najdi
  RevizijeAktualnoZnanjeDokumentiMedijiO sodiščuPomoč
Natisni Uvodna stranNačrt spletnega mestaEnglish

Dokazila pri transferih društvom (20. 12. 2012)


Številka: 330-1/2012/20
Datum: 20. 12. 2012


Zadeva: Dokazila pri transferih društvom


Dne 12. 12. 2012 smo prejeli vašo elektronsko pošto v kateri nas prosite za pravno mnenje glede nakazovanja transferov društvom.

Občina skladno z Zakonom o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02, 127/06, 14/07, 109/08, 49/09; v nadaljevanju: ZJF) lahko dodeljuje transfere pravnim in fizičnim osebam, vendar morajo biti za dodelitev izpolnjene zahteve predpisov glede njihove dodelitve. Praviloma se transferna sredstva društvu ali nevladni organizaciji dodeljujejo z javnim razpisom. Postopek dodeljevanja je urejen v 106.f in naslednjih členih ZJF ali 12. poglavju Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08; v nadaljevanju: PPIPro), ki se smiselno uporablja tudi za občine (1. člen PPIPro), pa tudi v posameznih področnih zakonih.

PPIPro v 229. členu določa, da je obvezna sestavina pogodbe, ki se sklene s prejemnikom sredstev tudi terminski plan porabe sredstev in način nadzora nad namensko porabo sredstev, kot na primer spisek dokazil, ki jih mora predložiti prejemnik za porabo vsake posamezne vrste subvencije, posojila in drugih oblik sredstev ter poročila o poteku in rezultatih porabljenih sredstev v fazi izvajanja projekta ali programa oziroma najmanj zaključno poročilo.

Plačilne roke v breme občinskih proračunov določa vsakokratni zakon, ki ureja izvrševanje proračunov Republike Slovenije. Trenutno veljavni Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2011 in 2012 (Uradni list RS, št. 96/10, 4/11, 37/12; v nadaljevanju: ZIPRS1112) tako v 23. členu določa, da je plačilni rok za neposredne uporabnike 30. dan, pa tudi, da je plačilni rok lahko krajši za plačila tekočih transferov. Plačilni rok začne teči naslednji dan po prejemu listine, ki je podlaga za izplačilo.

Iz določil predpisov tako izhaja, da sta določitev terminskega plana porabe in način nadzora nad namensko porabo sredstev obvezni sestavina pogodbe, ki se sklene s prejemnikom sredstev, pri plačilih tekočih transferov pa so plačilni roki lahko krajši kot trideset dni. Navedeno pomeni, da se občina lahko z društvom dogovori tako o dokazilih, ki jih potrebuje za izplačilo sredstev kot tudi načinu in rokih za izplačilo sredstev. Računsko sodišče do sedaj ni štelo kot nepravilnost, če je občina društvom nakazovala sredstva v obliki rednih mesečnih nakazil, seveda le za financiranje stroškov redne dejavnosti, kot so na primer materialni stroški, najemnine objektov, plačila trenerjev in v primeru ustreznega nadzora nad porabo sredstev. V primeru financiranja projektov, ki presegajo redno delovanje društva, pa je potrebno dogovoriti način financiranja takega projekta in roke za izplačilo sredstev. Tudi v tem primeru je možno izplačilo sredstev pred dokončanjem projekta, občina pa se mora s prejemnikom dogovoriti o terminskem planu porabe sredstev in dokazilih, ki bodo podlaga za izplačilo sredstev. Določanje dokazil je v pristojnosti občine, seveda pa morajo biti določila o tem sorazmerna obsegu financiranja. Računsko sodišče občine v zvezi s tem vzpodbuja k pridobivanju dokazil o tem, da je projekt izveden, tako na primer šteje za zadosten dokaz o izvedbi projekta poročilo o njegovi izvedbi in ne zahteva predložitve vseh računov.

Znanje