najdi
  RevizijeAktualnoZnanjeDokumentiMedijiO sodiščuPomoč
Natisni Uvodna stranNačrt spletnega mestaEnglish

Transferi (22. 3. 2013)


Številka: 333-7/2013/2
Datum: 22. 3. 2013


Zadeva: Transferi


Dne 21. 1. 2013 smo prejeli vaš dopis, v kateri nas prosite za mnenje glede postopka dodeljevanja transferov.

Občina skladno z Zakonom o javnih financah1 (v nadaljevanju: ZJF) lahko dodeljuje transfere pravnim in fizičnim osebam, vendar morajo biti za dodelitev izpolnjene zahteve predpisov glede njihove dodelitve. Praviloma se transferna sredstva društvu ali nevladni organizaciji dodeljujejo z javnim razpisom. Postopek je urejen v 106. f in naslednjih členih ZJF ali 12. poglavju Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije, ki se smiselno uporablja tudi za občine (1. člen PPIPro), pa tudi v posameznih področnih zakonih. Predpisi določajo tudi izjeme, ko transferov ni potrebno dodeliti z javnim razpisom. PPIPro v 215. členu določa izjeme, za katere se določbe poglavja ne uporabljajo in mednje med drugim uvršča tudi nosilce javnih pooblastil in društva, ki delujejo v javnem interesu, če so pogoji za dodelitev sredstev urejeni s posebnim podzakonskim predpisom ali s sklepom vlade ali pristojnega ministra. Glede na navedeno računsko sodišče ni štelo za nepravilnost financiranja društev, če so ta imela veljaven status društva, ki deluje v javnem interesu, sredstva pa so jim bila dodeljena brez javnega razpisa na podlagi akta občine, sklepa župana ali občinskega sveta. Poudarjamo pa, da morajo biti v primeru izjem izpolnjene vse okoliščine, ki jih predpisi zahtevajo. Poleg tega pa tudi v primeru, če ima društvo status društva, ki deluje v javnem interesu, to še ne pomeni, da mu bodo sredstva nujno podeljena z neposredno pogodbo. Javni razpis namreč zagotavlja javnost postopka dodelitve transferov in s tem dostopnost sredstev vsem potencialnim izvajalcem posameznega programa, kar zagotavlja transparentnost porabe sredstev in enako obravnavo potencialnih izvajalcev programa.

Glede statusa društva v javnem interesu naj pri tem opozorimo na določbe Zakona o društvih2 , ki v 31. členu določa, da o podelitvi statusa društva v javnem interesu odloči ministrstvo, pristojno za področje, na katerem društvo deluje. 35. člen zakona pa določa, da se, če je društvu s posebnim zakonom ali na podlagi posebnega zakona, zaradi njegove splošno koristne dejavnosti, priznan poseben status ali je določeno, da je njegova dejavnost humanitarne narave, ali mu zakon na drug način neposredno ureja opravljanje in financiranje dejavnosti, ki je v javnem interesu, šteje, da je tako društvo društvo v javnem interesu na podlagi tega zakona. Izpostavimo naj tudi ugotovitve računskega sodišča v revizijskem poročilu o pravilnosti poslovanja Mestne občine Slovenj Gradec letu 2007 (strani 30 do 32 revizijskega poročila), kjer je računsko sodišče med drugim ugotovilo tudi, da:
  • je občina izvajalcem kulturnih programov in projektov ohranjala status nosilca kulturnih programov in projektov, kar v ZUJIK ni predvideno, zato občina nima zakonske podlage za njegovo podelitev; v 80. členu ZUJIK je določena zgolj podlaga za dodelitev statusa društva, ki deluje v javnem interesu, takšen status pa podeljuje ministrstvo, pristojno za kulturo;
  • je občina v letu 2007 na podlagi priznanega statusa nosilca kulturnih programov in projektov z izvajalci sklenila neposredno pogodbo ter jim dodelila in nakazala sredstva, ne da bi prej izvedla javni razpis oziroma javni poziv, zato ni ravnala skladu s 57. členom ZUJIK.

---------------------
1 Uradni list RS, št. 11/11 - UPB4; 14/13 popr.
2 Uradni list RS, št. 64/11 - UPB2.Znanje