najdi
  RevizijeAktualnoZnanjeDokumentiMedijiO sodiščuPomoč
Natisni Uvodna stranNačrt spletnega mestaEnglish

Mnenje o pristojnostih nadzornega odbora občine (5. 1. 2006)


Številka: 1415-1/2005-39
Datum: 5. 1. 2006


Pristojnost nadzornega odbora občine za nadzor


V zvezi z vašim vprašanjem ali in kaj lahko nadzorni odbor nadzira v družbi, v kateri ima Mestna občina Novo mesto večinski delež in v javnem podjetju, kjer je občina soustanoviteljica, vam podajamo naslednje mnenje:

Pristojnosti nadzornega odbora za nadzor opredeljuje 32. člen Zakona o lokalni samoupravi1 (v nadaljevanju: ZLS), ki določa, da je nadzorni odbor je najvišji organ nadzora javne porabe v občini. V okviru svoje pristojnosti nadzorni odbor:
  • opravlja nadzor nad razpolaganjem s premoženjem občine;
  • nadzoruje namenskost in smotrnost porabe proračunskih sredstev;
  • nadzoruje finančno poslovanje uporabnikov proračunskih sredstev.

Nadzor vsebuje ugotavljanje zakonitosti in pravilnosti poslovanja pristojnih organov, organov in organizacij porabnikov občinskega proračuna in pooblaščenih oseb z občinskimi javnimi sredstvi in občinskim javnim premoženjem in ocenjevanje učinkovitosti in gospodarnosti porabe občinskih proračunskih sredstev.

Po mnenju računskega sodišča2 je nadzorni odbor pristojen tudi za nadzor pravnih oseb, katerih ustanoviteljica ali soustanoviteljica je občina, saj so zajete v okviru pojmov »uporabniki javnih sredstev« oziroma »pooblaščene osebe z občinskimi javnimi sredstvi« iz prvega in drugega odstavka 32. člena ZLS. Torej je tudi poslovanje javnih podjetij lahko predmet nadzora nadzornega odbora.

Glede vprašanja, ali je lahko predmet nadzora tudi gospodarska družba, v kateri ima občina večinski delež, navedimo pomembno razliko, da je javno podjetje oseba javnega prava, gospodarska družba, v kateri ima občina večinski delež, pa oseba zasebnega prava. Pri določanju subjektov, ki so predmet nadzora, ZLS ne loči med osebami javnega prava (npr. javni zavodi, javna podjetja) in zasebnega prava, ki so prejemniki sredstev (gospodarske družbe, društva) in ne določa razlik pri pristojnosti oziroma obsegu nadzora med obema temeljnima kategorijama pravnih oseb. Kljub temu menimo, da ni smiselno oseb zasebnega prava nadzirati v enakem obsegu kot to velja za osebe javnega prava, ter da se pri osebah zasebnega prava obseg nadzora izvaja praviloma po drugi alineji prvega odstavka 32. člena ZLS – to je namenskost in smotrnost porabe proračunskih sredstev – ali po prvi alineji, v kolikor razpolagajo s premoženjem občine, in ne po tretji alineji. Iz navedenega je razvidno, da sme nadzorni odbor nadzorovati pravilnost, namenskost in smotrnost porabe dodeljenih sredstev gospodarski družbi iz občinskega proračuna, kot tudi razpolaganje s premoženjem občine.

O obravnavanem vprašanju se računsko sodišče v revizijah še ni opredelilo, zato to mnenje na podlagi 46. člena Poslovnika Računskega sodišča Republike Slovenije3 računskega sodišča ne zavezuje.

1: Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 63/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 70/00, 87/01, 51/02, 72/05.
2: Navedeno mnenje je Računsko sodišče navedlo tudi v Zbirnem poročilu o delovanju nadzornih odborov dvajsetih občin v letih 2003 in 2004 št. 1215-19/2004-19 z 18. 8. 2005, ki je bilo posredovano vsem občinam, dostopno pa je tudi na spletni strani računskega sodišča www.rs-rs.si.
3: Uradni list RS, št. 91/01.

Znanje