najdi
  RevizijeAktualnoZnanjeDokumentiMedijiO sodiščuPomoč
Natisni Uvodna stranNačrt spletnega mestaEnglish

Ministrstvo za okolje in prostorKratica: MOP
Naslov: Dunajska c. 48, p.p. 653, 1000 Ljubljana
URL: http://www.mop.gov.si/

Tip: Državni organi
Podtip: Ministrstva in organi v sestavi
Regija: Osrednjeslovenska


Revizije

 

NASLOV IN CILJ REVIZIJE
 
DATUM ZADNJE SPREMEMBE

Izrek mnenja o zbirni bilanci stanja proračuna Republike Slovenije na dan 31. 12. 2017 (Sklep izdan: 17. 10. 2017)
26. 9. 2018

 • izrek mnenja o predlogu splošnega dela predloga zaključnega računa proračuna za leto 2017,
 • izrek mnenja o pravilnosti izvršitve proračuna za leto 2017.
(Sklep izdan: 12. 12. 2017)
27. 7. 2018

izrek mnenja o učinkovitosti varstva pred invazivnimi tujerodnimi vrstami v Republiki Sloveniji. (Sklep izdan: 19. 6. 2018)
29. 6. 2018

1.) Izrek mnenja o spremembah na področju analize učinkov predlaganih predpisov od izdaje zadnjega RIA poročila
2.) Izrek mnenj o učinkovitosti posameznih ministrstev na področju izvajanja analiz učinkov predpisov na družbo, s poudarkom na predpisih, ki se nanašajo na področja:
 • varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami,
 • oddaje stanovanj turistom,
 • področje trga delovne sile predvsem zagotavljanje dela delavcev uporabniku.
(Sklep izdan: 18. 5. 2018)
29. 5. 2018

Izrek mnenja o oblikovanju, nadzoru in določanju cen obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Sklep izdan: 20. 9. 2011)
4. 5. 2018

Izrek mnenja o zbirni bilanci stanja proračuna Republike Slovenije na dan 31. 12. 2016 (Sklep izdan: 5. 1. 2017)
26. 2. 2018

Izrek mnenja o učinkovitosti sistema ravnanja z odpadnimi nagrobnimi svečami. (Sklep izdan: 2. 2. 2017)
19. 2. 2018

Izrek mnenja o predlogu splošnega dela predloga zaključnega računa proračuna za leto 2016 in o pravilnosti izvršitve proračuna za leto 2016. (Sklep izdan: 19. 12. 2016)
5. 2. 2018

Izrek mnenja o učinkovitosti MOP pri ureditvi upravljanja občinske gospodarske javne infrastrukture varstva okolja v letih 2016 in 2017 (Sklep izdan: 23. 1. 2018)
5. 2. 2018

Izrek mnenja o učinkovitosti Ministrstva za okolje in prostor na področju preprečevanja svetlobnega onesnaževanja. (Sklep izdan: 6. 2. 2017)
8. 12. 2017

izrek mnenja o učinkovitosti ravnanja z varstvenimi območji Natura 2000. (Sklep izdan: 17. 6. 2016)
12. 10. 2017

Izrek mnenja o učinkovitosti izbranih nosilcev urejanja prostora pri izvajanju njihovih nalog v postopku prostorskega načrtovanja občin ter o učinkovitosti ministrstva, pristojnega za prostor, pri urejanju postopka prostorskega načrtovanja. (Sklep izdan: 18. 4. 2016)
12. 10. 2017

Izrek mnenja o učinkovitosti poslovanja vlade, ministrstva, občine in družbe Soline pri upravljanju Jernejevega kanala (del Krajinskega parka Sečoveljske soline). (Sklep izdan: 25. 9. 2015)
15. 9. 2017

Izrek mnenja o učinkovitosti upravljanja z ugotovljenimi nepravilnostmi in finančnimi popravki pri črpanju sredstev evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji v programskem obdobju 2007-2013. (Sklep izdan: 1. 12. 2015)
9. 8. 2017

Izrek mnenja o smotrnosti ravnanja z nepremičninami v obdobju od 1. 1. 2014 do 30. 9. 2015. (Sklep izdan: 26. 10. 2015)
21. 7. 2017

izrek mnenja o učinkovitosti dolgoročnega ohranjanja virov pitne vode. (Sklep izdan: 23. 6. 2017)
5. 7. 2017

Izrek mnenja o smotrnosti poslovanja ministrstva in občin pri urejanju oskrbe s pitno vodo Pomurja. (Sklep izdan: 19. 12. 2014)
7. 2. 2017

Izrek mnenja o:
 • predlogu splošnega dela zaključnega računa in
 • pravilnosti izvršitve proračuna.
(Sklep izdan: 15. 12. 2015)
1. 2. 2017

Izrek mnenja o zbirni bilanci stanja proračuna Republike Slovenije na dan 31. 12. 2015 (Sklep izdan: 14. 1. 2016)
1. 2. 2017

Izrek mnenja o smotrnosti poslovanja Ministrstva za kmetijstvo in okolje in Ministrstva za infrastrukturo in prostor pri ravnanju z izrabljenimi vozili. (Sklep izdan: 15. 7. 2014)
17. 5. 2016

Izrek mnenja o zbirni bilanci stanja proračuna Republike Slovenije na dan 31. 12. 2014 (Sklep izdan: 12. 1. 2015)
15. 3. 2016

Izrek mnenja o smotrnosti poslovanja Ministrstva za kmetijstvo in okolje ter Carinske uprave Republike Slovenije pri ravnanju s komunalnimi odpadki. (Sklep izdan: 11. 6. 2012)
19. 2. 2016

 • izrek mnenja o splošnem delu predloga zaključnega računa proračuna Republike Slovenije za leto 2014 in
 • izrek mnenja o pravilnosti izvršitve državnega proračuna za leto 2014.
(Sklep izdan: 15. 12. 2014)
15. 12. 2015

Izrek mnenja o uspešnosti doseganja ciljev sredstev, ki so predvidena za blaženje in prilagajanje posledicam podnebnih sprememb, z izvedbo javnega razpisa za dodelitev nepovratnih finančnih pomoči za nakup okolju prijaznejših težkih tovornih vozil in avtobusov 23SUB-CTP13. (Sklep izdan: 8. 9. 2014)
22. 7. 2015

Smotrnost poslovanja Ministrstva za okolje in prostor oziroma Ministrstva za kmetijstvo in okolje pri zagotavljanju gospodarske javne službe sežiganja komunalnih odpadkov ter Mestne občine Celje in Energetike Celje pri načrtovanju in izvedbi investicije v sežigalnico. (Sklep izdan: 9. 4. 2013)
16. 4. 2015

 • pravilnost poslovanja Komunalnega podjetja Logatec;
 • pravilnost poslovanja Občine Logatec pri izvedbi investicije v razširitev odlagališča nenevarnih odpadkov Ostri vrh;
 • pravilnost poslovanja Ministrstva za okolje in prostor pri izdaji okoljevarstvenih soglasij in dovoljenj ter zagotavljanju nadzora nad spoštovanjem predpisov pri obratovanju odlagališča nenevarnih odpadkov Ostri vrh.
(Sklep izdan: 3. 1. 2011)
23. 12. 2013

Smotrnost ureditve ter pravilnost in smotrnost izvajanja GJS urejanja voda na vplivnem območju energetskega izkoriščanja Spodnje Save v letih 2006 - 2008. (Sklep izdan: 16. 4. 2009)
10. 1. 2012

Izrek mnenja o smotrnosti porabe sredstev Kohezijskega sklada za energetsko sanacijo in trajnostno gradnjo stavb v javnem sektorju. (Sklep izdan: 3. 6. 2010)
28. 12. 2011

Cilja revizije sta: izrek mnenja o splošnem delu predloga zaključnega računa proračuna Republike Slovenije za leto 2010 in izrek mnenja o pravilnosti izvršitve državnega proračuna za leto 2010. (Sklep izdan: 7. 12. 2010)
28. 12. 2011

Cilj revizije je preveriti smotrnost poslovanja revidirancev pri izbiri lokacije odlagališča za nizko in srednje radioaktivne odpadke. (Sklep izdan: 7. 9. 2009)
26. 10. 2011

Ocena tveganj. (Sklep izdan: 18. 9. 2008)
17. 10. 2011

Smotrnost vzpostavitve in nadzora nad obračunavanjem in plačevanjem okoljske dajatve za električno in elektronsko opremo. (Sklep izdan: 5. 7. 2010)
22. 7. 2011

Cilj revizije je preveriti smotrnost izvajanja evidentiranja nepremičnin v Republiki Sloveniji. (Sklep izdan: 15. 12. 2008)
11. 7. 2011

Izrek mnenja o splošnem delu predloga zaključnega računa proračuna Republike Slovenije za leto 2009 in izrek mnenja o pravilnosti izvršitve državnega proračuna za leto 2009. (Sklep izdan: 25. 11. 2009)
10. 3. 2011

Pravilnost obračunavanja in plačevanja koncesijske dajatve in vodnega povračila za izkoriščanje energetskega potenciala spodnje Save. (Sklep izdan: 23. 11. 2009)
24. 11. 2010

Smotrnost poslovanja pri sanaciji starih bremen industrijskih odpadkov in nedovoljenih odlagališč gradbenih odpadkov. (Sklep izdan: 22. 6. 2009)
5. 11. 2010

Smotrnost poslovanja pri izvajanju gospodarske javne službe ravnanja z izrabljenimi motornimi vozili. (Sklep izdan: 31. 8. 2009)
29. 9. 2010

Izrek mnenja o učinkovitosti pomoči Republike Slovenije ob naravnih nesrečah. (Sklep izdan: 7. 11. 2008)
10. 3. 2010

Izrek mnenja o smotrnosti poslovanja navedenih revidiranih oseb pri ločenem zbiranju in ravnanju z odpadki ter odpadno embalažo. (Sklep izdan: 12. 6. 2008)
5. 1. 2010

Izrek mnenja o doseganju zastavljenih ciljev Nacionalnega stanovanjskega programa. (Sklep izdan: 20. 6. 2008)
22. 12. 2009

Izrek mnenja o splošnem delu predloga zaključnega računa proračuna Republike Slovenije za leto 2008 in izrek mnenja o pravilnosti izvršitve državnega proračuna za leto 2008. (Sklep izdan: 23. 12. 2008)
24. 9. 2009

Izrek mnenja o pravilnosti postopkov pri gradnji predora Šentvid. (Sklep izdan: 15. 6. 2007)
11. 8. 2009

Pravilnost in smotrnost ravnanja z izrabljenimi avtomobilskimi gumami (Sklep izdan: 12. 2. 2008)
5. 8. 2009

Izrek mnenja o smotrnosti sodnih in izvensodnih poravnav Republike Slovenije. (Sklep izdan: 10. 1. 2008)
21. 5. 2009

Izrek mnenja o smotrnosti vzpostavitve, vodenja in vzdrževanja zbirnega katastra gospodarske javne infrastrukture v letu 2006 (Sklep izdan: 27. 3. 2007)
22. 10. 2008

Smotrnost poslovanja pri izvajanju ukrepov za doseganje ciljev sprejetih mednarodnih sporazumov, konvencij in protokolov ter nacionalnih politik na področju varovanja zraka, ozonskega plašča in podnebja (Sklep izdan: 20. 7. 2007)
6. 10. 2008

Izrek mnenja o splošnem delu predloga zaključnega računa proračuna Republike Slovenije za leto 2007 in izrek mnenja o pravilnosti izvršitve državnega proračuna za leto 2007. (Sklep izdan: 30. 11. 2007)
1. 10. 2008

Preveriti pravilnost in smotrnost poslovanja Ministrstva za okolje in prostor z organi v sestavi pri izvajanju Zakona o vodah in podrejenih predpisov. (Sklep izdan: 18. 1. 2007)
13. 8. 2008

Pravilnost in smotrnost podelitve koncesij za dimnikarske storitve in nadzora nad izvajanjem teh storitev. (Sklep izdan: 20. 4. 2007)
13. 8. 2008

Izrek mnenja o izkazih zaključnega računa proračuna, izrek mnenja o pravilnosti izvršitve proračuna posameznih ministrstev in državnega proračuna kot celote ter izrek mnenja o pravilnosti in učinkovitosti izvajanja izbranih podprogramov posameznih ministrstev. (Sklep izdan: 4. 1. 2007)
26. 2. 2008

Pravilnost zaračunavanja in porabe takse za obremenjevanje okolja zaradi odlaganja odpadkov. (Sklep izdan: 13. 4. 2006)
6. 2. 2008

Pravilnost določitve oblike in podelitve izvajanja obveznih in izbirnih lokalnih gospodarskih javnih služb. (Sklep izdan: 25. 9. 2006)
6. 2. 2008

Ključno vprašanje revizije: Ali Republika Slovenija pri preprečevanju in odpravi posledic suše v kmetijstvu ravna smotrno? (Sklep izdan: 27. 10. 2006)
20. 12. 2007

Pravilnost in smotrnost vzpostavitve pravnih podlag in nadzora nad zaračunavanjem dajatev in prispevkov ob priključitvi na javna infrastrukturna omrežja. (Sklep izdan: 23. 3. 2006)
28. 6. 2007

Pravilnost in smotrnost ustanavljanja predlaganih regijskih parkov Snežnik in Kočevsko – Kolpa ter izvajanje projektov za ohranitev velikih zveri in gozdov na tem območju. (Sklep izdan: 12. 4. 2006)
18. 6. 2007

Izrek mnenja o izkazih zaključnega računa proračuna ter izrek mnenja o pravilnosti izvršitve proračuna posameznih ministrstev in državnega proračuna kot celote. (Sklep izdan: 24. 1. 2006)
26. 2. 2007

Izrek mnenja o resničnosti in verodostojnosti izkazov zaključnega računa državnega proračuna za leto 2004, izrek mnenja o pravilnosti izvršitve finančnih načrtov revidiranih proračunskih uporabnikov in državnega proračuna kot celote za leto 2004 ter ocena pravilnosti in učinkovitosti izvajanja izbranih podprogramov revidiranih proračunskih uporabnikov. (Sklep izdan: 23. 2. 2005)
13. 7. 2006

Ugotoviti stanje onesnaženja površinskih voda, podtalnic, tal in naravnih habitatov; probleme odlaganja odpadkov, ustreznost oskrbe s pitno vodo in pokritost s kanalizacijskimi sistemi; učinkovitost načrtovanja in uspešnost izvajanja ukrepov za zmanjšanje onesnaženja okolja in zaščito narave ter pomanjkljivosti in predlagati izboljšave pri nadaljnjem izvajanju ukrepov. (Sklep izdan: 2. 2. 2005)
15. 6. 2006

Cilja revizije sta bila izrek mnenja o pravilnosti in smotrnosti poslovanja MOP pri spremljanju stanja onesnaženja in ukrepanja za varovanje površinskih in podtalnih voda ter tal v porečju reke Mure, priprave in izvajanja ustreznih podlag za poslovanje Krajinskega parka Goričko ter varovanju biotske raznovrstnosti v porečju reke Mure in na Goričkem. (Sklep izdan: 4. 4. 2005)
23. 2. 2006

Preveriti pravilnost in smotrnost dodelitve in porabe namenskih javnih sredstev v družbi Elan za subvencioniranje investicijskih projektov v obnovljive vire energije v letu 2001. (Sklep izdan: 21. 4. 2004)
29. 11. 2005

Namen revizije je bil oblikovati mnenje o pravilnosti izvajanja projektov ISPA na področju prometa in komunalne infrastrukture v letu 2002. (Sklep izdan: 24. 11. 2003)
14. 7. 2004

Izrek mnenja o izkazih državnega proračuna za leto 2001; izrek mnenj o pravilnosti izvršitve posameznih delov državnega proračuna za leto 2001 in izrek mnenja o pravilnosti izvršitve državnega proračuna kot celote; ocena poročil neposrednih proračunskih uporabnikov o doseženih ciljih in rezultatih njihovega poslovanja v letu 2001 (Sklep izdan: 15. 1. 2002)
4. 9. 2002

Izraziti mnenje o pravilnosti porabe sredstev za izvajanje programov monitoringa v letih 1999 in 2000. (Sklep izdan: 23. 3. 2001)
1. 2. 2002

Preskusiti ali je ministrstvo pravilno izkazalo odhodke v zaključnem računu finančnega načrta za leto 2000 ter ali je ministrstvo izvrševalo finančni načrt za leto 2000 v skladu s predpisi, ki jih mora spoštovati neposredni uporabnik državnega proračuna. (Sklep izdan: 23. 3. 2001)
5. 12. 2001

Revidirali smo pravilnost poslovanja v letu 1999. Revizijski vprašanji sta bili: ali je ministrstvo pravilno in popolno izkazalo odhodke za leto 1999 ter ali je ministrstvo izvrševalo finančni načrt za leto 1999 v skladu s predpisi, ki jih mora spoštovati neposredni uporabnik državnega proračuna. (Sklep izdan: 31. 5. 2000)
21. 11. 2001

Zbrati zadostne in ustrezne dokaze za oblikovanje mnenja o pravilnosti podatkov, izkazanih v zaključnem računu proračuna RS ter pravilnosti izvršitve posebnega dela proračuna, ki se nanaša na finančne načrte posameznih proračunskih uporabnikov. (Sklep izdan: 26. 7. 1999)
27. 7. 2001

Ugotoviti zakonito in namensko rabo javnih sredstev za leto 1996. V postopku nadzora je bila opravljena preveritev avtorskih pogodb, pogodb o delu, dokumentacije o javnih naročilih in drugih listin, na katerih so temeljila izplačila. (Sklep izdan: 4. 6. 1997)
27. 8. 1998

Nadzor postopka priprave in sprejemanja lokacijskega načrta za avtocestni odsek Vransko-Blagovica (Sklep izdan: 26. 7. 1996)
11. 2. 1998

Nadzor na Ministrstvu za okolje in prostor (Sklep izdan: 18. 9. 1996)
4. 7. 1997

Nadzor je bil opravljen na področjih: izplačila plač, drugih osebnih prejemkov in povračil; izplačila po pogodbah o delu; izplačila po avtorskih pogodbah; izplačila na podlagi potnih nalogov; izplačila preko študentskih servisov; materialni stroški in lastna dejavnost. (Sklep izdan: 23. 1. 1996)
11. 12. 1996
Generična slika - Revidiranec