najdi
  RevizijeAktualnoZnanjeDokumentiMedijiO sodiščuPomoč
Natisni Uvodna stranNačrt spletnega mestaEnglish

Sklepanje aneksa k pogodbi za opravljanje pravnih storitev (1. 12. 2009)


Številka: 1409-1/2009-4
Datum: 1. 12. 2009


Zadeva: Mnenje v zvezi s sklepanjem aneksa k pogodbi za opravljanje pravnih storitev


Prejeli smo vaše zaprosilo za strokovno mnenje v katerem sprašujete:
  • ali lahko sklenete (oziroma ali je sploh možno skleniti) aneks k pogodbi (ki je v priponki zaprosila, prav tako ponudba), in sicer na zahtevo naročnika, za podaljšanje veljavnosti pogodbe?
  • če lahko sklenete aneks, do kdaj?
Navajate, da je do sedaj bilo porabljeno od 47.400,00 EUR z DDV le 3.459,60 EUR z DDV, ostalo pa je še 43.940,40 EUR z DDV. Pogodba poteče 31. 12. 2009.

Uvodoma želimo v zvezi s predloženo pogodbo št. 2523-09-600027 z dne 2. 3. 2009 med vami (naročnikom) in odvetnikom (izvajalcem) za Izvajanje pravnih storitev v zvezi s problematiko ravnanja z zahtevki pri uveljavljanju nepremoženjske škode povzročene s strani zaščitenih živalskih vrst (v nadaljevanju: pogodba) izrecno poudariti, da to mnenje ne predstavlja mnenja o morebitni ustreznosti /neustreznosti oddaje naročila pravnih storitev po pogodbi, saj Računsko sodišče Republike Slovenije to lahko stori le na podlagi izvedene revizije v skladu z Zakonom o računskem sodišču (v nadaljevanju: ZRacS-1), poleg tega pa navedeno tudi ni predmet vaših vprašanj.

V zvezi z vašima vprašanjema je nujno najprej poudariti, da je potrebno načeloma najti za vsako spremembo pogodbe - sklenitev aneksa - predhodno ustrezno pravno podlago v zakonu.

3. člen pogodbe določa, da se pogodba sklepa za obdobje do 31. 12. 2009. 4. člen
pogodbe pa določa med drugim, da znaša predvidena pogodbena vrednost brez DDV največ do 39.500,00 EUR, z DDV v višini 20% pa 47.400,00 EUR, ter da se naročnik ne zavezuje, da bo naročil storitve do te vrednosti.

Iz zgoraj citiranih določb pogodbe po našem mnenju dovolj jasno izhaja, da sta pogodbeni stranki le-to sklenili za obdobje do 31. 12. 2009, ter da se naročnik ne zavezuje, da bo naročil storitve do vrednosti, določene v 4. členu le-te.

Naročnik je torej s pogodbo pridobil pravico naročiti pri izvajalcu določene pravne storitve v obdobju do 31. 12. 2009 do največ 47.400,00 EUR z vključenim 20% DDV, izvajalec pa je prevzel obveznost tako naročene pravne storitve v obdobju do 31. 12. 2009 izvesti (posledično pa je tudi seveda pridobil pravico prejeti plačilo za naročene in izvedene storitve v skladu s pogodbo) do največ navedenega zneska.

Naročnik na t.i. klasičnem sektorju mora pri oddaji javnih naročil ravnati v skladu Zakonom o javnem naročanju (v nadaljevanju: ZJN-2), pri čemer predstavljajo posamezne določbe ZJN-2 določeno konkretizacijo razmeroma abstraktnih določb ZJN-2, ki opredeljujejo temeljna načela javnega naročanja.

Upoštevajoč določbe pogodbe in ZJN-2, s poudarkom na temeljnih načelih javnega naročanja, menimo, da navedenih (zneskovno) neizkoriščenih del po pogodbi ni mogoče prenesti / razširiti na novo, daljše obdobje, kot bi to želeli urediti z aneksom k pogodbi.

Glede na vse navedeno menimo, da naj v konkretnem primeru sklenitev aneksa k pogodbi za podaljšanje veljavnosti pogodbe ne bi bila primerna in bi bilo potrebno za oddajo predmetnih storitev v novem ustrezno določenem obdobju izvesti nov ustrezen postopek javnega naročanja, upoštevajoč ZJN-2.
Znanje