najdi
  RevizijeAktualnoZnanjeDokumentiMedijiO sodiščuPomoč
Natisni Uvodna stranNačrt spletnega mestaEnglish

Mnenje glede določitve izjem pri uvrščanju projektov (9. 5. 2017)


Zadeva: Mnenje glede določitve izjem pri uvrščanju projektov

Prejeli smo vaš dopis št. 4101-7/2017/1 z dne 20. 4. 2017, s katerim nas naprošate za mnenje glede ustreznosti sprememb pravne ureditve v smislu dopustitve uvrstitve projektov v Načrt razvojnih programov (v nadaljevanju: NRP), če le ti nimajo dokazljivih virov financiranja ter pričetek njihovega izvajanja brez zagotovljenih virov financiranja.

Zakon o javnih financah1 (v nadaljevanju: ZJF) v 16. točki prvega odstavka 3. člena določa, da je potrjen investicijski projekt tisti, ki je potrjen s strani investitorja in ki je pripravljen na podlagi predpisane investicijske dokumentacije. V 17. točki prvega odstavka 3. člena pa ZJF določa, da je veljaven investicijski projekt tisti, ki je vključen v NRP.

Nadalje ZJF v 12. členu ZJF določa, da se v NRP izkazujejo načrtovani izdatki proračuna za investicije in državne pomoči v prihodnjih štirih letih, ki so razdelani po:
  1. posameznih programih neposrednih uporabnikov;
  2. letih, v katerih bodo izdatki za programe bremenili proračune prihodnjih let, in
  3. virih financiranja za celovito izvedbo programov.

ZJF v drugem odstavku 22. člena tudi določa, da je pri pripravi skupnega NRP potrebno upoštevati:
  1. da mora biti posamezen program ali projekt neposrednega uporabnika usklajen z dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja in s proračunskim memorandumom;
  2. da mora biti posamezen investicijski projekt ali program neposrednega uporabnika v skladu s predpisano metodologijo za izdelavo investicijske dokumentacije in potrjen najmanj na ravni predinvesticijske zasnove in
  3. merila in način uporabe meril za izbiro med konkurenčnimi programi ali projekti.

Vlada Republike Slovenije (v nadaljevanju: vlada) je na podlagi drugega odstavka 23. člena ZJF sprejela Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ2 (v nadaljevanju: uredba), ki v peti alineji tretjega odstavka 13. člena določa, da morajo investicijski programi temeljiti na dokumentaciji, ki vsebuje dokazljive vire financiranja. Prav tako uredba v 24. členu določa, da je temeljni dokument za uvrstitev projekta v NRP dokument identifikacije investicijskega projekta, s katerim se med drugim določi izhodiščna vrednost projekta.

NRP je bil kot večletna komponenta načrtovanja investicij uveden v javne finance z Zakonom o javnih financah leta 1999. Iz obrazložitve Predloga Zakona o proračunih, ki se je kasneje preimenoval v Zakon o javnih financah, je razviden namen vpeljave NRP. Projekt se lahko vključi v NRP le, če so izpolnjeni vsi pogoji, med drugim tudi viri financiranja za celovito izvedbo projekta, kar je jamstvo, da bodo sredstva zagotovljena za uresničitev projekta v celoti. Zakonodajalec je želel s tem vplivati predvsem na stabilnejše načrtovanje in na načrtovanje le tistih projektov, ki imajo zagotovljena sredstva in ki ne bodo ogrožala izvrševanja proračuna v prihodnjih letih.

Zakonodajalec in vlada sta se s sprejemom vseh zgoraj naštetih pravnih aktov zaščitila pred nekontroliranimi posegi v izvrševanje proračuna v primeru, da projekt ne bi imel zagotovljenih vseh virov financiranja, saj bi v tem primeru breme financiranja prešlo na proračun.

Na podlagi zgoraj navedenega menimo, da je stališče Ministrstva za finance glede zavračanja uvrstitve projekta brez dokazljivih virov financiranja v NRP in glede zavračanja spremembe zakonodaje ustrezno, saj s tem zagotavlja stabilnejše načrtovanje proračunskih odhodkov in izvrševanje proračuna v obsegu, kot ga je predvidela.

Računsko sodišče je tovrstno stališče na primer zavzelo v že izvedenih revizijah in objavljenih revizijskih poročilih:
-------------------------
1 Uradni list RS, št. 11/11-UPB4 (14/13-popr.), 101/13.
2 Uradni list RS, št 60/06, 54/10, 27/16.
Znanje