najdi
  RevizijeAktualnoZnanjeDokumentiMedijiO sodiščuPomoč
Natisni Uvodna stranNačrt spletnega mestaEnglish

Stroški volilne kampanje (29. 5. 2014)


Številka: 331-2/2014/22
Datum: 29. 5. 2014


Zadeva: Prošnja za mnenje v zvezi z volilno kampanjo


Prejeli smo vaš dopis z dne 22. 5. 2014, v katerem na nas naslavljate vprašanja v zvezi z izvajanjem Zakona o volilni in referendumski kampanji (v nadaljevanju: ZVRK) in sicer:
1. Kako ravnati v primeru, ko je potrebno občinsko takso plačati z gotovino, saj določene občine drugačnega načina poslovanja ne poznajo? Lahko iz volilnega računa naredimo povračilo založene gotovine?
2. Ali so stroški, ki so nastali na dan volitev, ko se zberejo člani stranke in skupaj čakajo na razglasitev rezultatov, strošek volilne kampanje?

Ad 1)
ZVRK v prvem odstavku 16. člena med drugim določa, da mora organizator vse stroške volilne kampanje poravnavati izključno s posebnega računa volilne kampanje (v nadaljevanju: posebni račun). ZVRK torej zahteva, da mora organizator vse stroške volilne kampanje poravnavati s posebnega računa in pri tem implicira, da se računi za stroške volilne kampanje poravnavajo z obremenitvami v breme posebnega računa. Vendar, ker ZVRK neposredno ne prepoveduje plačil stroškov volilne kampanje z gotovino, ki je bila dvignjena s posebnega računa, je izjemoma, glede na posebne okoliščine posamičnega primera, opravičljiv tudi način plačila stroškov volilne kampanje z gotovino. Pri tem morajo biti izkazani razlogi za plačilo z gotovino ter da je bil denar dvignjen iz posebnega računa.

Ad 2)
Pri iskanju odgovora na vaše drugo vprašanje je treba izhajati iz določb ZVRK, ki govorijo o volilni kampanji in jih bo računsko sodišče uporabilo kot sodilo pri presoji pravilnosti oziroma utemeljenosti stroškov volilne kampanje v reviziji volilnih kampanj. Po drugem odstavku 1. člena ZVRK so volilna kampanja po tem zakonu vse politične oglaševalske vsebine in druge oblike politične propagande, katerih namen je vplivati na odločanje volivk in volivcev pri glasovanju na volitvah. ZVRK v petem odstavku 1. člena določa, da se za volilno kampanjo štejejo zlasti propaganda v medijih, elektronskih publikacijah in propaganda z uporabo telekomunikacijskih storitev, plakatiranje in javni shodi v zvezi z volilno ali referendumsko kampanjo. Po prvem odstavku 15. člena ZVRK so stroški volilne kampanje stroški, ki so potrebni za izvedbo volilne kampanje za posamezno kandidatno listo ali posameznega kandidata ali za izvedbo referenduma. Po četrtem odstavku istega člena se za stroške volilne kampanje štejejo vsi stroški iz tega člena, ne glede na to, kdaj so nastali, kdaj so bili plačani in kdaj so bili sklenjeni posli v zvezi s posameznimi dejanji volilne kampanje, če se stroški in posli nanašajo na obdobje iz 2. člena tega zakona.

Kot izhaja iz predstavljenega zakonskega okvirja je namen volilne kampanje vplivati na odločanje volivk in volivcev pri glasovanju na volitvah. Ker se srečanje članov stranke, katerega namen je čakanje na razglasitev rezultatov, odvija v času ob zaprtju in po zaprtju volišč, to je v obdobju volilnega molka, ko volilna kampanje ni dovoljena (prvi odstavek 2. člena) in po zaprtju volišč, ko se je glasovanje že zaključilo, namen tovrstnega srečanja ni informiranje javnosti oziroma propaganda za javnost z namenom vplivati na glasovanje. Zato stroški takšnega srečanja ne morejo predstavljati stroškov volilne kampanje.