najdi
  RevizijeAktualnoZnanjeDokumentiMedijiO sodiščuPomoč
Natisni Uvodna stranNačrt spletnega mestaEnglish

Nezgodno zavarovanje javnih uslužbencev (14. 4. 2010)


Prejeli smo vaše zaprosilo za mnenje o tem, ali organ v sestavi lahko nameni sredstva za nezgodno zavarovanje javnih uslužbencev.

Z vprašanjem dodatnih oziroma prostovoljnih nezgodnih, zdravstvenih in pokojninskih zavarovanj javnih uslužbencev se je računsko sodišče pri izvajanju revizij že večkrat ukvarjalo. Plačevanje premij za taka zavarovanja, ki ne temeljijo na zakonu ali drugem predpisu, je opredelilo kot nepravilnost oziroma je bilo mnenja, da lahko delodajalec proračunska sredstva za zavarovanje javnih uslužbencev uporabi le v primerih, ko to določa predpis. Podlaga za tak zaključek je drugi odstavek 2. člena Zakona o javnih financah, ki določa, da se sredstva proračuna lahko uporabljajo le za financiranje državnih in občinskih organov, za izvajanje njihovih nalog in za druge namene, ki so določeni z ustavo, zakonom ali občinskimi predpisi ter v višini, ki je nujna za delovanje in izvajanje njihovih nalog in programov, in tretji odstavek 16. člena Zakona o javnih uslužbencih (v nadaljevanju: ZJU), ki določa, da delodajalec javnemu uslužbencu ne sme zagotavljati pravic v večjem obsegu, kot določa zakon, podzakonski predpis ali kolektivna pogodba, če bi s tem obremenil javna sredstva. Tudi predpisi, ki urejajo delovna razmerja javnih uslužbencev (ZJU in Zakon o delovnih razmerjih), niti Zakon o varnosti in zdravju pri delu delodajalcu ne nalagajo obveznosti nezgodnega zavarovanja javnih uslužbencev. ZJU pa v 92. členu določa tudi, da predstojnik ne sme sprejeti odločitve, ki bi zagotavljala javnemu uslužbencu manjše ali večje pravice oziroma manj ali bolj ugodne pogoje dela, kot so določeni s predpisi s področja delovnega prava in kolektivnimi pogodbami. Ker so torej pravice javnih uslužbencev določene in hkrati omejene s predpisi ter kolektivnimi pogodbami1, delodajalec nima možnosti v svojih splošnih aktih določati novih pravic zaposlenim.

Mnenje se opira na že opravljene revizije in je podano na podlagi prvega odstavka 45. člena Poslovnika Računskega sodišča Republike Slovenije.

1 - Pri tem naj omenimo, da nekatere kolektivne pogodbe dejavnosti pravico do nezgodnega zavarovanja zaposlenih na vnaprej določenih in posebej izpostavljenih delovnih mestih izrecno določajo (na primer: Kolektivna pogodba za dejavnost zdravstva in socialnega varstva Slovenije, v 61. a členu).
Znanje