najdi
  RevizijeAktualnoZnanjeDokumentiMedijiO sodiščuPomoč
Natisni Uvodna stranNačrt spletnega mestaEnglish

Financiranje sanacije črnih odlagališč (1. 12. 2005)


Številka: 1409-1/2005-8
Datum: 1. 12. 2005

Financiranje sanacije črnih odlagališč

Zakon o varstvu okolja1 (v nadaljevanju: ZVO-1) v 10. členu opredeljuje splošno načelo plačila za obremenjevanje okolja in določa, da povzročitelja bremenijo vsi stroški ukrepov za preprečevanje in zmanjševanje onesnaževanja okolja ter odprave posledic obremenjevanja okolja. Skladno s tem načelom je mogoče posameznemu povzročitelju zaračunati zgolj tiste sorazmerne stroške izvajanja ukrepov (tudi izvajanja gospodarske javne službe), ki so nastali zaradi njegovih aktivnosti, ne pa tudi stroškov izvajanja odprave posledic onesnaževanja okolja, ki so jih povzročili neznani povzročitelji. Kritje stroškov odprave posledic čezmernega obremenjevanja okolja v primerih neznanih povzročiteljev je urejeno v drugem odstavku 11. členu ZVO-1, ki določa, da država ali občina krijeta stroške odprave posledic čezmerne obremenitve okolja, če jih ni mogoče naprtiti določenim ali določljivim povzročiteljem. V primeru, če se povzročitelj ugotovi kasneje, imata država ali občina pravico in dolžnost izterjati vračilo stroškov od povzročitelja.

V 6.1. točki 3. člena ZVO-1 je opredeljena čezmerna obremenitev okolja kot obremenitev, ki presega mejne vrednosti emisije, standarde kakovosti okolja, pravila ravnanja ali dovoljeno rabo naravne dobrine. V primeru nastanka črnih odlagališč odpadkov gre torej za čezmerno obremenjevanje okolja zaradi ravnanja, ki ni skladno s pravili ravnanja pri ravnanju z odpadki. Ker pa je gospodarska javna služba ravnanja z odpadki2, skladno z določbo 149. člena ZVO-1, lokalna gospodarska javna služba, nosi breme subsidiarnega ukrepanja, v primerih neznanih povzročiteljev črnih odlagališč odpadkov, lokalna skupnost.


Tudi veljavni Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Trebnje3 (v nadaljevanju: odlok) je glede obravnavanega vprašanja usklajen z določili sicer novejšega ZVO-1, saj:
  • v 2. členu uveljavlja načelo "stroške nosi povzročitelj",
  • v 4. členu med subjekte ravnanja s komunalnimi odpadki všteva tudi Občino Trebnje,
  • v 7. členu določa pravila ravnanja in opredeljuje, da je prepovedano odlaganje odpadkov izven posod za odpadke, pristojne občinske nadzorne službe pa lahko z odločbo zahtevajo od povzročiteljev odstranitev odpadkov, ki se odlagajo izven posod za odpadke,
  • v 18. členu določa pravila ravnanja in opredeljuje, da je prepovedano odlaganje odpadkov izven za to dejavnost določenega odlagališča odpadkov, in še posebej določa, da je tisti, ki odloži komunalne odpadke izven odlagališča, dolžan na svoje stroške te odpadke odstraniti ter pripeljati na odlagališče.

V primeru, da storilca odlaganja odpadkov izven odlagališča odpadkov ni mogoče ugotoviti, v skladu z 18. členom odloka odstranijo odpadke izvajalci po navodilih in na zahtevo inšpekcijske službe, vendar to ne pomeni, da izvajalci odstranijo odpadke na svoje stroške. Izvajalci namreč niso povzročitelji obremenitve okolja, oni odstranijo odpadke na stroške organa, ki je odredil odstranitev, torej na stroške Občine Trebnje.

Na podlagi navedenega menimo, da mora stroške sanacije črnih (divjih) odlagališč v primeru neznanih povzročiteljev kriti Občina Trebnje iz svojega proračuna. V kolikor se kasneje ugotovi, kdo je bil povzročitelj nastanka črnih odlagališč odpadkov, mora Občina Trebnje te stroške v skladu s tretjim odstavkom 11. člena ZVO-1 izterjati od povzročitelja(ev).

Glede na navedeno, stroškov sanacije črnih (divjih) odlagališč odpadkov ni mogoče vključevati med stroške izvajanja gospodarske javne službe in jih preko cene za izvajanje gospodarske javne službe razporediti na vse uporabnike teh storitev, saj s tem ne bi bilo spoštovano načelo »stroške nosi povzročitelj«.

V gornjem mnenju gre za vprašanje, o katerem se računsko sodišče na podlagi opravljenih revizij še ni opredelilo, zato prosimo, da ga štejete za strokovno mnenje, ki po 46. členu Poslovnika Računskega sodišča Republike Slovenije računskega sodišča ne zavezuje.
1: Uradni list RS, št. 41/04.
2: Na lokalni ravni se kot gospodarska javna služba ravnanja z odpadki izvajajo naslednje dejavnosti: zbiranje in prevoz komunalnih odpadkov ter odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov.
3: Uradni list RS, št. 30/01.

Znanje