najdi
  RevizijeAktualnoZnanjeDokumentiMedijiO sodiščuPomoč
Natisni Uvodna stranNačrt spletnega mestaEnglish

Učinkovitost dodeljevanja sredstev Urada Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu (14. 7. 2017)


Računsko sodišče je izvedlo revizijo učinkovitosti dodeljevanja sredstev Urada Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu, katere cilj je bil izrek mnenja o učinkovitosti urada pri dodeljevanju sredstev organizacijam in dejavnostim Slovencev zunaj Republike Slovenije v letu 2015.

Po mnenju računskega sodišča dodeljevanje sredstev strukturam Slovencev v zamejstvu in po svetu v letu 2015 ni bilo učinkovito, ker ni bilo vzpostavljeno učinkovito načrtovanje dodeljevanja sredstev in ker izvajanje dodeljevanja sredstev ter nadzor nad dodeljenimi sredstvi nista bila učinkovita.

Urad pri oblikovanju dokumentov načrtovanja ni pripravil predloga politike za leto 2015 na področju sodelovanja s slovenskimi avtohtonimi manjšinami v zamejstvu, ki bi ga Vlada Republike Slovenije morala predložiti Državnemu zboru Republike Slovenije, in predloga nalog programskega obdobja od leta 2014 do leta 2020, zato ga ni posredoval Vladi Republike Slovenije v sprejetje.

Načrtovani neposredni učinki, ki jih je urad načrtoval in opisal v obrazložitvah finančnega načrta za leto 2015, so opisani zelo splošno in ne izražajo vseh ciljev ter posameznih prizadevanj za sodelovanje na področjih podpore, pri načrtovanju pa ne sodeluje z ministrstvom, pristojnim za zunanje zadeve, ter ostalimi proračunskimi uporabniki, ki financirajo strukture Slovencev v zamejstvu in po svetu.

Urad je dodelil sredstva organizacijam Rafaelovi družbi, Združenju Slovenska izseljenska matica, Društvu Svetovni slovenski kongres in Društvu Slovenija v svetu brez javnega razpisa, čeprav za to ni imel podlage v predpisih.

Urad je v letu 2015 izvedel Javni razpis za izbor izdajatelja osrednje revije in spletnega portala za Slovence zunaj Republike Slovenije za leti 2015 in 2016, ne da bi upošteval predpise. Pri izvedbi javnih razpisov v letu 2015 je uporabil zgolj nekaj kriterijev, ki so se nanašali na neposredne učinke iz obrazložitev proračuna, poleg tega pri oblikovanju kriterijev ni upošteval potreb in predlogov Slovencev zunaj Republike Slovenije.

Urad ni imel pravilnika o finančnem poslovanju, vzpostavljenega registra tveganj in sistema notranjega revidiranja. V štirih neposrednih pogodbah urad ni določil skrbnikov.

Urad ni zbiral podatkov o prispevkih, ki jih strukturam in dejavnostim Slovencev v zamejstvu in po svetu namenjajo ostali državni organi Republike Slovenije, zato ni zagotovljeno, da se vsa finančna podpora načrtuje in namenja v skladu s strateškimi dokumenti Republike Slovenije.

Ker urad nima vzpostavljenih vzvodov za učinkovito nadziranje izvajanja obveznosti prejemnikov sredstev, s katerimi bi dobil zadostna zagotovila, da so bila dodeljena sredstva prejemnikom porabljena skladno s pogodbenimi določili in namenom, ne ukrepa ustrezno v primeru nenamenske porabe sredstev.

Računsko sodišče je uradu podalo priporočila za učinkovitejšo vzpostavitev sistema dodeljevanja sredstev strukturam Slovencev v zamejstvu in po svetu ter zahtevalo predložitev odzivnega poročila, v katerem mora urad izkazati, da je sprejel pravilnik o finančnem poslovanju in vzpostavil register tveganj ter izvedel kontrole na terenu pri prejemnikih sredstev, ki niso predložili obveznih dokazil o namenskosti porabljenih sredstev v letu 2015.

Povezava na revizijo
Naslovnica poročila