najdi
  RevizijeAktualnoZnanjeDokumentiMedijiO sodiščuPomoč
Natisni Uvodna stranNačrt spletnega mestaEnglish

Dovoljeni popusti organizatorjem volilnih kampanj (27. 5. 2014)


Številka: 331-2/2014/21
Datum: 27. 5. 2014


Zadeva: Dovoljeni popusti organizatorjem volilnih kampanj


Računsko sodišče Republike Slovenije (v nadaljevanju: Računsko sodišče) je po telefonu dobilo prošnjo za odgovor na vprašanje o dovoljenih popustih organizatorjem volilnih kampanj (v nadaljevanju: organizator).

Odgovor na to vprašanje je treba pridobiti izhajajoč iz ureditve prispevkov organizatorju v Zakonu o volilni in referendumski kampanji 1 (v nadaljevanju: ZVRK). Tako je treba izhajati iz petega odstavka 14. člena ZVRK, ki določa, da državni organi, organi lokalnih skupnosti, pravne osebe javnega in zasebnega prava ter samostojni podjetniki posamezniki in posamezniki, ki samostojno opravljajo dejavnost, ne smejo financirati volilne kampanje, razen če zakon določa drugače. Določa tudi, da pravne osebe zasebnega prava, katerih namen ustanovitve ni pridobivanje dobička, lahko prispevajo prispevke za referendumsko kampanjo. V drugem odstavku 14. člena ZVRK pa je določeno, da je - poleg denarnih prejemkov iz prejšnjega odstavka - prispevek za volilno kampanjo tudi vsak:
  • nedenarni prispevek,
  • brezplačna storitev za organizatorja volilne kampanje,
  • prevzem obveznosti oziroma opravljanje storitev za organizatorja volilne kampanje ali
  • prodaja blaga organizatorju volilne kampanje pod pogoji, ki organizatorja volilne kampanje postavljajo v bolj ugoden položaj kot druge koristnike storitev oziroma kot kupce blaga teh oseb.

Po navedenih določbah organizatorji ne smejo prejemati prispevkov od pravnih oseb, samostojnih podjetnikov posameznikov in posameznikov, ki samostojno opravljajo dejavnost, in sicer niti denarnih, niti drugih oblik prispevkov iz drugega odstavka 14. člena ZVRK. Ta omejitev se nanaša tudi na opravljanje storitev ali prodajo blaga organizatorju pod pogoji, ki ga postavljajo v bolj ugoden položaj kot druge uporabnike storitev oziroma kupce blaga teh oseb, torej se nanaša tudi na določeno kategorijo popustov organizatorju.

Računsko sodišče je do sedaj v revizijah volilnih in referendumskih kampanj kot sodilo, ali gre za previsok popust, upoštevalo višino popusta oziroma ceno, ki jo izvajalec storitve ali prodajalec zaračunava za isto ali podobno storitev ali stvar drugim naročnikom oziroma kupcem, tako kot je to bilo določeno za financiranje volilnih in referendumskih kampanj v tretjem in četrtem odstavku 15. člena Zakona o volilni in referendumski kampanji2 – ta člen je bil spremenjen z zadnjo novelo ZVRK3 . Pri tem se je oprlo tudi na interne akte izvajalca ali dobavitelja, ki določajo njegovo politiko popustov. Upoštevaje to izhodišče je lahko določen izvajalec ali dobavitelj vse organizatorje v določenih volitvah enako obravnaval oziroma jim dal enako višino popusta. Vsako večje znižanje cene, kot to, ki ga je izvajalec storitve ali prodajalec zaračunaval za isto ali podobno storitev ali blago drugim naročnikom oziroma kupcem, je računsko sodišče obravnavalo kot izredni popust.

-----------
1 - Uradni list RS, št. 41/07, 105/08 Odl.US: U-I-295/07-8, 11/11, 28/11 Odl.US: U-I-67/09-27 in 98/13.
2 - Uradni list RS, št. 41/07, 103/07-ZPolS-D, 105/08 Odl.US: U-I-295/07-8, 11/11, 28/11 Odl.US: U-I-67/09-27, Up-316/09-19.
3 - Uradni list RS, št. 98/13.
Znanje