najdi
  RevizijeAktualnoZnanjeDokumentiMedijiO sodiščuPomoč
Natisni Uvodna stranNačrt spletnega mestaEnglish

Začasno financiranje (14. 5. 2007)


Številka: 1415-1/2007-24
Datum: 14. 5. 2007

Začasno financiranje

Dejstvo je, da če občina nima sprejetega proračuna, nastopi obdobje začasnega financiranja, v katerem se upravičenci, ki se financirajo iz občinskega proračuna, začasno financirajo po prejšnjem proračunu. To namreč nesporno izhaja iz določbe drugega odstavka 148. člena Ustave Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 33/91-I in nasl. - v nadaljevanju: ustava). Po ustavi in določbah Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 in nasl. - v nadaljevanju: ZLS) je občina tista, ki v korist oziroma za potrebe lokalnega prebivalstva opravlja javne zadeve lokalnega pomena. To pomeni, da jih mora opravljati. Vprašanje, ali so v zvezi z začasnim financiranjem sprejeti tudi vsi sklepi (najprej župana in kasneje občinskega sveta), ki jih predvideva 33. člen Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99 in nasl. - v nadaljevanju: ZJF), na to dejstvo ne more in ne sme vplivati. Če ni sklepa sicer res ni dejanske pravne osnove, vendar pa poudarjamo, da se zaradi nesprejetja sklepa o začasnem financiranju funkcioniranje lokalne samouprave ne more prenehati. To izhaja iz prej navedene ustavne določbe in iz vrste področnih predpisov, ki določajo naloge občine. Navsezadnje pa tudi ZJF nima določb, ki bi narekovale kakršnokoli ravnanje oziroma ukrepanje v takšnem primeru (npr. podobno kot 90. b člen ZLS).

Za delovanje občine v obdobju začasnega financiranja je namreč (po vsebini) bolj pomemben zlasti 32. člen ZJF, ki opredeljuje pravila za financiranje funkcij in nalog občinskega sveta (način, obseg oziroma višino začasnega financiranja ipd.) Sklep župana in kasneje sklep občinskega sveta sta zato predvsem akta seznanitve o določenem stanju (prej deklaratorne kot pa konstitutivne narave), na samo ureditev in dejstvo obstoja začasnega financiranja pa to ne vpliva. Nesprejetje odločitve o začasnem financiranju, ki jo zahteva 33. člen ZJF, bodisi da je ne sprejme župan bodisi občinski svet, je pač opustitev zakonitega ravnanja, ki pa na samo obvezo po izvrševanju proračuna po pravilih začasnega financiranja ne vpliva. Še manj je to lahko razlog za ustavitev financiranja funkcij in nalog občine, saj, kot že rečeno, določbe ZJF takšnih ukrepov ne predvidevajo.

Glede vprašanj o porabi sredstev (financiranje šole in vrtca, sklep ustavnega sodišča, sprememba zakonsko določene višine plače župana), je potrebno zopet izhajati iz namena začasnega financiranja, ki je v tem, da je potrebno tudi v primeru, ko proračun ni pravočasno sprejet, kljub temu zagotoviti financiranje nalog občine. Omejitev s preteklim letom je namenjena predvsem temu, da v obdobju začasnega financiranja ni mogoče začeti z novimi nalogami.

Določbo zakona, ki porabo v obdobju začasnega financiranja omejuje s "sorazmerno porabljenimi sredstvi v enakem obdobju v proračunu za preteklo leto", zato ne smemo jemati povsem absolutno. Tudi v obdobju začasnega financiranja namreč župan izvršuje proračun in je potrebno tudi v tem obdobju upoštevati določila ZJF, ki se nanašajo na izvrševanje proračuna (34. do 66. člen ZJF), čeprav so v prvi vrsti namenjena razmeram, ko župan izvršuje sprejeti proračun tekočega leta. Tako ZJF v določenih primerih dovoljuje, da je obseg izdatkov višji, kot so sprejeta ali porabljena sredstva v enakem obdobju preteklega leta. Z rešitvami, ki jih ponuja denimo 41. člen ZJF, je npr. županu dano pooblastilo za vključitev novih obveznosti v proračun tudi brez rebalansa proračuna. Ta določba velja tudi v obdobju začasnega financiranja, kar pomeni, da se realizirani odhodki lahko povečajo iz tega naslova. Po našem mnenju ta razlaga vključuje tudi namene, ki jih navajate v dopisu in pomenijo bodisi obvezo po zakonu (sprememba zakonsko določene višine plače župana), sklepu ustavnega sodišča, ali z zakonom in odlokom občine določeno nalogo občine, ki bo zaradi objektivnih okoliščin, kot je izgradnja nove šole ali vrtca, verjetno lahko pomenila v letu 2007 višnja sredstva kot v letu 2006.

Znanje