najdi
  RevizijeAktualnoZnanjeDokumentiMedijiO sodiščuPomoč
Natisni Uvodna stranNačrt spletnega mestaEnglish

Ministrstvo za notranje zadeveKratica: MNZ
Naslov: Štefanova 2, 1501 Ljubljana
URL: http://www.mnz.gov.si/

Tip: Državni organi
Podtip: Ministrstva in organi v sestavi
Regija: Osrednjeslovenska


Revizije

 

NASLOV IN CILJ REVIZIJE
 
DATUM ZADNJE SPREMEMBE

  • izrek mnenja o predlogu splošnega dela predloga zaključnega računa proračuna za leto 2017,
  • izrek mnenja o pravilnosti izvršitve proračuna za leto 2017.
(Sklep izdan: 12. 12. 2017)
27. 7. 2018

Izrek mnenja o zbirni bilanci stanja proračuna Republike Slovenije na dan 31. 12. 2017 (Sklep izdan: 17. 10. 2017)
19. 7. 2018

Izrek mnenja o zbirni bilanci stanja proračuna Republike Slovenije na dan 31. 12. 2016 (Sklep izdan: 5. 1. 2017)
26. 2. 2018

Izrek mnenja o predlogu splošnega dela predloga zaključnega računa proračuna za leto 2016 in o pravilnosti izvršitve proračuna za leto 2016. (Sklep izdan: 19. 12. 2016)
5. 2. 2018

Izrek mnenja o smotrnosti ravnanja z nepremičninami v obdobju od 1. 1. 2014 do 30. 9. 2015. (Sklep izdan: 26. 10. 2015)
21. 7. 2017

Izrek mnenja o učinkovitosti in uspešnosti Ministrstva za notranje zadeve pri izvajanju ukrepov za integracijo humanitarnih migrantov. Termin "humanitarni migrant" označuje osebe, ki izrazijo namen vložiti prošnjo za mednarodno zaščito, osebe, ki zaprosijo za mednarodno zaščito, in osebe z že priznano mednarodno zaščito. (Sklep izdan: 25. 9. 2015)
28. 3. 2017

Izrek mnenja o:
  • predlogu splošnega dela zaključnega računa in
  • pravilnosti izvršitve proračuna.
(Sklep izdan: 15. 12. 2015)
1. 2. 2017

Izrek mnenja o zbirni bilanci stanja proračuna Republike Slovenije na dan 31. 12. 2015 (Sklep izdan: 14. 1. 2016)
1. 2. 2017

Izrek mnenja o zbirni bilanci stanja proračuna Republike Slovenije na dan 31. 12. 2014 (Sklep izdan: 12. 1. 2015)
15. 3. 2016

  • izrek mnenja o splošnem delu predloga zaključnega računa proračuna Republike Slovenije za leto 2014 in
  • izrek mnenja o pravilnosti izvršitve državnega proračuna za leto 2014.
(Sklep izdan: 15. 12. 2014)
15. 12. 2015

Izrek mnenja o splošnem delu predloga zaključnega računa proračuna Republike Slovenije za leto 2013 in izrek mnenja o pravilnosti izvršitve državnega proračuna za leto 2013. (Sklep izdan: 19. 12. 2013)
30. 12. 2014

Cilja revizije sta:
  • izrek mnenja o splošnem delu predloga zaključnega računa proračuna Republike Slovenije za leto 2012 in
  • izrek mnenja o pravilnosti izvršitve državnega proračuna za leto 2012.
(Sklep izdan: 12. 12. 2012)
19. 3. 2014

Smotrnost poslovanja navedenih revidiranih oseb pri izvajanju ukrepov za učinkovito rabo energije. (Sklep izdan: 30. 11. 2011)
17. 2. 2014

Uspešnost Ministrstva za zunanje zadeve pri upravljanju s podprogramom 130301 Politična diplomacija (03011801 Izvajanje zunanje politike). Uspešnost Ministrstva za notranje zadeve pri upravljanju s podprogramom 130204 Urejanje notranjih zadev (08011701 Urejanje notranjih zadev). Ocena uspešnosti uveljavljanja k ciljem in rezultatom usmerjenega proračunskega procesa ministrstva pri načrtovanju, spremljanju in poročanju o izvajanju nalog ter doseganju zastavljenih ciljev na izbranem podprogramu 05043201 Programi pospeševanja tehnološkega razvoja gospodarstva v okviru državnega proračuna. (Sklep izdan: 5. 5. 2011)
21. 1. 2014

Cilja revizije sta:
  • izrek mnenja o splošnem delu predloga zaključnega računa proračuna Republike Slovenije za leto 2011 in
  • izrek mnenja o pravilnosti izvršitve državnega proračuna za leto 2011.
(Sklep izdan: 6. 12. 2011)
13. 6. 2013

Cilja revizije sta: izrek mnenja o splošnem delu predloga zaključnega računa proračuna Republike Slovenije za leto 2010 in izrek mnenja o pravilnosti izvršitve državnega proračuna za leto 2010. (Sklep izdan: 7. 12. 2010)
28. 12. 2011

Ocena tveganj. (Sklep izdan: 18. 9. 2008)
17. 10. 2011

Izrek mnenja o pravilnosti in smotrnosti pridobivanja poslovnih prostorov (Sklep izdan: 15. 6. 2010)
9. 8. 2011

Izrek mnenja o splošnem delu predloga zaključnega računa proračuna Republike Slovenije za leto 2009 in izrek mnenja o pravilnosti izvršitve državnega proračuna za leto 2009. (Sklep izdan: 25. 11. 2009)
10. 3. 2011

Smotrnost poslovanja pri izvajanju gospodarske javne službe ravnanja z izrabljenimi motornimi vozili. (Sklep izdan: 31. 8. 2009)
29. 9. 2010

Izrek mnenja o splošnem delu predloga zaključnega računa proračuna Republike Slovenije za leto 2008 in izrek mnenja o pravilnosti izvršitve državnega proračuna za leto 2008. (Sklep izdan: 23. 12. 2008)
24. 9. 2009

Detekcija tveganj pri stroških predsedovanja EU. (Sklep izdan: 1. 7. 2008)
16. 12. 2008

Izrek mnenja o o smotrnosti ravnanja (upravljanja in razpolaganja) s stanovanji v lasti Republike Slovenije v letu 2006 in prvi polovici leta 2007. (Sklep izdan: 28. 5. 2007)
9. 10. 2008

Izrek mnenja o splošnem delu predloga zaključnega računa proračuna Republike Slovenije za leto 2007 in izrek mnenja o pravilnosti izvršitve državnega proračuna za leto 2007. (Sklep izdan: 30. 11. 2007)
1. 10. 2008

Izrek mnenja o izkazih zaključnega računa proračuna, izrek mnenja o pravilnosti izvršitve proračuna posameznih ministrstev in državnega proračuna kot celote ter izrek mnenja o pravilnosti in učinkovitosti izvajanja izbranih podprogramov posameznih ministrstev. (Sklep izdan: 4. 1. 2007)
26. 2. 2008

Izrek mnenja o smotrnosti in pravilnosti naročil zaupne narave. (Sklep izdan: 7. 7. 2006)
5. 6. 2007

Izrek mnenja o izkazih zaključnega računa proračuna ter izrek mnenja o pravilnosti izvršitve proračuna posameznih ministrstev in državnega proračuna kot celote. (Sklep izdan: 24. 1. 2006)
26. 2. 2007

Odgovoriti na naslednje glavno vprašanje: ali revidirani proračunski uporabniki zagotavljajo smotrno oddajo intelektualnih storitev zunanjim izvajalcem? (Sklep izdan: 17. 9. 2004)
5. 12. 2006

Podati mnenje o pravilnosti poslovanja Ministrstva za notranje zadeve, Policije v delu, ki se nanaša na poslovanje Policijske uprave Celje v letih 2003 in 2004. (Sklep izdan: 29. 7. 2005)
9. 10. 2006

Izrek mnenja o resničnosti in verodostojnosti izkazov zaključnega računa državnega proračuna za leto 2004, izrek mnenja o pravilnosti izvršitve finančnih načrtov revidiranih proračunskih uporabnikov in državnega proračuna kot celote za leto 2004 ter ocena pravilnosti in učinkovitosti izvajanja izbranih podprogramov revidiranih proračunskih uporabnikov. (Sklep izdan: 23. 2. 2005)
13. 7. 2006

Revizija izkazov državnega proračuna za leto 2003, s pripadajočimi obrazložitvami, ter pravilnost izvršitve državnega proračuna za leto 2003. (Sklep izdan: 22. 3. 2004)
29. 9. 2004

Izrek mnenja o izkazih iz splošnega dela zaključnega računa državnega proračuna za leto 2002 in zbirni bilanci stanja na dan 31. 12. 2002; izrek mnenja o pravilnosti izvršitve posameznih delov državnega proračuna za leto 2002, ki se nanašajo na poslovanje revidirancev; izrek mnenja o pravilnosti izvršitve državnega proračuna kot celote ter ocenitev izpolnjevanja standardov notranjega revidiranja. (Sklep izdan: 14. 2. 2003)
4. 2. 2004

Podati mnenje o pravilnosti uporabe službenih vozil na ministrstvu v letu 2002. (Sklep izdan: 4. 10. 2002)
14. 2. 2003

Cilj revizije je bil podati mnenje o pravilnosti in smotrnosti izvajanja gradbenih investicij na Ministrstvu za notranje zadeve, predvsem o investicijah v dve policijski postaji, Policijsko postajo Vrhnika in Policijsko postajo Ptuj. (Sklep izdan: 2. 8. 2002)
20. 1. 2003

Izrek mnenja o izkazih državnega proračuna za leto 2001; izrek mnenj o pravilnosti izvršitve posameznih delov državnega proračuna za leto 2001 in izrek mnenja o pravilnosti izvršitve državnega proračuna kot celote; ocena poročil neposrednih proračunskih uporabnikov o doseženih ciljih in rezultatih njihovega poslovanja v letu 2001 (Sklep izdan: 15. 1. 2002)
4. 9. 2002

Preskusiti ali je ministrstvo pravilno izkazalo odhodke v zaključnem računu finančnega načrta za leto 2000 ter ali je ministrstvo izvrševalo finančni načrt za leto 2000 v skladu s predpisi, ki jih mora spoštovati neposredni uporabnik državnega proračuna. (Sklep izdan: 23. 3. 2001)
5. 12. 2001

Zbrati zadostne in ustrezne dokaze za oblikovanje mnenja o pravilnosti podatkov, izkazanih v zaključnem računu proračuna RS ter pravilnosti izvršitve posebnega dela proračuna, ki se nanaša na finančne načrte posameznih proračunskih uporabnikov. (Sklep izdan: 26. 7. 1999)
27. 7. 2001

Revizijski vprašanji sta bili: ali je ministrstvo pravilno in popolno izkazalo odhodke za leto 1999 ter ali je ministrstvo izvrševalo finančni načrt za leto 1999 v skladu s predpisi, ki jih mora spoštovati neposredni uporabnik državnega proracuna. (Sklep izdan: 26. 5. 2000)
22. 11. 2000

Ugotoviti pravilnost in preglednost poslovanja s prevoznimi sredstvi za 1997. in 1998. leto ter ugotoviti dosežke, kot rezultat porabe sredstev. (Sklep izdan: 21. 12. 1998)
21. 7. 1999

Preveritev zakonite, namenske in gospodarne porabe javnih sredstev; ocenitev primernosti računovodskega sistema evidentiranja in učinkovitost delovanja notranjih kontrol; dajanje priporočil PDT in MNZ. (Sklep izdan: 23. 3. 1998)
1. 10. 1998

Spoznati sistem izterjave denarnih (mandatnih) kazni, ki jih izrekajo PUO MNZ; spoznati in oceniti ustreznost predpisanega sistema izterjave denarnih kazni; preveriti skladnost delovanja sistema s predpisi; ugotoviti višino izrecenih denarnih kazni in morebitno problematiko; preučiti, oceniti in preizkusiti delovanje notranjih kontrol, vgrajenih v sistem denarnega kaznovanja. (Sklep izdan: 8. 10. 1997)
10. 7. 1998

Spoznati organizacijo in delovanje UNZ Postojna; ugotoviti obseg materialnega poslovanja in realizacijo planiranih proračunskih postavk; oceniti primernost računovodskega sistema evidentiranja in učinkovitost delovanja notranjih kontrol; potrditi zakonitost in verodostojnost proračunskih postavk UNZ Postojna, ki so sestavni del proračuna Ministrstva za notranje zadeve (v nadaljevanju MNZ) in sestavni del državnega proračuna. (Sklep izdan: 4. 9. 1997)
22. 1. 1998

Preveriti normativno ureditev in standarde za investicijsko vzdrževanje in na ta način spoznati sistem investicijskega vzdrževanja objektov, ki ga uporabljajo na MNZ; preveriti zakonito, namensko in gospodarno rabo javnih sredstev; preveriti skladnost oddaje javnih naročil z veljavno zakonodajo; ugotoviti in preveriti odmike od planiranih proračunskih sredstev na postavki 5311. (Sklep izdan: 9. 5. 1997)
28. 10. 1997

Oceniti primernost računovodskega sistema v zvezi z evidentiranjem poslovnih dogodkov ter ugotoviti ali so vzpostavljene notranje kontrole in jih oceniti. (Sklep izdan: 8. 5. 1996)
25. 4. 1997

Selektivna revizija materialne porabe v letu 1995, s poudarkom na krogotoku dokumentacije. (Sklep izdan: 30. 1. 1996)
23. 7. 1996

Preskus pravilnosti na naslednjih področjih: izplačevanje plač in drugih prejemkov zaposlenih; plačevanje delovnih storitev po pogodbah o delu; izplačevanje avtorskih honorarjev; obračunavanje potnih nalogov; plačevanje delovnih storitev preko študentskega servisa. (Sklep izdan: 7. 7. 1995)
15. 4. 1996

Selektivna revizija materialne porabe v letu 1995 s poudarkom na krogotoku dokumentacije (Sklep izdan: 30. 1. 1996)
30. 1. 1996
Generična slika - Revidiranec