najdi
  RevizijeAktualnoZnanjeDokumentiMedijiO sodiščuPomoč
Natisni Uvodna stranNačrt spletnega mestaEnglish

Povračila za prevoz na delo in z dela (25. 10. 2011)


Številka: 330-3/2011/53
Datum: 25. 10. 2011

Zadeva: Odgovor na vaše zaprosilo glede povračila za prevoz na delo in z dela

Računsko sodišče Republike Slovenije (v nadaljevanju: računsko sodišče) je prejelo vaše elektronsko zaprosilo za izdajo mnenja, ali sme javni zavod povrniti stroške prevoza na delo in z dela v višini kilometrine v primeru, ko delavec, po svojih navedbah zaradi neugodnih zvez, ne more uporabljati sredstev javnega prevoza. Zaprosilu ste priložili tudi mnenji Sindikata zdravstva in socialnega varstva Slovenije ter razlago 103. člena Kolektivne pogodbe za dejavnost zdravstva in socialnega varstva, ki jo je po vaših navedbah iz zaprosila podal Odbor za razlago KP.

Pravno podlago za povračilo stroškov prevoza na delo in z dela vsebuje 130. člen Zakona o delovnih razmerjih, ki določa, da mora delodajalec delavcu zagotoviti povračilo stroškov za prevoz na delo in z dela ter povračilo stroškov, ki jih ima pri opravljanju določenih del in nalog na službenem potovanju. V drugem odstavku istega člena je določeno, da se višina povračila teh stroškov, če ni določena s kolektivno pogodbo s splošno veljavnostjo, določi z izvršilnim predpisom.

Pravice glede povračila stroškov prevoza na delo in z dela za zaposlene v javnem zavodu s področja zdravstva in socialnega varstva ureja 8. člen Zakona o višini povračil stroškov v zvezi z delom in nekaterih drugih prejemkov1 (v nadaljevanju: ZPSDP), ki določa, da se stroški povrnejo v višini stroškov prevoza z javnimi prevoznimi sredstvi, če zaposleni možnosti prevoza z javnimi prevoznimi sredstvi nima, pa se mu prizna kilometrina v višini 15 % cene neosvinčenega motornega bencina - 95 oktanov.

Na področju zdravstvene dejavnosti je bila sprejeta Kolektivna pogodba za dejavnost zdravstva in socialnega varstva Slovenije2, ki velja in se uporablja za vse zavode in delodajalce v dejavnostih zdravstva in socialnega varstva ter za vse delavce v Republiki Sloveniji, ki so pri njih zaposleni. Pravico prevoza na delo in z dela ureja 103. člen navedene kolektivne pogodbe, ki določa, da so delavci, če na poti ni organiziranega javnega prevoza, upravičeni do povračila v višini 15 % cene motornega bencina 95 oktanov za en kilometer oddaljenosti bivališča delavca.

V skladu s končno določbo tretjega odstavka 13. člena ZPSDP se z dnem uveljavitve tega zakona (4. 7. 2008) za zaposlene iz 1. člena tega zakona (torej tudi za zaposlene v javnih zavodih) prenehajo uporabljati določbe kolektivnih pogodb in drugih predpisov, ki so v nasprotju s tem zakonom.

Glede na navedene določbe ZPSDP in upoštevajoč določbe kolektivne pogodbe, ki niso v nasprotju s tem zakonom, menimo, da bi moral biti delavec v primerih, ko zaradi posebnih okoliščin dela (npr. prihod oz. odhod z delovnega mesta v nočnem oz. drugače neugodnem času) dejansko nima možnosti uporabe javnega prevoza, četudi ta sicer na konkretni relaciji obstaja oz. je organiziran (npr. iz razloga, da za pravočasen prihod na delo ne more uporabiti javnega prevoza), upravičen do povračila stroškov v višini kilometrine, če bi dejansko izkazal, da za prihod (oziroma smiselno tudi za odhod z dela) ni mogel uporabiti organiziranega javnega prevoznega sredstva. Ključna je torej konkretna presoja vsakega posameznega primera, ali se lahko šteje, da zaposleni ne more uporabiti sredstev javnega prevoza. Presoja mora temeljiti na konkretnem dokazilu o možnosti neuporabe javnega prevoznega sredstva.

Opozarjamo, da lahko javni zavod s splošnim aktom uredi področje povračil s prevoza na delo in z dela - lahko tudi po zgledu Uredbe o povračilu stroškov prevoza na delo in z dela javnim uslužbencem in funkcionarjem v državnih organih (tako v smislu drugega odstavka 2. člena te uredbe glede dopustne časovne izgube v primeru uporabe javnega prevoza kot glede drugih vidikov in podrobnejših pravil) - v skladu z določbami ZPSDP, kolektivne pogodbe v delu, v katerem ni v nasprotju z ZPSDP, in vsebino veljavne obvezne razlage ter ob upoštevanju specifične ureditve svojega delovnega področja. Pri tem je treba poudariti, da mora javni zavod kot posredni proračunski uporabnik pri svojem poslovanju upoštevati načelo gospodarnega ravnanja z javnimi sredstvi, iz katerega izhaja uporabljeni koncept javnega prevoza v ZPSDP.

1 - Uradni list RS, št. 87/97, 9/98, 48/01.
2 - Uradni list RS, št. 15/94, 18/94-ZRPJZ, 57/95, 19/96, 40/97, 56/98, 56/98, 76/98, 39/99-ZMPURR, 102/00, 62/01, 77/07, 60/08, 75/08.
Znanje