najdi
  RevizijeAktualnoZnanjeDokumentiMedijiO sodiščuPomoč
Natisni Uvodna stranNačrt spletnega mestaEnglish

Višina regresa za prehrano v javnih komunalnih podjetjih (21. 1. 2005)


Številka: 1409-1/2004-2
Datum: 21. 1. 2005


Zadeva: Višina regresa za prehrano v javnih komunalnih podjetjih


Za zaposlene v javnih podjetjih ureja izplačilo regresa za prehrano med delom 7. člen Zakona o višini povračil stroškov v zvezi z delom in nekaterih drugih prejemkov (v nadaljevanju: ZPSDP)1 . Nominalna vrednost regresa za prehrano med delom se določa na podlagi 11. člena ZPSDP, glede na rast cen prehrambenih izdelkov.

Kolektivna pogodba komunalnih dejavnosti (v nadaljevanju: KPKD)3, ki velja za podjetja, ki dejavnost opravljajo na pridobiten način, prehrano med delom ureja v 54. členu, višino regresa za prehrano pa v 4. a točki tarifne priloge, po kateri ta znaša 10 odstotkov povprečne mesečne plače zaposlenih v Republiki Sloveniji za pretekle tri mesece, preračunano za 22 delovnih dni oziroma 176 delovnih ur4.

Določba KPKD, ki v primerjavi z ZPSDP omogoča izplačilo višjega zneska regresa za prehrano, ne velja za komunalna podjetja, ki so organizirana kot javna podjetja. Za njih velja izključno ZPSDP, kot je določeno v 1. členu. S (kolektivno) pogodbo je sicer mogoče širiti obseg pravic delavcev, ki so določene z zakonom, vendar ne tistih, ki so opredeljene v kogentnih določbah5. Da je določba ZPSDP, ki v javnih podjetjih ureja višino regresa za prehrano, kogentna, je razvidno iz 12. člena istega zakona, ki izplačilo regresa nad zneskom iz 7. člena opredeljuje kot prekršek in sankcionira s plačilom denarne kazni.

Ker ZPSDP javnim podjetjem ne daje možnosti izplačila višjega zneska regresa za prehrano med delom od zneska, opredeljenega v 7. členu6, se za izplačilo tega regresa ne morejo uporabljati določbe KPKD.

V gornjem mnenju gre za vprašanje, povezano z KPKD in ZPSDP, o katerem se računsko sodišče na podlagi opravljenih revizij še ni opredelilo, zato prosimo, da ga štejete za strokovno mnenje, ki po 46. členu Poslovnika Računskega sodišča Republike Slovenije računskega sodišča ne zavezuje
1: Uradni list RS, št. 87/97, 9/98, 48/01.
3: Uradni list RS, št.: 94/04.
4: Določba 4. a točke tarifne priloge KPKD napotuje na 2. člen Uredbe o višini povračil stroškov v zvezi z delom in drugih prejemkov, ki se pri ugotavljanju davčne osnove priznavajo kot odhodek (Uradni list RS, št. 72/93 do 54/04).
5: 86. in 88. člen Obligacijskega zakonika (Uradni list RS, št. 83/01).
6: Določba 2. člena ZPSDP namreč opredeljuje, da se prejemki iz 1. člena – torej tudi regres za prehrano – izplačujejo izključno v višini, določeni s tem zakonom.

Znanje