najdi
  RevizijeAktualnoZnanjeDokumentiMedijiO sodiščuPomoč
Natisni Uvodna stranNačrt spletnega mestaEnglish

Stroški volilne kampanje (27. 5. 2014)


Številka: 331-2/2014/20
Datum: 27. 5. 2014


Zadeva: Prošnja za mnenje v zvezi z volilno kampanjo


Prejeli smo vaš dopis z dne 19. 5. 2014, v katerem na nas naslavljate vprašanje v zvezi z izvajanjem Zakona o volilni in referendumski kampanji (v nadaljevanju: ZVRK) in sicer:
1. Po seji gredo člani izvršilnega odbora stranke na piknik, kjer se jim pridružijo tudi kandidati za EU poslance. Iz tega piknika stranka uporablja slike na spletni strani. Ali gre v tem primeru pri stroških piknika za EU kampanjo in je stroške potrebno prikazati v poročilu o kampanji?
2. Kaj se šteje pod novo točko stroškov v ZVRK: »stroški svetovanja za načrtovanje strategije ali posamičnih delov volilne kampanje in njihove rabe ter volilne taktike«.

Ad 1)
Sprašuje nas, ali gre pri stroških piknika članov izvršilnega odbora stranke za piknik, na katerem se jim pridružijo tudi kandidati za poslance v Evropskem parlamentu, pri čemer se slike iz piknika uporabljajo na spletni strani vaše politične stranka, za kampanjo in je stroške potrebno prikazati v poročilu o kampanji.

Pri iskanju odgovora na vaše vprašanje je treba izhajati iz določb ZVRK, ki govorijo o volilni kampanji in jih bo Računsko sodišče uporabilo kot sodilo pri presoji pravilnosti v reviziji volilnih kampanj. Po drugem odstavku 1. člena ZVRK so volilna kampanja vse politične oglaševalske vsebine in druge oblike politične propagande, katerih namen je vplivati na odločanje volivk in volivcev pri glasovanju na volitvah. ZVRK v petem odstavku 1. člena določa, da se za volilno kampanjo štejejo zlasti propaganda v medijih, elektronskih publikacijah in propaganda z uporabo telekomunikacijskih storitev, plakatiranje in javni shodi v zvezi z volilno ali referendumsko kampanjo. Po prvem odstavku 15. člena ZVRK so stroški volilne kampanje stroški, ki so potrebni za izvedbo volilne kampanje za posamezno kandidatno listo ali posameznega kandidata ali za izvedbo referenduma. Po četrtem odstavku istega člena se za stroške volilne kampanje štejejo vsi stroški iz tega člena, ne glede na to, kdaj so nastali, kdaj so bili plačani in kdaj so bili sklenjeni posli v zvezi s posameznimi dejanji volilne kampanje, če se stroški in posli nanašajo na obdobje iz 2. člena tega zakona . V ta namen je v drugem odstavku tega člena poleg taksativno navedenih strokov dodana točka »7. drugi sorodni stroški, ki so nastali zaradi dejanj volilne kampanje«.

Kot izhaja iz predstavljenega zakonskega okvirja so dejanja volilne kampanje oglaševalske in propagandne vsebine, katerih namen je vplivati na odločanje volivk in volivcev pri glasovanju na volitvah. Če piknik, za katerega sprašujete, ni bil organiziran kot javni shod v zvezi z volilno kampanjo oziroma ni bil odprt za javnosti z namenom vplivanja na odločitve na volitvah, ampak so samo fotografije objavljene na spletni strani organizatorja, potem ga načeloma ni mogoče obravnavati kot dejanje volilne kampanje. V kampanji se med stroške volilne kampanje lahko štejejo aktivnosti, ki so namenjene nagovarjanju volivcev in ne interni publiki ob rednih strankarskih dogodkih. Za opredelitev o pravilnosti evidentiranja tovrstnega stroška med stroške volilne kampanje v vašem primeru pa je treba poznati vse relevantne okoliščine konkretnega primera.

Ad 2)
V zvezi z vrsto stroškov iz 6. točke drugega odstavka 15. člena ZVRK in sicer »stroški svetovanja za načrtovanje strategije ali posamičnih delov volilne kampanje in njihove rabe ter volilne taktike« je treba poudariti, da je te stroške zakonodajalec z novelo ZVRK iz leta 2013 določil v zakonu kot novo obliko stroška volilne kampanje. Glede na to, da jih zakon posebej izpostavlja, kaže na namen zakona, da je te stroške od pričetka uporabe zakona mogoče in hkrati tudi treba šteti med stroške volilne kampanje in da je treba o njih tudi posebej poročati. Glede opredelitve podrobnejše vsebine teh stroškov pa ugotavljamo, da obrazložitev Predloga zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o volilni in referendumski kampanji (št. 00717-25/2013/4 z dne 25. 7. 2013) ne vsebuje vsebinske obrazložitve tega stroška. Predlagamo, da v okviru te vrste stroškov evidentirate in v poročilu o financiranju volilne kampanje izkažete stroške, ki jih je po namenu oziroma vsebini smiselno umestiti v ta namen, tudi, če so v skladu s četrtim odstavkom 15. člena ZVRK nastali pred obdobjem volilne kampanje na katero se nanašajo.

Za podrobnejša pojasnila v zvezi z vašimi vprašanji se lahko obrnete tudi na Ministrstvo za notranje zadeve, ki je pristojno za pripravo in razlago ZVRK.
Znanje