najdi
  RevizijeAktualnoZnanjeDokumentiMedijiO sodiščuPomoč
Natisni Uvodna stranNačrt spletnega mestaEnglish

Ministrstvo za financeKratica: MF
Naslov: Župančičeva 3, 1000 Ljubljana
URL: http://www.mf.gov.si

Tip: Državni organi
Podtip: Ministrstva in organi v sestavi
Regija: Osrednjeslovenska


Revizije

 

NASLOV IN CILJ REVIZIJE
 
DATUM ZADNJE SPREMEMBE

Izrek mnenja o zbirni bilanci stanja proračuna Republike Slovenije na dan 31. 12. 2017 (Sklep izdan: 17. 10. 2017)
26. 9. 2018

Uspešnost revidirancev pri vzpostavitvi pogojev za razvoj JZP in uspešnost doseganja ciljev uvedbe JZP (Sklep izdan: 25. 8. 2016)
31. 7. 2018

  • izrek mnenja o predlogu splošnega dela predloga zaključnega računa proračuna za leto 2017,
  • izrek mnenja o pravilnosti izvršitve proračuna za leto 2017.
(Sklep izdan: 12. 12. 2017)
27. 7. 2018

Izrek mnenjao učinkovitosti ministrstva pri zagotavljanju, da IS MFERAC vsebinsko podpira k ciljem in rezultatom usmerjeno proračunsko upravljanje. (Sklep izdan: 17. 4. 2015)
11. 7. 2018

Izrek mnenja o zbirni bilanci stanja proračuna Republike Slovenije na dan 31. 12. 2016 (Sklep izdan: 5. 1. 2017)
26. 2. 2018

Izrek mnenja o predlogu splošnega dela predloga zaključnega računa proračuna za leto 2016 in o pravilnosti izvršitve proračuna za leto 2016. (Sklep izdan: 19. 12. 2016)
5. 2. 2018

Izrek mnenja o učinkovitosti Ministrstva za finance pri urejanju področja virtualnih valut. (Sklep izdan: 17. 1. 2018)
29. 1. 2018

Izrek mnenja o učinkovitost poslovanja Vlade Republike Slovenije, Ministrstva za finance in ministrstva, pristojnega za lokalno samoupravo, v delu, ki se nanaša na financiranje primerne porabe v letih 2014 in 2015 (Sklep izdan: 19. 11. 2015)
22. 11. 2017

Izrek mnenja o učinkovitosti upravljanja z ugotovljenimi nepravilnostmi in finančnimi popravki pri črpanju sredstev evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji v programskem obdobju 2007-2013. (Sklep izdan: 1. 12. 2015)
9. 8. 2017

Izrek mnenja o smotrnosti ravnanja z nepremičninami v obdobju od 1. 1. 2014 do 30. 9. 2015. (Sklep izdan: 26. 10. 2015)
21. 7. 2017

Izrek mnenja o ustreznosti normativne ureditve javne službe in razmejevanja dejavnosti javne službe od drugih dejavnosti javnih zavodov v letu 2016. (Sklep izdan: 1. 3. 2017)
13. 3. 2017

Izrek mnenja o:
  • predlogu splošnega dela zaključnega računa in
  • pravilnosti izvršitve proračuna.
(Sklep izdan: 15. 12. 2015)
1. 2. 2017

Izrek mnenja o zbirni bilanci stanja proračuna Republike Slovenije na dan 31. 12. 2015 (Sklep izdan: 14. 1. 2016)
1. 2. 2017

Izrek mnenja o zbirni bilanci stanja proračuna Republike Slovenije na dan 31. 12. 2014 (Sklep izdan: 12. 1. 2015)
15. 3. 2016

Izrek mnenja o oceni učinkovitosti delovanja aplikacije SAPPrA pri zagotavljanju podpore k ciljem in rezultatom usmerjenemu proračunskemu procesu. (Sklep izdan: 31. 5. 2013)
17. 12. 2015

  • izrek mnenja o splošnem delu predloga zaključnega računa proračuna Republike Slovenije za leto 2014 in
  • izrek mnenja o pravilnosti izvršitve državnega proračuna za leto 2014.
(Sklep izdan: 15. 12. 2014)
15. 12. 2015

Smotrnost poslovanja Vlade Republike Slovenije, Ministrstva za finance in Slovenske izvozne in razvojne banke d. d., Ljubljana pri izvajanju poslov za račun Republike Slovenije, v obdobju od začetka leta 2008 do konca leta 2011. (Sklep izdan: 16. 1. 2012)
30. 11. 2015

Izrek mnenja o učinkovitosti poslovanja Vlade Republike Slovenije in Ministrstva za finance pri vzpostavitvi pogojev za delovanje Družbe za upravljanje terjatev bank in pri prenosu tveganih postavk bank na Družbo za upravljanje terjatev bank ter izrek mnenja o pravilnosti, gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja Družbe za upravljanje terjatev bank v letu 2013 in učinkovitosti poslovanja pri vzpostavitvi internih pravil za njeno delovanje. (Sklep izdan: 13. 12. 2013)
23. 9. 2015

Izrek mnenja o učinkovitosti ureditve financiranja in delovanja javnih agencij in javnih skladov (Sklep izdan: 23. 7. 2013)
15. 9. 2015

Izrek mnenja o smotrnosti načrtovanja zadolževanja v letu 2013 in prvi polovici leta 2014. (Sklep izdan: 26. 5. 2014)
11. 9. 2015

Izrek mnenja o splošnem delu predloga zaključnega računa proračuna Republike Slovenije za leto 2013 in izrek mnenja o pravilnosti izvršitve državnega proračuna za leto 2013. (Sklep izdan: 19. 12. 2013)
30. 12. 2014

Cilja revizije sta:
  • izrek mnenja o splošnem delu predloga zaključnega računa proračuna Republike Slovenije za leto 2012 in
  • izrek mnenja o pravilnosti izvršitve državnega proračuna za leto 2012.
(Sklep izdan: 12. 12. 2012)
19. 3. 2014

Smotrnost poslovanja navedenih revidiranih oseb pri izvajanju ukrepov za učinkovito rabo energije. (Sklep izdan: 30. 11. 2011)
17. 2. 2014

Učinkovitost in uspešnost ukrepov za poenostavitev upravljanja strukturnih skladov EU. (Sklep izdan: 29. 5. 2012)
4. 7. 2013

Cilja revizije sta:
  • izrek mnenja o splošnem delu predloga zaključnega računa proračuna Republike Slovenije za leto 2011 in
  • izrek mnenja o pravilnosti izvršitve državnega proračuna za leto 2011.
(Sklep izdan: 6. 12. 2011)
13. 6. 2013

Izrek mnenja o uspešnosti izvedbe zahtevanih popravljalnih ukrepov in upoštevanje priporočil računskega sodišča, podanih v revizijskem poročilu Javni dolg Republike Slovenije v obdobju od leta 2003 do leta 2006 (Sklep izdan: 12. 5. 2011)
7. 3. 2013

Izrek mnenja o učinkovitosti sistema delovanja EU skladov v Republiki Sloveniji in smotrnosti poslovanja. (Sklep izdan: 21. 10. 2011)
26. 9. 2012

Izrek mnenja o učinkovitosti upravljanja s pogodbami. (Sklep izdan: 6. 5. 2010)
11. 9. 2012

Izrek mnenja o učinkovitosti priprave proračuna. (Sklep izdan: 12. 5. 2011)
29. 8. 2012

Oceniti uspešnost občin pri zadovoljevanju potreb in interesov svojih prebivalcev. (Sklep izdan: 9. 12. 2010)
26. 6. 2012

Cilja revizije sta: izrek mnenja o splošnem delu predloga zaključnega računa proračuna Republike Slovenije za leto 2010 in izrek mnenja o pravilnosti izvršitve državnega proračuna za leto 2010. (Sklep izdan: 7. 12. 2010)
28. 12. 2011

Izrek mnenja o učinkovitosti sistema mednarodnega razvojnega sodelovanja (Sklep izdan: 7. 9. 2010)
14. 12. 2011

Ocena tveganj. (Sklep izdan: 18. 9. 2008)
17. 10. 2011

Izrek mnenja o smotrnosti stroškov kontrol, vzpostavljenih za evropska sredstva. (Sklep izdan: 17. 6. 2009)
28. 4. 2011

Izrek mnenja o splošnem delu predloga zaključnega računa proračuna Republike Slovenije za leto 2009 in izrek mnenja o pravilnosti izvršitve državnega proračuna za leto 2009. (Sklep izdan: 25. 11. 2009)
10. 3. 2011

Izrek mnenja o smotrnosti poslovanja Vlade Republike Slovenije pri odločanju o prenosu poslovnega deleža družbe Splošna plovba, d. o. o., Portorož na Slovensko odškodninsko družbo, d. d., Ljubljana, smotrnosti poslovanja Ministrstva za finance Republike Slovenije pri upravljanju s kapitalsko naložbo v družbi Splošna plovba d. o. o., Portorož ter smotrnosti poslovanja Slovenske odškodninske družbe d. d., Ljubljana in Kapitalske družbe pokojninskega in invalidskega zavarovanja d. d., Ljubljana pri upravljanju in prodaji kapitalske naložbe v delež družbe Splošna plovba d. o. o., Portorož. (Sklep izdan: 10. 9. 2008)
12. 1. 2011

Smotrnost implementacije zahtev Direktive o preglednosti finančnih odnosov med državami članicami in javnimi podjetji ter o finančni preglednosti znotraj določenih podjetij (Sklep izdan: 27. 8. 2009)
27. 10. 2010

Izrek mnenja o smotrnosti črpanja sredstev evropskega proračuna. (Sklep izdan: 6. 7. 2009)
25. 8. 2010

Preveriti smotrnost poslovanja Slovenske odškodninske družbe pri odkupovanju obveznic SOS2E in smotrnost poslovanja Ministrstva za finance pri podelitvi dovoljenja Slovenski odškodninski družbi za odkupovanje obveznic SOS2E. (Sklep izdan: 6. 11. 2008)
15. 1. 2010

Izrek mnenja o splošnem delu predloga zaključnega računa proračuna Republike Slovenije za leto 2008 in izrek mnenja o pravilnosti izvršitve državnega proračuna za leto 2008. (Sklep izdan: 23. 12. 2008)
24. 9. 2009

Podati mnenje o smotrnosti ustavitve postopka likvidacije D.S.U., družbe za svetovanje in upravljanje, d. o. o., v letu 2007 (Sklep izdan: 2. 4. 2008)
23. 6. 2009

Izrek mnenja o smotrnosti sodnih in izvensodnih poravnav Republike Slovenije. (Sklep izdan: 10. 1. 2008)
21. 5. 2009

Izrek mnenja o učinkovitosti prikaza prejetih sredstev iz Evropske unije, plačil sredstev v proračun Evropske unije in odhodkov namenskih sredstev EU v zaključnem računu državnega proračuna za leto 2007 (Sklep izdan: 11. 2. 2008)
26. 3. 2009

Izrek mnenja o stanju in upravljanju dolga širšega sektorja države (Sklep izdan: 28. 5. 2007)
20. 3. 2009

Detekcija tveganj pri stroških predsedovanja EU. (Sklep izdan: 1. 7. 2008)
16. 12. 2008

Detekcija tveganj pri pravilnosti in smotrnosti delovanja informacijskega sistema za podporo računovodenja MFERAC. (Sklep izdan: 29. 2. 2008)
10. 12. 2008

Revizija pravilnosti poslovanja Javne agencije za železniški promet od leta 2003 do leta 2006. (Sklep izdan: 29. 7. 2005)
22. 10. 2008

Izrek mnenja o splošnem delu predloga zaključnega računa proračuna Republike Slovenije za leto 2007 in izrek mnenja o pravilnosti izvršitve državnega proračuna za leto 2007. (Sklep izdan: 30. 11. 2007)
1. 10. 2008

Izrek mnenja o učinkovitosti in uspešnosti pobiranja davka na dodano vrednost v Republiki Sloveniji. (Sklep izdan: 8. 5. 2006)
16. 7. 2008

Izrek mnenja o izkazih zaključnega računa proračuna, izrek mnenja o pravilnosti izvršitve proračuna posameznih ministrstev in državnega proračuna kot celote ter izrek mnenja o pravilnosti in učinkovitosti izvajanja izbranih podprogramov posameznih ministrstev. (Sklep izdan: 4. 1. 2007)
26. 2. 2008

Izrek mnenja o smotrnosti ureditve transferjev predplačil EU za program razvoja podeželja in kohezijsko politiko, ki niso hkrati prihodek proračuna RS. (Sklep izdan: 13. 2. 2007)
24. 12. 2007

Izrek mnenja o pravilnosti in smotrnosti dodelitve namenskih javnih sredstev družbi Steklarna Rogaška, d. d., Rogaška Slatina (Sklep izdan: 26. 9. 2005)
24. 4. 2007

Izrek mnenja o izkazih zaključnega računa proračuna ter izrek mnenja o pravilnosti izvršitve proračuna posameznih ministrstev in državnega proračuna kot celote. (Sklep izdan: 24. 1. 2006)
26. 2. 2007

Odgovoriti na naslednje glavno vprašanje: ali revidirani proračunski uporabniki zagotavljajo smotrno oddajo intelektualnih storitev zunanjim izvajalcem? (Sklep izdan: 17. 9. 2004)
5. 12. 2006

Ugotoviti resnični potek aktivnosti in oceniti učinkovitost in gospodarnost delovanja organov pri vzpostavljanju enotnega informacijskega portala za oddajo javnih naročil, poročati o posledicah ugotovljenih odstopanj in predlagati ukrepe za uskladitev stanja z zahtevami podanimi v zakonih. (Sklep izdan: 13. 7. 2005)
13. 9. 2006

Izrek mnenja o resničnosti in verodostojnosti izkazov zaključnega računa državnega proračuna za leto 2004, izrek mnenja o pravilnosti izvršitve finančnih načrtov revidiranih proračunskih uporabnikov in državnega proračuna kot celote za leto 2004 ter ocena pravilnosti in učinkovitosti izvajanja izbranih podprogramov revidiranih proračunskih uporabnikov. (Sklep izdan: 23. 2. 2005)
13. 7. 2006

Revizija izkazov državnega proračuna za leto 2003, s pripadajočimi obrazložitvami, ter pravilnost izvršitve državnega proračuna za leto 2003. (Sklep izdan: 22. 3. 2004)
29. 9. 2004

Namen revizije je bil oblikovati mnenje o pravilnosti izvajanja projektov ISPA na področju prometa in komunalne infrastrukture v letu 2002. (Sklep izdan: 24. 11. 2003)
14. 7. 2004

Izrek mnenja o pravilnosti zagotavljanja in porabe sredstev za realizacijo temeljnih razvojnih programov obrambnih sil Republike Slovenije na podlagi Zakona o zagotavljanju sredstev za realizacijo temeljnih razvojnih programov obrambnih sil Republike Slovenije v letih 1994-2003 v obdobju od uveljavitve zakona do 26. 9. 2003. (Sklep izdan: 23. 10. 2003)
11. 6. 2004

Izrek mnenja o izkazih iz splošnega dela zaključnega računa državnega proračuna za leto 2002 in zbirni bilanci stanja na dan 31. 12. 2002; izrek mnenja o pravilnosti izvršitve posameznih delov državnega proračuna za leto 2002, ki se nanašajo na poslovanje revidirancev; izrek mnenja o pravilnosti izvršitve državnega proračuna kot celote ter ocenitev izpolnjevanja standardov notranjega revidiranja. (Sklep izdan: 14. 2. 2003)
4. 2. 2004

Ocenitev učinkovitosti in uspešnosti porabe sredstev programa Phare na področju ekonomske in socialne kohezije v obdobju 1998 do 2002. (Sklep izdan: 29. 11. 2002)
16. 4. 2003

Izrek mnenja o izkazih državnega proračuna za leto 2001; izrek mnenj o pravilnosti izvršitve posameznih delov državnega proračuna za leto 2001 in izrek mnenja o pravilnosti izvršitve državnega proračuna kot celote; ocena poročil neposrednih proračunskih uporabnikov o doseženih ciljih in rezultatih njihovega poslovanja v letu 2001 (Sklep izdan: 15. 1. 2002)
4. 9. 2002

Izraziti mnenje o zaključnem računu proračuna Republike Slovenije za leto 2000. (Sklep izdan: 26. 3. 2001)
21. 12. 2001

Preskusiti ali je ministrstvo pravilno izkazalo odhodke v zaključnem računu finančnega načrta za leto 2000 ter ali je ministrstvo izvrševalo finančni načrt za leto 200 v skladu s predpisi, ki jih mora spoštovati neposredni uporabnik javnega proračuna. (Sklep izdan: 26. 3. 2001)
21. 12. 2001

Zbrati zadostne in ustrezne dokaze za oblikovanje mnenja o pravilnosti podatkov, izkazanih v zaključnem računu proračuna RS ter pravilnosti izvršitve posebnega dela proračuna, ki se nanaša na finančne načrte posameznih proračunskih uporabnikov. (Sklep izdan: 26. 7. 1999)
27. 7. 2001

Zbrati zadostne in ustrezne dokaze za oblikovanje mnenja o pravilnosti podatkov v bilanci prihodkov in odhodkov proračuna RS za leto 1999, ter v računu finančnih terjatev in naložb in računu financiranja za leto 1999. (Sklep izdan: 11. 7. 2000)
29. 12. 2000

Zbrati zadostne in ustrezne dokaze za oblikovanje mnenja o pravilnosti podatkov v bilanci prihodkov in odhodkov proračuna RS v delu, ki se nanaša na odhodke MF ter pravilnost izvršitve finančnega načrta MF za leto 1999. (Sklep izdan: 6. 6. 2000)
27. 12. 2000

Podati mnenje o pravilnosti računovodskih izkazov. Revizija je obsegala preskušanje pravilnosti izkazovanja podatkov v računovodskih izkazih ministrstva za leti 1997 in 1998. (Sklep izdan: 4. 11. 1998)
2. 10. 2000

Oblikovati mnenje o resničnosti in verodostojnosti računovodskih izkazov proračuna za leto 1997 ter preveriti skladnost izvrševanja proračuna s predpisi in pravilnost porabe proračunskih sredstev glede na višino in namene, določene v državnem zboru. (Sklep izdan: 1. 10. 1998)
18. 10. 1999

Oblikovanje mnenja o resničnosti in verodostojnosti računovodskih izkazov proračuna za leto 1996, preveriti pravilnost izkazanih prihodkov in odhodkov proračuna ter presoditi skladnost izvrševanja proračuna z Zakonom o izvrševanju proračuna (Ur.l. RS, št. 5/96) in drugimi podzakonskimi akti. (Sklep izdan: 17. 12. 1997)
3. 3. 1999

Oblikovanje mnenja o resničnosti in verodostojnosti računovodskih izkazov proračuna za leto 1995, preveriti pravilnost izkazanih prihodkov in odhodkov proračuna, ter presoditi skladnost izkazanih računovodskih izkazov z zaključnim računom, ki se predloži Državnemu zboru RS. (Sklep izdan: 2. 7. 1997)
21. 8. 1998

Preveriti postopke priprave pogodbe in izvajanja plačil iz proračunske postavke 4623 za leto 1995. (Sklep izdan: 8. 4. 1997)
24. 3. 1998

Oceniti primernost računovodskega sistema in učinkovitost delovanja notranjih kontrol, potrditi zakonitost in verodostojnost proračunskih postavk ministrstva, ki so sestavni del državnega proračuna. (Sklep izdan: 10. 6. 1996)
16. 8. 1997

Preveriti resničnost in verodostojnost postavk, izkazanih v zaključnem računu proračuna ter pooblastil za spremembe proračunskih odhodkov med letom oz. pridobiti zadostne, ustrezne in zanesljive dokaze, s katerimi bi lahko Računsko sodišče podprlo mnenje, ki ga izreka o zaključnem računu proračuna. (Sklep izdan: 17. 11. 1995)
3. 2. 1997

Selektivna revizije personalnih stroškov. (Sklep izdan: 6. 12. 1995)
22. 8. 1996
Generična slika - Revidiranec