najdi
  RevizijeAktualnoZnanjeDokumentiMedijiO sodiščuPomoč
Natisni Uvodna stranNačrt spletnega mestaEnglish

Pravilnost postopka za brezplačen najem kombija (31. 7. 2014)


Številka: 331-2/2014/47
Datum: 31. 7. 2014


Zadeva: Pravilnost postopka za brezplačen najem kombija


Prejeli smo vaš dopis z dne 12. 6. 2014, v katerem nas prosite za mnenje v zvezi z Zakonom o volilni in referendumski kampanji 1 (v nadaljevanju: ZVRK). Tako vas zanima:
– pravilnost postopka, ko fizična oseba da stranki v brezplačno uporabo mali kombi, ki ga stranka uporablja v času volilne kampanje. Pri tem stranka s fizično osebo sklene pogodbo, kjer zapišeta, da je član stranke IME+PRIIMEK stranki za določeno obdobje dal v brezplačni najem kombija. Stroške bencina krije stranka in so stroški volilne kampanje;
– v katerem primeru je fizična oseba dolžna s stranko skleniti pogodbo, ker je v tretjem odstavku 14. člena ZVRK uporabljena dikcija »…ali mu proda blago...«.?

Računsko sodišče Republike Slovenije (v nadaljevanju: Računsko sodišče) je organ, ki je po Zakonu o računskem sodišču2 pristojen za nadzor javne porabe v Republiki Sloveniji in v okviru te pristojnosti revidira poslovanje uporabnikov javnih sredstev. Ker se Računsko sodišče o vašem vprašanju še ni opredelilo, vam v skladu s 46. členom Poslovnika Računskega sodišča3 dajem zgolj osebno strokovno mnenje, ki pa Računskega sodišča ne zavezuje pri izvajanju revizij.

ZVRK določa v:
– drugem odstavku 14. člena, da je poleg denarnih prejemkov iz prejšnjega odstavka prispevek za volilno kampanjo tudi vsak nedenarni prispevek, brezplačna storitev za organizatorja volilne kampanje, prevzem obveznosti oziroma opravljanje storitev za organizatorja volilne kampanje ali prodaja blaga organizatorju volilne kampanje pod pogoji, ki organizatorja volilne kampanje postavljajo v bolj ugoden položaj kot druge koristnike storitev oziroma kot kupce blaga teh oseb. Kot prispevek se ne šteje delo, ki ga za organizatorja volilne kampanje opravi fizična oseba, če za to ni dolžna izdati računa.
– tretjem odstavku 14. člena, da morata organizator volilne kampanje in fizična oseba, ki opravi storitev za organizatorja volilne kampanje ali mu proda blago, morata skleniti ustrezno pogodbo v pisni obliki.

Pravilnik o vsebini in obrazcih poročil o zbranih in porabljenih sredstvih za volilno in referendumsko kampanjo4 določa v:
– 1. točki tretjega odstavka 2. člena, da se v poročilu o kampanji poroča o drugih oblikah prispevkov iz drugega odstavka 14. člena ZVRK;
– 2. točki tretjega odstavka 2. člena, da je pri poročanju o zbranih in porabljenih sredstvih volilne kampanje treba upoštevati, da druge oblike prispevkov za volilno kampanjo povečujejo tudi stroške volilne kampanje.

Glede na navedene predpise je treba skleniti pogodbo s fizično osebo vseh primerih, ko fizična oseba:
– za organizatorja volilne kampanje (v nadaljevanju: organizator) za plačilo: opravi delo (storitev), proda blago, pa ta oseba za opravljeno delo (storitev) ali prodajo blaga ni dolžna izstaviti računa – organizator torej fizični osebi plača delo (storitev) ali blago na podlagi pogodbe;
– organizatorju neodplačno: da blago, opravi storitev ali ji nameni druge oblike prispevkov v smislu drugega odstavka 14. člena ZVRK (razen za neodplačno delo oziroma storitev fizičnih oseb iz 2. stavka drugega odstavka 14. člena ZVRK).

Organizator mora zagotavljati evidenco o zakonitosti in namenskosti svojih prihodkov in odhodkov ter transparentnost poslovanja. Tako mora imeti vsako plačilo organizatorja oziroma njegov odhodek podlago v verodostojni knjigovodski listini, iz katere je razvidno, za kakšno vrsto stroška gre, kdaj in kje je strošek nastal, kdo je naročnik, vrednost storitve oziroma nabavljenega blaga, morebitni popust, morebitne oprostitve plačila in drugo. Prav tako je treba v pogodbi opredeliti druge oblike prispevkov organizatorju, ki jih dajejo fizične osebe, iz pogodbe pa morajo biti razvidni vsi predpisani podatki o dajalcu prispevka, o vrsti in vrednosti prispevka, da ga organizator lahko tudi finančno ovrednoti, preveri zakonitost (državljanstvo fizične osebe) in o prispevku tudi poroča. Izhajajoč iz navedenih izhodišč je treba razumeti ureditev, da morata organizator in fizična oseba, ki zanjo bodisi odplačno ali neodplačno opravi storitev ali ji proda blago, skleniti ustrezno pogodbo v pisni obliki.

Pri tem vas opozarjamo, da skladno s petim odstavkom 14. člena ZVRK tudi samostojni podjetniki posamezniki in posamezniki, ki samostojno opravljajo dejavnost, ne smejo financirati volilne kampanje. Ker morajo navedeni subjekti za storitve, ki jih opravljajo, izstaviti račun, pa z njimi ni potrebno skleniti pogodbe.

Več o sklenitvi pogodbe s fizično osebe za zagotovitev druge oblike prispevka politični stranki za financiranje njenega rednega delovanja si lahko preberete v mnenju Računskega sodišča, ki je javno objavljeno.

-------------------
1 - Uradni list RS, št. 41/07, 105/08 Odl.US: U-I-295/07-8, 11/11, 28/11 Odl.US: U-I-67/09-27, 98/13.
2 - Uradni list RS, št. 11/01, 109/12.
3 - Uradni list, št. 91/01.
4 - Uradnem listu RS, št. 36/14.
Znanje