najdi
  RevizijeAktualnoZnanjeDokumentiMedijiO sodiščuPomoč
Natisni Uvodna stranNačrt spletnega mestaEnglish

Dodelitve transfera (6. 5. 2008)


Številka: 1415-1/2008-29
Datum: 6. 5. 2008

Dodelitve transfera

Zakon o javnih financah1 (v nadaljevanju: ZJF) v 53. členu določa, da se sredstva subvencij, posojil in drugih oblik državnih pomoči dodelijo na podlagi predhodno izvedenega javnega razpisa, pod pogoji in po postopku, ki ga predpiše minister, pristojen za finance, če s posebnim zakonom ni drugače določeno. Postopki dodelitve transferov so predpisani bodisi v Pravilniku za izvrševanje proračuna Republike Slovenije2 (v nadaljevanju: PPIPro) v poglavju 12, bodisi v področnih zakonih, ki urejajo posamezno področje (kulturo, šport...). Ob tem je potrebno poudariti, da se določila PPIPro za občine uporabljajo smiselno.

Tako PPIPro kot področni zakoni predpisujejo tudi izjeme, ko transferov ni potrebno dodeliti z javnim razpisom. PPIPro v 215. členu določa izjeme, za katere se določbe poglavja ne uporabljajo. Mednje med drugim uvršča tudi nosilce javnih pooblastil in društva, ki delujejo v javnem interesu, če so pogoji za dodelitev sredstev urejeni s posebnim podzakonskim predpisom ali s sklepom vlade ali pristojnega ministra. Glede na navedeno računsko sodišče ni štelo za nepravilnost financiranja društev, če so ta imela veljaven status društva, ki deluje v javnem interesu, sredstva pa so jim bila dodeljena brez javnega razpisa na podlagi akta občine, sklepa župana ali občinskega sveta. Poudarjamo pa, da morajo biti v primeru izjem izpolnjene vse okoliščine, ki jih predpisi zahtevajo.

Odgovor na vprašanje ali sredstva podeliti z razpisom ali z neposredno pogodbo je torej odvisen od statusa društva, ki mu občina želi dodeliti sredstva (ali ima društvo status društva, ki deluje v javnem interesu) in od izpolnjevanja drugega pogoja (da bodo sredstva dodeljena na podlagi akta občine) ter od same usmeritve občine pri morebitnem dodeljevanju sredstev društvom, ki delujejo v javnem interesu. Tudi če ima društvo status društva, ki deluje v javnem interesu to namreč še ne pomeni, da mu bodo sredstva nujno podeljena z neposredno pogodbo. Javni razpis namreč zagotavlja javnost postopka dodelitve transferov in s dostopnost do sredstev vsem potencialnim izvajalcem posameznega programa, kar zagotavlja transparentnost porabe sredstev in enako obravnavo potencialnih izvajalcev programa.1: Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02
2: Uradni list RS, št. 50/07

Znanje