najdi
  RevizijeAktualnoZnanjeDokumentiMedijiO sodiščuPomoč
Natisni Uvodna stranNačrt spletnega mestaEnglish

Združljivost članstva v nadzornem odboru občine s članstvom v upravnem odboru gasilske zveze (21. 8. 2008)


Številka: 1415-1/2008-32
Datum: 21. 8. 2008


Zadeva: Vprašanje glede združljivosti članstva v nadzornem odboru občine s članstvom v upravnem odboru gasilske zveze


Dne 8. 5. 2008 smo prejeli dopis, v katerem nas prosite za mnenje glede uporabe združljivosti članstva v nadzornem odboru občine (v nadaljevanju: NO) s članstvom v upravnem odboru gasilske zveze.

Nezdružljivost članstva v nadzornem odboru (v nadaljevanju: NO) občine opredeljuje 3. odstavek 32a. člena Zakona o lokalni samoupravi (v nadaljevanju: ZLS), ki določa: "Člani NO ne morejo biti člani občinskega sveta, župan, podžupan, člani svetov ožjih delov občine, tajnik občine, delavci občinske uprave, člani poslovodstev organizacij, ki so uporabniki proračunskih sredstev ter člani vodstev političnih strank"

Za odgovor na vprašanje, ali je član upravnega odbora gasilske zveze lahko član NO Občine je torej potrebno ugotoviti, ali je gasilska zveza uporabnik proračunskih sredstev. Ker odgovora na to vprašanje ZLS ne daje, lahko upoštevamo opredelitev neposrednih in posrednih proračunskih uporabnikov iz 5. in 6. točke prvega odstavka 3. člena Zakona o javnih financah (v nadaljevanju: ZJF), ki velja tudi za občine in določa:
- neposredni uporabniki so državni oziroma občinski organi ali organizacije ter občinska uprava,

- posredni uporabniki so javni skladi, javni zavodi in agencije, katerih ustanovitelj je država oziroma občina,

ZJF gasilske zveze oziroma društev ne uvršča med proračunske uporabnike, zato načeloma ni mogoče trditi, da obstajajo omejitve glede članstva člana upravnega odbora gasilske zveze v NO občine, saj 32.a člen ZLS med osebe, ki ne smejo biti člani NO občin, vključuje zgolj člane poslovodstva organizacij, ki so uporabniki proračunskih sredstev.

Menimo, da bi morali pri obravnavanem vprašanju upoštevati tudi dejstvo, da gasilska zveza od občine prejema praviloma tudi proračunska sredstva in je torej prejemnik sredstev kot ga definira 7. točka prvega odstavka 3. člena ZJF (prejemniki proračunskih sredstev so fizične ali pravne osebe, ki na podlagi pogodbe, sklenjene z neposrednim uporabnikom, odločbe ali sklepa neposrednega uporabnika prejmejo proračunska sredstva).

Neodvisno od tega pa opozarjamo, da članstvo člana upravnega odbora zveze v NO glede to, da je gasilska zveza povezana z opravljanjem javne službe in je lahko prejemnik proračunskih sredstev lahko povzroči konflikt interesov. Nezdružljivost na načelni ravni izhaja iz konflikta interesov oziroma je možni konflikt temelj za določanje nezdružljivosti. Pri NO je nezdružljivost vezana na področje njihovega delovanja. Nadzorni odbor je najvišji organ nadzora javne porabe v občini in nadzira razpolaganje s premoženjem občine, namenskost in smotrnost porabe proračunskih sredstev ter finančno poslovanje uporabnikov proračunskih sredstev. Poslovanje gasilske zveze je torej lahko predmet nadzora nadzornega odbora. Predsednik zveze bi se v tem primeru pojavil v dvojni vlogi, člana upravnega organa nadzorovane organizacije in nadzornika, kar bi neizogibno pripeljalo do konflikta interesov.

Članstvo članov upravnega odbora zveze v NO občin zato po našem mnenju ni primerno, čeprav po določilih ZLS ni izrecno prepovedano.

Želeli bi vas opozoriti tudi na poročila računskega sodišča o poslovanju nadzornih odborov in zbirno poročilo, ki so bili izdani v letu 2005 in so dosegljivi na spletni strani Računskega sodišča www.rs-rs.si. Stališča, ki so izražena v navedenih poročilih bi utegnila nadzornemu odboru in drugima dvema organoma občine ter občinski upravi pomagati pri poslovanju zlasti v delu, ki se nanaša na NO.
Znanje