najdi
  RevizijeAktualnoZnanjeDokumentiMedijiO sodiščuPomoč
Natisni Uvodna stranNačrt spletnega mestaEnglish

Odpis terjatev (14. 5. 2008)


Številka: 1415-1/2008-18
Datum: 14. 5. 2008


Zadeva: Odpis terjatev


Dne 28. 2. 2008 in 3. 3. 2008 smo prejeli dopisa, v katerem nas prosite za mnenje o odpisu terjatev. Navajate določila odloka o proračunu občine za leti 2008 in 2009 in dejstvo, da z zapisnikom popisne komisije predlagane terjatve za odpis presegajo znesek, za katerega lahko odločitev o odpisu sprejme župan.

Na zastavljeno vprašanje vam je že bilo odgovorjeno po elektronski pošti 28. 2. 2008. V nadaljevanju povzemamo in dopolnjujemo že podani odgovor.

Zakon o javnih financah1 (v nadaljevanju: ZJF) v tretjem odstavku 77. člena določa, da lahko župan do višine, določene v odloku, s katerim se sprejme občinski proračun, odpiše oziroma delno odpiše plačilo dolga, če bi bili stroški postopka izterjave v nesorazmerju z višino terjatve.

Občinski svet je s sprejetjem odloka o proračunu zneskovno mejo odpisa, o katerem odloča župan, začrtal povsem jasno. Županu je dal pooblastilo za odpis terjatev zgolj do določenega zneska, v navedenem primeru je to 200 EVR. Glede na to, da je navedeni znesek določen v odloku o proračunu za leti 2008 in 2009 se poraja dvom, ali lahko navedeni odlok uporabimo za odpis terjatev po stanju 31. 12. 2007. Dilemo nam reši razmišljanje v smeri, da bomo navedene terjatve, v kolikor ne bodo odpisane po stanju 31. 12. 2007 ponovno zajeli v letu 2008 in jih odpisali v skladu z zneski, veljavnimi v odloku o proračunu za leti 2008 in 2009.

Kaj storiti s terjatvami, ki presegajo znesek, do katerega jih lahko odpisuje župan? Nesporno lahko ugotovimo, da odlok županu ne daje pooblastila za odpis terjatev, ki presegajo 200 EVR. Občini tako ostajata dve alternativni rešitvi. Občinski svet obravnava poročilo popisne komisije in sprejme (ali nesprejme) sklep o odpisu terjatev, ki presegajo županu dana pooblastila. Druga možnost je sprememba odloka o proračunu in dvig zgornje meje, do katere lahko terjatve odpisuje župan. Menimo, da je prva možnost primernejša, saj zagotavlja večjo previdnost in večje soglasje pri odpisu zneskovno višjih terjatev.

O obravnavanem vprašanju se računsko sodišče v revizijah še ni opredelilo, zato to mnenje na podlagi 46. člena Poslovnika Računskega sodišča Republike Slovenije sodišča2 ne zavezuje.

1: Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02.
2: Uradni list RS, št. 91/01.

Znanje