najdi
  RevizijeAktualnoZnanjeDokumentiMedijiO sodiščuPomoč
Natisni Uvodna stranNačrt spletnega mestaEnglish

Razpolaganje s prostimi denarnimi sredstvi javnega zavoda (11. 1. 2011)


Številka: 330-3/2011/3
Datum: 11. 1. 2011


Zadeva: Razpolaganje s prostimi denarnimi sredstvi javnega zavoda


V dopisu z dne 7. 1. 2011 nas prosite za mnenje o tem, ali je vršilka dolžnosti direktorice Zdravstvenega doma Izola pri razpolaganju s prostimi denarnimi sredstvi javnega zavoda ravnala pravilno oziroma zakonito in sprašujete o možnih posledicah domnevnih kršitev.

Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 109/08, 49/09) v 70. členu določa, da lahko posredni uporabniki državnega oziroma občinskih proračunov prosta denarna sredstva (po predhodni ponudbi ministrstvu, pristojnem za finance oziroma za finance pristojnemu organu občinske uprave, če je to treba zaradi zagotavljanja likvidnostnih sredstev na računih, vključenih v sistem enotnega zakladniškega računa, oziroma za izvrševanje občinskega proračuna) deponirajo pri bankah ali jih naložijo v vrednostne papirje. Zakon torej drugih oblik naložb niti ne predvideva. Posredni uporabniki proračuna so pri nalaganju prostih denarnih sredstev v skladu s 4. členom Pravilnika o nalaganju prostih denarnih sredstev posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov ter ožjih delov občin, ki so pravne osebe (Uradni list RS, št. 42/03, 88/05, 137/06) dolžni spoštovati načela varnosti, likvidnosti in donosnosti. Prosta denarna sredstva se nalagajo skladno s splošnimi predpisi in akti, ki urejajo upravljanje za posamezno pravno osebo. V vašem dopisu so izpostavljeni predvsem posli, ki temeljijo na depozitu prostih denarnih sredstev. Urejeni oziroma dogovorjeni so s pogodbami med javnim zavodom, poslovno banko in podjetjem in bi lahko predstavljali prekoračitev pooblastil vršilke dolžnosti direktorice javnega zavoda, ki jih določata odlok o ustanovitvi in statut javnega zavoda ter tveganje za oškodovanje javnega zavoda. Po vaših navedbah naj bi depozit predstavljal poroštvo zdravstvenega doma banki, za dano posojilo podjetju. Glede na to, da je ustanoviteljica Zdravstvenega doma Izola občina in spada med posredne uporabnike občinskega proračuna je treba pri izdajanju poroštev upoštevati določila Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06, 57/08), zlasti 10.g člena, ki določa, da se posredni uporabniki občinskega proračuna lahko zadolžujejo in izdajajo poroštva le s soglasjem občine, pod pogoji, ki jih določi občinski svet in če imajo zagotovljena sredstva za servisiranje dolga iz neproračunskih virov. Soglasje izda občinski svet, obseg izdanih poroštev pa se določi z odlokom, s katerim se sprejme občinski proračun.

Znanje