najdi
  RevizijeAktualnoZnanjeDokumentiMedijiO sodiščuPomoč
Natisni Uvodna stranNačrt spletnega mestaEnglish

Plačilo stroškov društev pri najemu ali uporabi občinskih športnih objektov (22. 8. 2012)


Številka: 333-6/2012/6
Datum: 22. 8. 2012


Zadeva: Plačilo stroškov društev pri najemu ali uporabi občinskih športnih objektov


Dne 18. 4. 2012 in 25. 5. 2012 smo prejeli vaš dopis, v katerem ste postavili več vprašanj v zvezi s pokrivanjem obratovalnih stroškov in stroškov za tekoče vzdrževanje športnih objektov ter poslovanjem javnega zavoda, ki ima pooblastilo za upravljanje s športnimi objekti.

Ravnanje s stvarnim premoženjem občin urejata Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (v nadaljevanju ZSPDSLS)1 ter na podlagi zakona sprejeta Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (v nadaljevanju: Uredba)2. V skladu z ZSPDSLS je mogoče nepremično premoženje občine oddati tako v najem (28. in 29. člen) kot v brezplačno uporabo (30. člen - v vašem primeru na primer društvom, ki delujejo v javnem interesu), pri čemer pa so v ZSPDSLS in Uredbi v obeh primerih določeni tudi stroški, ki jih morajo po sklenjenih pogodbah v tem primeru kriti uporabniki nepremičnega premoženja. Tako je treba v skladu z 49. in 54. členom Uredbe tako v pogodbi o oddaji premoženja v najem kot tudi v pogodbi o oddaji premoženja v brezplačno uporabo določiti obveznost uporabnika, da krije obratovalne stroške, stroške rednega vzdrževanja, stroške nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča ter stroške zavarovanj (razen kolikor so pri najemu upoštevani že v najemnini). V prošnji za mnenje niste navedli, ali gre za primere, ko samo eno društvo izključno uporablja nek objekt ali za situacijo, ko si nek objekt po urnikih deli več društev. Če društvo, izključno uporablja objekt, je potrebno v pogodbi z njim določiti tudi stroške iz 49. oziroma 54. člena Uredbe, če ne gre za izključno uporabo, pa se društvu obračuna delež stroškov, ki je sorazmeren njegovi uporabi objekta.

Občina ne more določiti v proračunu sredstev za kritje stroškov po vsebini programa, ki ga izvaja društvo, saj Uredba takšnih izjem ne dovoljuje. V 49. in 54. členu Uredba namreč taksativno našteva, katere stroške mora plačati uporabnik prostorov ne glede na to, ali gre za brezplačno uporabo ali najem.

Naj pa opozorimo, da se v skladu z Zakonom o športu (v nadaljevanju: ZSpo) izvajalci letnega programa športa praviloma izberejo na podlagi javnega razpisa. Občina pa lahko pri pripravi razpisa za dodelitev sredstev upošteva tudi dejstvo, da morajo društva plačevati najemnino ter stroške za uporabo prostorov in temu primerno prilagodi financiranje društev. Na ta način bo zagotovljena tudi transparentna in enakopravna obravnava potencialnih izvajalcev programa, saj verjetno vsi za izvajanje programov ne uporabljajo občinskih prostorov.

--------------
1 Uradni list RS, št. 86/10.
2 Uradni list RS, št. 34/11.

Znanje