najdi
  RevizijeAktualnoZnanjeDokumentiMedijiO sodiščuPomoč
Natisni Uvodna stranNačrt spletnega mestaEnglish

Dvig cen storitev (12. 7. 2010)


Dne 16. 6. 2010 smo prejeli vaš dopis, v katerem nas sprašujete za mnenje glede možnosti dviga cen storitev zaradi uveljavitve Zakona o minimalni plači (v nadaljevanju: ZMinP, Uradni list RS, št. 13/10), ki je povzročil dvig minimalne plače. Ker gre za bistveno spremenjene okoliščine, ki jih pri pripravi ponudb niste mogli pričakovati niti predvideti, ste naročniku predlagali dvig pogodbene vrednosti.

Kot razumemo iz dopisa, imate sklenjeno pogodbo za opravljanje storitev z javnim naročnikom. Minimalna plača, ki je od 1. avgusta 2009 do 28. februarja 2010 znašala 597,43 evrov, se je s sprejemom ZMinP za delo, opravljeno od 1. marca 2010 dalje, povišala na 734,15 eurov.

Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2010 in 2011 (Uradni list RS, št. 99/09, 29/10) v 41. členu, kot tudi prej veljavni Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2008 in 2009 (Uradni list RS, št. 114/07, 58/08, 26/09, 31/09, 59/09, 96/09) v 37. členu urejata prepoved valorizacije v pogodbah, ki jih za obdobje do enega leta sklepajo pravne osebe javnega sektorja po ZJF. Denarne obveznosti v takšnih pogodbah morajo biti izražene v nominalnem znesku brez valorizacijske klavzule, denarne obveznosti v večletnih pogodbah pa se lahko valorizirajo na način in do višine, ki je določena s Pravilnikom o načinih valorizacije denarnih obveznosti, ki jih v večletnih pogodbah dogovarjajo pravne osebe javnega sektorja (Uradni list RS, št. 1/04). V veljavnih predpisih, ki jih mora pri sklepanju pogodb spoštovati javni naročnik, torej ni predvidena možnost dviga cen storitev zaradi citiranega dviga plač.

Obligacijski zakonik (Uradni list RS, št. 97/07-UPB1) sicer v 112. členu ureja razvezo ali spremembo pogodbe zaradi spremenjenih okoliščin, ki otežujejo izpolnitev obveznosti ene stranke, vendar je to predmet presoje vsakega konkretnega pogodbenega razmerja, v katero računsko sodišče ne more posegati.

Ne glede na zapisano, pa je tudi zakonodajalec predvidel možnost, da bi se lahko delodajalci zaradi občutnega enkratnega povečanja zneska minimalne plače znašli v nepremostljivih težavah, zato ZMinP v prehodnih določbah omogoča postopen prehod na zakonsko določeno višino minimalne plače do 1. januarja 2012.
Znanje