najdi
  RevizijeAktualnoZnanjeDokumentiMedijiO sodiščuPomoč
Natisni Uvodna stranNačrt spletnega mestaEnglish

Pravilnost dela poslovanja Občine Starše (16. 6. 2017)


Računsko sodišče je revidiralo pravilnost poslovanja Občine Starše v letu 2015 v delu, ki se nanaša na pripravo proračuna in zaključnega računa proračuna ter izvrševanje proračuna, delovno uspešnost in dodatke k osnovnim plačam javnih uslužbencev, javna naročila pri investicijskih odhodkih, zadolževanje in druga področja poslovanja, in občini izreklo mnenje s pridržkom.

Občina proračuna in dveh rebalansov proračuna ni pripravila po funkcionalni klasifikaciji. Zaključni račun proračuna občine ni vseboval načrta razvojnih programov. Župan ni določil obsega izdatkov za posamezno trimesečje ali drugo obdobje, v okviru katerega smejo neposredni uporabniki plačevati obveznosti, polega tega občina mesečno ni načrtovala likvidnosti proračuna. Občina je na podlagi sklepa župana med področji proračunske porabe prerazporedila 843 evrov.

Občina je javni uslužbenki obračunala in izplačala 191 evrov preveč dodatka za stalnost ter devetim javnim uslužbencem plačala storitev v skupnem znesku 288 evrov, ki ni bila obveznost delodajalca.

Na področju javnih naročil pri izračunu ocenjene vrednosti javnega naročila ni upoštevala vseh del (izvajalcu je v letu 2015 plačala 77.323 evrov), prav tako je prevzela za 41.791 evrov več obveznosti, kot je bilo dogovorjeno s pogodbo, in v načrt razvojnih programov investicije ni vključila v celotni vrednosti.

Občina v odloku o proračunu za leto 2015 ni določila obsega zadolževanja pravnih oseb javnega sektorja na ravni občine, prav tako ni v celoti izvajala nadzora nad njihovim zadolževanjem ter od njih ni pridobila podatkov o stanju njihove zadolženosti na dan 31. 12. 2015.

Pri postopkih dodeljevanja tekočih transferov nepridobitnim organizacijam in ustanovam je osmim prejemnikom na področju športa in enemu prejemniku na področju kulture izplačala sredstva pred izvedbo javnega razpisa oziroma do roka za predložitev vlog po javnem razpisu. Devetim prejemnikom sredstev na področju športa in trem na področju kulture je izplačala sredstva, ne da bi prej izvedla javni razpis; s 17 prejemniki sredstev na področju športa, z desetimi na področju kulture in s petimi gasilskimi društvi in gasilsko zvezo ni sklenila pogodb o dodelitvi sredstev; 14 nepridobitnim organizacijam in ustanovam na različnih področjih delovanja pa je izplačala sredstva, ne da bi prej izvedla javni razpis in ne da bi sklenila pogodbe o dodelitvi sredstev. Za izvedbo javnega razpisa za sofinanciranje programov športa župan ni imenoval komisije, občina v javnem razpisu ni objavila vseh obveznih sestavin, župan ni izdal sklepov o izboru prejemnikov sredstev in občina ni obvestila vseh vlagateljev vlog, ki niso bili izbrani za sofinanciranje programov športa. V javnem razpisu za področje kulture župan ni izdal odločb o izbiri oziroma zavrnitvi sofinanciranja kulturnih programov.

Računsko sodišče je Občini Starše podalo priporočila za izboljšanje poslovanja, odzivnega poročila pa ni zahtevalo, ker so bile že med revizijskim postopkom, kjer je bilo mogoče, odpravljene razkrite nepravilnosti oziroma sprejeti ustrezni popravljalni ukrepi.

Povezava do revizijskega poročila
Naslovnica RSRS