najdi
  RevizijeAktualnoZnanjeDokumentiMedijiO sodiščuPomoč
Natisni Uvodna stranNačrt spletnega mestaEnglish

Donacije in posojila politični stranki (27. 5. 2014)


Številka: 331-2/2014/19
Datum: 27. 5. 2014


Zadeva: Prošnja za mnenje v zvezi Zakonom o političnih strankah


Prejeli smo vaš dopis z dne 23. 4. 2014, v katerem nas prosite za mnenje v zvezi z izvajanjem Zakona o političnih strankah (v nadaljevanju: ZPolS) in sicer kako pravilno ravnati glede na to, da ZPolS določenih ravnanj ne dovoljuje več, po prej veljavni ureditvi pa so bila dovoljena. Gre za naslednja vprašanja v zvezi z zatečenim stanjem ob uveljavitvi novele zakona iz leta 2013 in sicer:
1. oblikovane dolgoročne rezervacije za podarjena osnovna sredstva se razknjižujejo skladno s SRS na eni strani kot strošek amortizacije in na drugi strani kot prihodek, prispevek/donacija društva. Dejansko ne gre za nakazilo na transakcijski račun kot takšno ampak računovodska posledica iz prejšnjih let. ker glede na spremembe zakonodaje politična stranka ne sme sprejemati donacij/prispevkov pravnih oseb, se postavlja vprašanje kako zadevo pravilno rešiti?
2. iz preteklih let je še odprto posojilo do pravne osebe. Od pravnih oseb pa po novem zakonu politične stranke ne smejo pridobivati posojil. Ali bo vračilo po pogodbi od leta 2014 dalje predstavljalo prekršek?

Zakon o spremembah in dopolnitvah ZPolS iz leta 2013 (v nadaljevanju: ZPolS-E) je na novo uredil tudi pridobivanje premoženja v last političnih strank in zadolževanje političnih strank.

Tako po 25. členu ZPolS državni organi, organi lokalnih skupnosti, pravne osebe javnega in zasebnega prava ter samostojni podjetniki posamezniki in posamezniki, ki samostojno opravljajo dejavnost, ne smejo financirati strank, razen če zakon določa drugače. Po drugem odstavku 22. člena ZPolS pa je prispevek za stranko po tem zakonu poleg prispevka v denarju tudi vsako darilo ali drug nedenarni prispevek. Tako po novem politične stranke ne smejo prejeti prispevka v obliki darila od državnega organa, organa lokalne skupnosti, pravne osebe javnega in zasebnega prava ter samostojnega podjetnika posameznika in posameznika, ki samostojno opravljajo dejavnost, razen če to zakon posebej dovoljuje. Še vedno pa lahko straka sprejme darilo od fizične osebe, pri tem pa je treba upoštevati omejitev najvišje dovoljene višine vrednosti prispevka, kot je to določeno v prvem odstavku 22. člena ZPolS.

Po petem odstavku 22. člena ZPolS lahko stranke pridobivajo posojila pri bankah in posojilnicah pod enakimi pogoji kot druge pravne osebe. Posojilo lahko stranka pridobi tudi pri fizični osebi, pod pogojem, da je posojilna pogodba sklenjena v pisni obliki. Višina posojila posamične fizične osebe ne sme presegati desetkratnika povprečne bruto mesečne plače letno. Dana posojila se ne štejejo za financiranje strank po tem zakonu

Glede na to, da ZPolS-E nima prehodnih določb v zvezi s podarjenim premoženjem političnim strankam in v zvezi s posojili političnih strank, ki so jih te najele pri pravnih osebah (ki niso banke in posojilnice), menimo, da ni bil namen zakona, da poseže v sklenjena pogodbena razmerja z namenom, da se prekinejo v ta namen že sklenjene pogodbe. Tako menimo, da ni nepravilno, če politične stranke tudi po pričetku uporabe ZPolS-E:
  • odplačujejo svoje finančne obveznosti do drugih pravnih oseb, ki so bile v skladu s predpisi prevzete v preteklih letih ter
  • ustrezno računovodsko evidentirajo premoženje, ki so ga pridobile v last od pravnih oseb v preteklih letih.
Prepovedi, ki jih na novo uzakonja ZPolS-E, veljajo za pravne posle, ki jih politične stranke sklepajo po 1. 1. 2014, ko se je pričel uporabljati ZPolS-E.
Znanje