najdi
  RevizijeAktualnoZnanjeDokumentiMedijiO sodiščuPomoč
Natisni Uvodna stranNačrt spletnega mestaEnglish

Nepoklicno opravljanje funkcije župana (5. 9. 2008)


Številka: 1415-1/2008-45
Datum: 5. 9. 2008


Zadeva: Mnenje - nepoklicno opravljanje funkcije župana


Prejeli smo vaše zaprosilo za svetovanje povezano z nepoklicnim opravljanjem funkcije župana. V zvezi z navedenim se vam postavljata dve vprašanji in sicer:
1. o pravilnosti obračuna plačila davkov in prispevkov za opravljanje funkcije nepoklicnega župana ter
2. ali je potrebno z županom skleniti pogodbo o delu in kdo so podpisniki takšne pogodbe.

Računsko sodišče na podlagi 21. člena Zakona o računskem sodišču1 lahko svetuje uporabnikom javnih sredstev glede javnofinančnih vprašanj, ne more pa se opredeljevati o konkretnih vprašanjih. Mnenje o tem bi lahko podalo le, če bi pri uporabniku javnih sredstev opravilo revizijo. V nadaljevanju posredujem naše mnenje, ki pa računskega sodišča ne zavezuje pri izvajanju revizij.

Ad 1.)
Zakon o lokalni samoupravi2 (v nadaljevanju: ZLS) v tretjem odstavku 34. a člena določa, da imajo občinski funkcionarji pravico do plače, če funkcijo opravljajo poklicno, ali do plačila za opravljanje funkcije, če funkcijo opravljajo nepoklicno. Dohodki župana, ki opravljajo funkcijo nepoklicno se obravnavajo kot dohodki iz drugega pogodbenega razmerja v skladu z 38. členom Zakona o dohodnini3 (v nadaljevanju: ZDoh-2). Osnova za dohodnino od dohodka iz drugega pogodbenega razmerja je v skladu s četrtim odstavkom 41. člena ZDoh-2 vsak posamezen dohodek zmanjšan za normirane stroške v višini 10 odstotkov dohodka.

Na podlagi drugega odstavka 27. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju4 (v nadaljevanju: ZPIZ - 1) ter v povezavi z VIII. točko Sklepa o določitvi prispevkov za posebne primere zavarovanja5, pa mora občina kot izplačevalec plačila za opravljanje funkcije nepoklicnemu županu, plačevati prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje v znesku 6 odstotkov od bruto zneska osebnega prejemka (v primeru, da ni na podlagi tega razmerja obvezno zavarovan po petem odstavku 13. člena ZPIZ-1).

Enako stališče do obračuna plačila davkov in prispevkov za opravljanje funkcije nepoklicnega župana je objavilo tudi Ministrstvo za finance, Davčna uprava Republike Slovenije na spletni strani http://www.durs.gov.si/si/davki_predpisi_in_pojasnila/dohodnina_pojasnila/dohodek_iz_zaposlitve/dohodek_iz_drugega_pogodbenega_razmerja/davcna_obravnava_dohodkov_nepoklicnih_obcinskih_funkcionarjev/.

Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju6 v poglavju I. Obvezno zavarovanje med drugim določa zavarovane osebe. Med naštetimi primeri nepoklicno opravljanje funkcije v lokalni skupnosti, ni navedeno, kar bi lahko pomenilo, da plačilo pavšalnega prispevka za zdravstveno zavarovanje nepoklicnih funkcionarjev v lokalni skupnosti, ni potrebno. V praksi ugotavljamo, da nekatere občine pavšalni prispevek za zdravstveno zavarovanje obračunavajo, druge pa ne.

Predlagam, da se glede vprašanja o obračunavanju pavšalnega prispevka za zdravstveno zavarovanje obrnete tudi na Zavod za zdravstveno zavarovanje Republike Slovenije.

Ad 2.)
Zakon o sistemu plač v javnem sektorju7 (v nadaljevanju: ZSPJS) v tretji točki 2. člena določa, da so funkcionarji osebe, ki pridobijo mandat za izvrševanje funkcije s splošnimi volitvami.

ZSPJS v 3. členu določa, da se plača določi s pogodbo o zaposlitvi, odločbo oziroma sklepom, tako, da se v pogodbi, odločbi oziroma sklepu določi plačni razred in druge sestavine plače v skladu z ZSPJS, predpisi in drugimi akti. Znesek plače župana je določen z uvrstitvijo v plačni razred. Plačni razredi funkcionarjev v lokalnih skupnostih so določeni v točki e, Priloge 3 - Uvrstitev funkcij v plačne razrede.

ZLS v drugem odstavku 34. a člena določa, da občinski funkcionarji opravljajo svojo funkcijo nepoklicno. Župan se lahko odloči, da bo funkcijo opravljal poklicno. V soglasju z županom se lahko tudi podžupan odloči, da bo funkcijo opravljal poklicno. ZLS v 42. členu določa, da mandatna doba župana traja štiri leta. Za začetek in trajanje mandatne dobe župana se smiselno uporablja določba prvega odstavka 41. člena tega zakona. Ravno tako so naloge, pravice in obveznosti župana določene v ZLS.

Iz navedenega izhaja, da občina lahko županu izda odločbo oziroma sklep o plači oziroma plačilu za opravljanje funkcije in ni potrebno skleniti podjemne pogodbe. Pri tem smo upoštevali dejstvo, da so pravice, obveznosti in mandatna doba župana določene v ZLS.


Odgovore na zgoraj zastavljena vprašanja bomo poskusili dobiti tudi s pomočjo revizije pravilnosti poslovanja občin v delu, ki se nanaša na izplačila občinskim funkcionarjem, ki se izvaja v letošnjem letu.

1: Uradni list RS, št. 11/01.
2: Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 70/00, 51/02, 72/05, 60/07, 76/08.
3: Uradni list RS, št. 117/06, 90/07, 10/08.
4: Uradni list RS, št, 109/06 - UPB4.
5: Uradni list RS, št. 111/00, 17/02, 22/02, 19/03, 17/04, 17/05, 23/06, 23/07, 21/08.
6: Uradni list RS, št. 72/06 - UPB3, 91/07.
7: Uradni list RS, št. 95/07 - UPB7, 17/08, 58/08, 80/08.

Znanje