najdi
  RevizijeAktualnoZnanjeDokumentiMedijiO sodiščuPomoč
Natisni Uvodna stranNačrt spletnega mestaEnglish

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehranoKratica: MKGP
Naslov: Dunajska 22, 1000 Ljubljana
URL: http://www.mkgp.gov.si/

Tip: Državni organi
Podtip: Ministrstva in organi v sestavi
Regija: Osrednjeslovenska


Revizije

 

NASLOV IN CILJ REVIZIJE
 
DATUM ZADNJE SPREMEMBE

Izrek mnenja o zbirni bilanci stanja državnega proračuna na dan 31. 12. 2018 (Sklep izdan: 5. 11. 2018)
16. 11. 2018

izrek mnjenja o učinkovitosti spremljanja uspešnosti projektov, ki so prejeli evropska sredstva za razvoj podeželja (Sklep izdan: 19. 6. 2018)
16. 11. 2018

izrek mnenja o učinkovitosti revidirancev pri spremljanju in preprečevanju škode zaradi podlubnikov. (Sklep izdan: 16. 8. 2017)
9. 10. 2018

Izrek mnenja o zbirni bilanci stanja proračuna Republike Slovenije na dan 31. 12. 2017 (Sklep izdan: 17. 10. 2017)
26. 9. 2018

  • izrek mnenja o predlogu splošnega dela predloga zaključnega računa proračuna za leto 2017,
  • izrek mnenja o pravilnosti izvršitve proračuna za leto 2017.
(Sklep izdan: 12. 12. 2017)
27. 7. 2018

izrek mnenja o učinkovitosti varstva pred invazivnimi tujerodnimi vrstami v Republiki Sloveniji. (Sklep izdan: 19. 6. 2018)
29. 6. 2018

Izrek mnenja o zbirni bilanci stanja proračuna Republike Slovenije na dan 31. 12. 2016 (Sklep izdan: 5. 1. 2017)
26. 2. 2018

Izrek mnenja o predlogu splošnega dela predloga zaključnega računa proračuna za leto 2016 in o pravilnosti izvršitve proračuna za leto 2016. (Sklep izdan: 19. 12. 2016)
5. 2. 2018

Izrek mnenja o učinkovitosti izbranih nosilcev urejanja prostora pri izvajanju njihovih nalog v postopku prostorskega načrtovanja občin ter o učinkovitosti ministrstva, pristojnega za prostor, pri urejanju postopka prostorskega načrtovanja. (Sklep izdan: 18. 4. 2016)
12. 10. 2017

Izrek mnenja o smotrnosti ravnanja z nepremičninami v obdobju od 1. 1. 2014 do 30. 9. 2015. (Sklep izdan: 26. 10. 2015)
21. 7. 2017

Izrek mnenja o:
  • predlogu splošnega dela zaključnega računa in
  • pravilnosti izvršitve proračuna.
(Sklep izdan: 15. 12. 2015)
1. 2. 2017

Izrek mnenja o zbirni bilanci stanja proračuna Republike Slovenije na dan 31. 12. 2015 (Sklep izdan: 14. 1. 2016)
1. 2. 2017

Izrek mnenja o zbirni bilanci stanja proračuna Republike Slovenije na dan 31. 12. 2014 (Sklep izdan: 12. 1. 2015)
15. 3. 2016

  • izrek mnenja o splošnem delu predloga zaključnega računa proračuna Republike Slovenije za leto 2014 in
  • izrek mnenja o pravilnosti izvršitve državnega proračuna za leto 2014.
(Sklep izdan: 15. 12. 2014)
15. 12. 2015

Izrek mnenja o učinkovitosti delovanja informacijskega sistema za podporo zbiranja računovodskih podatkov o dohodkih in poslovanju kmetijskih gospodarstev (angl. Farm Accountancy Data Network – FADN). (Sklep izdan: 16. 9. 2011)
28. 1. 2014

Cilja revizije sta: izrek mnenja o splošnem delu predloga zaključnega računa proračuna Republike Slovenije za leto 2010 in izrek mnenja o pravilnosti izvršitve državnega proračuna za leto 2010. (Sklep izdan: 7. 12. 2010)
28. 12. 2011

Ocena tveganj. (Sklep izdan: 18. 9. 2008)
17. 10. 2011

Izrek mnenja o splošnem delu predloga zaključnega računa proračuna Republike Slovenije za leto 2009 in izrek mnenja o pravilnosti izvršitve državnega proračuna za leto 2009. (Sklep izdan: 25. 11. 2009)
10. 3. 2011

Podati mnenje o uspešnosti politike razvoja podeželja v RS (Sklep izdan: 30. 10. 2008)
10. 9. 2010

Izrek mnenja o smotrnosti črpanja sredstev evropskega proračuna. (Sklep izdan: 6. 7. 2009)
25. 8. 2010

Izrek mnenja o splošnem delu predloga zaključnega računa proračuna Republike Slovenije za leto 2008 in izrek mnenja o pravilnosti izvršitve državnega proračuna za leto 2008. (Sklep izdan: 23. 12. 2008)
24. 9. 2009

Smotrnost poslovanja pri izvajanju ukrepov za doseganje ciljev sprejetih mednarodnih sporazumov, konvencij in protokolov ter nacionalnih politik na področju varovanja zraka, ozonskega plašča in podnebja (Sklep izdan: 20. 7. 2007)
6. 10. 2008

Izrek mnenja o splošnem delu predloga zaključnega računa proračuna Republike Slovenije za leto 2007 in izrek mnenja o pravilnosti izvršitve državnega proračuna za leto 2007. (Sklep izdan: 30. 11. 2007)
1. 10. 2008

Izrek mnenja o izkazih zaključnega računa proračuna, izrek mnenja o pravilnosti izvršitve proračuna posameznih ministrstev in državnega proračuna kot celote ter izrek mnenja o pravilnosti in učinkovitosti izvajanja izbranih podprogramov posameznih ministrstev. (Sklep izdan: 4. 1. 2007)
26. 2. 2008

Ključno vprašanje revizije: Ali Republika Slovenija pri preprečevanju in odpravi posledic suše v kmetijstvu ravna smotrno? (Sklep izdan: 27. 10. 2006)
20. 12. 2007

Revizija pravilnosti poslovanja agencije v letu 2004. (Sklep izdan: 1. 9. 2005)
2. 7. 2007

Pravilnost in smotrnost ustanavljanja predlaganih regijskih parkov Snežnik in Kočevsko – Kolpa ter izvajanje projektov za ohranitev velikih zveri in gozdov na tem območju. (Sklep izdan: 12. 4. 2006)
18. 6. 2007

Preveriti pravilnost informiranja javnosti o sredstvih sofinanciranja s strani Evropske unije (Sklep izdan: 19. 9. 2006)
31. 5. 2007

Izrek mnenja o izkazih zaključnega računa proračuna ter izrek mnenja o pravilnosti izvršitve proračuna posameznih ministrstev in državnega proračuna kot celote. (Sklep izdan: 24. 1. 2006)
26. 2. 2007

Izrek mnenja o resničnosti in verodostojnosti izkazov zaključnega računa državnega proračuna za leto 2004, izrek mnenja o pravilnosti izvršitve finančnih načrtov revidiranih proračunskih uporabnikov in državnega proračuna kot celote za leto 2004 ter ocena pravilnosti in učinkovitosti izvajanja izbranih podprogramov revidiranih proračunskih uporabnikov. (Sklep izdan: 23. 2. 2005)
13. 7. 2006

Revizija izkazov državnega proračuna za leto 2003, s pripadajočimi obrazložitvami, ter pravilnost izvršitve državnega proračuna za leto 2003. (Sklep izdan: 22. 3. 2004)
29. 9. 2004

Izrek mnenja o izkazih iz splošnega dela zaključnega računa državnega proračuna za leto 2002 in zbirni bilanci stanja na dan 31. 12. 2002; izrek mnenja o pravilnosti izvršitve posameznih delov državnega proračuna za leto 2002, ki se nanašajo na poslovanje revidirancev; izrek mnenja o pravilnosti izvršitve državnega proračuna kot celote ter ocenitev izpolnjevanja standardov notranjega revidiranja. (Sklep izdan: 14. 2. 2003)
4. 2. 2004

Izrek mnenja o izkazih državnega proračuna za leto 2001; izrek mnenj o pravilnosti izvršitve posameznih delov državnega proračuna za leto 2001 in izrek mnenja o pravilnosti izvršitve državnega proračuna kot celote; ocena poročil neposrednih proračunskih uporabnikov o doseženih ciljih in rezultatih njihovega poslovanja v letu 2001 (Sklep izdan: 15. 1. 2002)
4. 9. 2002

Preskusiti ali je ministrstvo pravilno izkazalo odhodke v zaključnem računu finančnega načrta za leto 2000 ter ali je ministrstvo izvrševalo finančni načrt za leto 2000 v skladu s predpisi, ki jih mora spoštovati neposredni uporabnik državnega proračuna; (Sklep izdan: 23. 3. 2001)
5. 12. 2001

Zbrati zadostne in ustrezne dokaze za oblikovanje mnenja o pravilnosti podatkov, izkazanih v zaključnem računu proračuna RS ter pravilnosti izvršitve posebnega dela proračuna, ki se nanaša na finančne načrte posameznih proračunskih uporabnikov. (Sklep izdan: 26. 7. 1999)
27. 7. 2001

Revidirali smo izvršitev proračuna za leto 1999. Revizijski vprašanji sta bili: ali je ministrstvo pravilno in popolno izkazalo odhodke za leto 1999 ter ali je ministrstvo izvrševalo finančni načrt za leto 1999 v skladu s predpisi, ki jih mora spoštovati neposredni uporabnik državnega proračuna. (Sklep izdan: 4. 5. 2000)
28. 11. 2000

Ugotoviti in oceniti način načrtovanja sredstev na posamezni proračunski postavki; ugotoviti porabo sredstev na posamezni proračunski postavki; ugotoviti in oceniti način analiziranja porabljenih sredstev na proračunskih postavkah s strani ministrstva. (Sklep izdan: 22. 10. 1997)
5. 2. 1998

Ugotovitev načina načrtovanja sredstev na proračunski postavki investicijskega vzdrževanja v kmetijstvu; preveritev pravilnosti in namembnosti porabe sredstev za vzdrževanje cest v zasebnih gozdovih ter preveritev sklenjenih pogodb; prerazporeditve sredstev na proračunski postavki in nadzor nad porabo sredstev. (Sklep izdan: 16. 6. 1997)
13. 11. 1997

Revizija načrtovanja in porabe sredstev (Sklep izdan: 26. 5. 1997)
11. 10. 1997

Revizija načrtovanja in izvajanja ukrepov. (Sklep izdan: 28. 5. 1997)
11. 10. 1997

Pregled zakonitosti zahtevkov ter namembnosti in gospodarnosti porabe javnih sredstev. (Sklep izdan: 19. 10. 1995)
3. 1. 1997

Preveritev notranjih kontrol, knjigovodskega in računovodskega sistema ter ugotavljanje zakonitosti in verodostojnosti proračunskih postavk. (Sklep izdan: 3. 6. 1996)
16. 12. 1996

Nadzor pravilnosti in zakonitosti na področjih zapolovanja, sistematizacije, izplačila plač, dodatkov in bonitet ter nekaterih drugih izplačil. (Sklep izdan: 1. 9. 1995)
6. 12. 1995
Generična slika - Revidiranec