najdi
  RevizijeAktualnoZnanjeDokumentiMedijiO sodiščuPomoč
Natisni Uvodna stranNačrt spletnega mestaEnglish

Razmerje med občino in javnim podjetjem (11. 10. 2010)


Prejeli smo vaše elektronsko vprašanje z dne 29. 9. 2010, v katerem nas sprašujete ali Zakon o javnem naročanju1 (v nadaljevanju: ZJN-2) dopušča notranje razmerje oziroma in-house razmerje med občino kot naročnikom in javnim podjetjem (d. o. o.), ki je v 100% lasti občine, v smislu 8. točke prvega odstavka 17. člena ZJN-2? Zaradi vašega vprašanja, ki je skopo in ne daje nobenih informacij o konkretnem problemu in njegovih specifikah, vas lahko obvestimo samo o načelnem stališču.

ZJN-2 v 8. točki prvega odstavka 17. člena govori o tem, da se ZJN-2 ne uporablja za pogodbe, sklenjene med enim ali več naročniki (v nadaljevanju bomo uporabljali izraz v ednini) in enim ali več gospodarskimi subjekti (v nadaljevanju bomo uporabljali izraz v ednini), v primeru, če ima naročnik nadzor nad gospodarskim subjektom, primerljiv nadzoru nad notranjimi organizacijskimi enotami naročnika. Pri tem mora biti v skladu z navedeno določbo izpolnjen pogoj, da gospodarski subjekt sklepa pogodbe, upoštevaje določbe ZJN-2, tudi v primeru, če sam ni naročnik in da je ponudbena cena enaka ali nižja od cene na trgu. Ob tem izražamo med drugim velik pomislek, kako dokazovati, da je zadnji pogoj izpolnjen (da je ponudbena cena enaka ali nižja od cene na trgu).

ZJN-2, kot je razvidno iz citirane določbe, vprašanja t. i. in-house naročil podrobneje ne ureja, niti ni to urejeno v njegovih podzakonskih predpisih. Zato je za odgovor na to vprašanje potrebno uporabljati tudi evropske predpise (zlasti direktive, navedene v 1. členu ZJN-2) in sodbe Sodišča evropskih skupnosti, ki se nanašajo na to problematiko.

Določbo 8. točke prvega odstavka 17. člena ZJN-2 je, ob upoštevanju evropskih predpisov (zlasti direktiv, navedenih v 1. členu ZJN-2) in sodb Sodišča ES, ki se nanašajo na to problematiko, potrebno razlagati izjemno restriktivno. Iz različnih odločitev navedenega sodišča izhaja, da morajo biti za obstoj in-house razmerja izpolnjeni naslednji pogoji:
  1. v družbi se ne sme pojavljati zasebni kapital;
  2. podjetje opravlja dejavnost "v bistvu zgolj za naročnika";
  3. organ, ki podeljuje naročilo, mora nadzorovati izvajalca tako, kot nadzoruje svoje službe (podana možnost odločilno vplivati na strateške cilje in na pomembne odločitve družbe).
V primeru kakršnegakoli dvoma o izpolnitvi vseh ustreznih pogojev, ki dovoljujejo odmik v obliki izjem od pravil javnega naročanja, gre zavzeti stališče, da uporaba izjem ni dopustna.

Izhajajoč iz navedenega ima občina v javnem podjetju, ki se še ni preoblikovalo v skladu z zahtevo iz 44. člena Zakona o upravljanju kapitalskih naložb1, nadzor nad javnim podjetjem, ki je v 100 % lasti občine, primerljiv nadzoru nad notranjimi organizacijskimi enotami naročnika. V povezavi z 8. točko prvega odstavka 17. člena ZJN-2 pa poudarjamo, da morajo biti za uporabo navedene izjeme nesporno izpolnjeni še vsi ostali pogoji po tej določbi. Če pa se je takšno podjetje že preoblikovalo skladno z omenjeno določbo, pa ni mogoč enoznačen odgovor, ampak je treba tehtati različne relevantne okoliščine od primera do primera.


1 - Uradni list RS, št. 128/06, 16/08 in 19/2010.
2 - Uradni list RS, št. 38/10.
Znanje