne morejo predstavljati podlage, na kateri bi bilo mogoče utemeljiti upravičenost zaposlenih do posameznih izplačil. Z davčnimi predpisi se ne morejo določati delovnopravne pravice zaposlenih.

1: Uradni list RS, 87/97, 9/98 in 48/01.

Znanje