najdi
  RevizijeAktualnoZnanjeDokumentiMedijiO sodiščuPomoč
Natisni Uvodna stranNačrt spletnega mestaEnglish

Sprejemanje rebalansa proračuna občine (19. 1. 2010)


Številka: 330-10/2010/3
Datum: 19. 1. 2010


Zadeva: Sprejemanje rebalansa proračuna občine


Dne 29. 11. 2010 smo prejeli vaše elektronsko sporočilo, v katerem prosite za mnenje glede sprejemanja rebalansa občine.

Rebalans proračuna je akt države oziroma občine o spremembi proračuna med proračunskim letom (3. člen Zakona o javnih financah, v nadaljevanju: ZJF, Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 109/08, 49/09). Podrobneje rebalans opredeljuje 40. člen ZJF, ki ureja ukrepe za uravnoteženje proračuna med prejemki in izdatki, kadar se med proračunskim letom zaradi nastanka novih obveznosti za proračun ali spremenjenih gospodarskih gibanj povečajo izdatki ali zmanjšajo prejemki proračuna. Tako je v 6. odstavku 40. člena določeno, da se z rebalansom proračuna, ki ga sprejme občinski svet na predlog župana, prejemki in izdatki proračuna ponovno uravnovesijo. Skladno z 29. členom ZJF postopke sprejemanja proračuna natančneje uredi občinski svet s poslovnikom.

Glede na navedeno ni nepravilno, če proračun po sprejetju rebalansa zajema nove postavke na posameznih področij, kot tudi ne, če so vrednosti postavk spremenjene. Rebalans pa mora biti sprejet po postopku, ki ga določa poslovnik občinskega sveta.

Od sprejemanja rebalansa, za kar je pristojen občinski svet občine, pa je treba ločiti institut prerazporejanja proračunskih sredstev, ki ga je ZJF vpeljal za spreminjanje namena porabe proračunskih sredstev v okviru sprejetega proračuna. V ta namen ZJF v 38. členu postavlja pogoje, pod katerimi se prerazporeditve lahko izvršijo. Tako v prvem odstavku določa, da proračunskih sredstev ni mogoče prerazporejati, razen pod pogoji in na način, ki jih določa odlok, s katerim se sprejme občinski proračun, upoštevaje strukturo predloga proračuna. Občinski svet lahko s sprejetjem odloka o proračunu podeli pooblastila za prerazporejanje sredstev pri izvrševanju proračuna tudi županu, vendar župan torej lahko prerazporeja sredstva proračuna le na podlagi pooblastila iz odloka, s katerim je bil sprejet občinski proračun, ter v mejah, ki jih določa navedeni odlok. Če so potrebne spremembe proračunskih postavk v znesku ali po vsebini na način, ki presega županova pooblastila, je potrebno proračun spremeniti z rebalansom proračuna. V drugem in tretjem odstavku 38. člena ZJF določa, da mora župan o opravljenih prerazporeditvah polletno poročati občinskemu svetu in da prerazporejanje sredstev med bilanco prihodkov in odhodkov, računom finančnih terjatev in računom financiranja ni dovoljeno. V 39. členu ZJF pa so urejene posebnosti prerazporejanja sredstev za odplačila dolga, stroškov, povezanih z zadolževanjem in poroštev.

Nekatere spremembe pa lahko župan izvede na podlagi ZJF. Tako se lahko na podlagi 34. člena prihodki v proračun vplačujejo v skladu z zakonom, ne glede na obseg načrtovan v proračunu. Prav tako se lahko v proračun vključijo namenski prihodki, ki so tako opredeljeni v 43. členu ZJF ali odloku občine o proračunu. Pri tem se lahko odprejo tudi proračunske postavke, ki se financirajo iz namenskih odhodkov, če za ta namen že niso načrtovane proračunske postavke (2. odstavek 43. člena ZJF). Vključitev namenskih prihodkov in odhodkov v proračun in prerazporeditve morajo biti izvedene pisno.
Znanje