najdi
  RevizijeAktualnoZnanjeDokumentiMedijiO sodiščuPomoč
Natisni Uvodna stranNačrt spletnega mestaEnglish

Pravilnost dela poslovanja Občine Mozirje (11. 9. 2017)


Računsko sodišče je revidiralo pravilnost poslovanja Občine Mozirje v letu 2015 v delu, ki se nanaša na pripravo proračuna in zaključnega računa proračuna ter izvrševanje proračuna, delovno uspešnost in dodatke k osnovnim plačam javnih uslužbencev, javna naročila pri investicijskih odhodkih, zadolževanje in druga področja poslovanja, in ji izreklo negativno mnenje.

Obrazložitve proračuna in posebnega dela zaključnega računa proračuna občine niso popolne. Ministrstvu za finance je prepozno predložila sprejeti proračun občine za leto 2015, rebalansa proračuna občine za leto 2015 pa ni predložila. V kadrovskem načrtu ni prikazala vseh zahtevanih podatkov. Izplačala je več sredstev, kot je imela načrtovanih na proračunskih postavkah. Občina ni določila obsega izdatkov za posamezno trimesečje ali drugo obdobje, v okviru katerega smejo neposredni uporabniki plačevati obveznosti, ni mesečno načrtovala likvidnosti proračuna, ni pripravila poročila o izvrševanju proračuna v prvem polletju leta 2015 in sredstev splošne proračunske rezervacije ob porabi ni razporedila v finančni načrt občine. Pri plačilu obveznosti iz proračuna tudi ni upoštevala zakonskih plačilnih rokov.

Z javnimi uslužbenci, ki so opravljali povečan obseg dela, ni sklenila pisnih dogovorov o opravljanju povečanega obsega dela in župan jim ni izdal sklepov za opravljanje povečanega obsega dela za posamezni mesec. Občina ni pripravila izračuna prihrankov iz sredstev za plače za leto 2015 in ni vodila evidence o izrabi delovnega časa. Javnim uslužbencem nadurnega dela ni odredila v pisni obliki pred začetkom dela oziroma najkasneje do konca delovnega tedna po opravljenem nadurnem delu.

Na področju javnih naročil pri investicijskih odhodkih je občina v proračunu za leto 2015 na proračunski postavki načrtovala premalo sredstev za plačilo obveznosti iz preteklega leta, s sklenitvijo treh pogodb pa je prevzela več obveznosti, kot je imela načrtovanih sredstev na proračunskih postavkah. Javno naročilo je oddala, ne da bi izvedla predpisan postopek. V štirih primerih od izvajalca ni pridobila ustreznih finančnih zavarovanj za dobro izvedbo del, v treh primerih od izvajalca ni pridobila ustreznega finančnega zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku.

Na področju zadolževanja so izvršeni izdatki za odplačilo dolga presegali načrtovane izdatke. Župan za plačilo obveznosti iz občinskega dolga ni izvedel prerazporeditve sredstev. Občina za sklenitev dveh posojilnih pogodb, pri katerih odplačilo dolga ni bilo v letu najema, in za štiri likvidnostna posojila v delu, ki ni bil odplačan v letu najema, ni pridobila soglasja Ministrstva za finance. Dolgoročno posojilo in likvidnostno posojilo je najela pri gospodarskih družbah zasebnega prava, ki nista banka ali sklad. Stanje likvidnostne zadolžitve občine je za 33 dni presegalo 5 odstotkov vseh izdatkov zadnjega sprejetega proračuna občine. Občina se je dolgoročno zadolžila s sklenitvijo dogovora o obročnem odplačilu obveznosti, ne da bi upoštevala postopke zadolževanja občin. Poleg tega ni v celoti izvajala nadzora nad zadolževanjem pravnih oseb javnega sektorja na ravni občine ter v odloku o proračunu ni določila obsega zadolževanja pravnih oseb javnega sektorja na ravni občine.

Pri postopku dodeljevanja tekočih transferov nepridobitnim organizacijam na področju športa objava javnega razpisa in razpisna dokumentacija nista vsebovali vseh obveznih sestavnih delov, med drugim tudi pogojev in meril, s pomočjo katerih se izberejo prejemniki sredstev. Občina je dvema izvajalcema športnih programov, šestim izvajalcem kulturnih programov in osmim prejemnikom sredstev na različnih področjih dodelila sredstva, ne da bi prej izvedla javni razpis. Izvajalcu športnih programov, petim izvajalcem kulturnih programov in sedmim prejemnikom sredstev na različnih področjih je dodelila sredstva, ne da bi prej sklenila pogodbe o dodelitvi sredstev.

Nadzorni odbor ni izdelal poročila o ugotovitvah, ocenah in mnenjih s priporočili in predlogi, poročilo o delu nadzornega odbora za leto 2015 pa ni popolno.

Računsko sodišče je občini podalo priporočila za izboljšanje poslovanja.

Povezava do revizijskega poročila
Naslovnica RSRS