najdi
  RevizijeAktualnoZnanjeDokumentiMedijiO sodiščuPomoč
Natisni Uvodna stranNačrt spletnega mestaEnglish

Vlada Republike SlovenijeKratica: VRS
Naslov: Gregorčičeva 20, 1000 Ljubljana
URL: http://www.vlada.si/

Tip: Državni organi
Podtip: Vlada in vladne službe
Regija: Osrednjeslovenska


Revizije

 

NASLOV IN CILJ REVIZIJE
 
DATUM ZADNJE SPREMEMBE

Izrek mnenja o zbirni bilanci stanja proračuna Republike Slovenije na dan 31. 12. 2017 (Sklep izdan: 17. 10. 2017)
26. 9. 2018

Uspešnost revidirancev pri vzpostavitvi pogojev za razvoj JZP in uspešnost doseganja ciljev uvedbe JZP (Sklep izdan: 25. 8. 2016)
31. 7. 2018

 • izrek mnenja o predlogu splošnega dela predloga zaključnega računa proračuna za leto 2017,
 • izrek mnenja o pravilnosti izvršitve proračuna za leto 2017.
(Sklep izdan: 12. 12. 2017)
27. 7. 2018

1.) Izrek mnenja o spremembah na področju analize učinkov predlaganih predpisov od izdaje zadnjega RIA poročila
2.) Izrek mnenj o učinkovitosti posameznih ministrstev na področju izvajanja analiz učinkov predpisov na družbo, s poudarkom na predpisih, ki se nanašajo na področja:
 • varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami,
 • oddaje stanovanj turistom,
 • področje trga delovne sile predvsem zagotavljanje dela delavcev uporabniku.
(Sklep izdan: 18. 5. 2018)
29. 5. 2018

Izrek mnenja o oblikovanju, nadzoru in določanju cen obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Sklep izdan: 20. 9. 2011)
4. 5. 2018

Izrek mnenja o zbirni bilanci stanja proračuna Republike Slovenije na dan 31. 12. 2016 (Sklep izdan: 5. 1. 2017)
26. 2. 2018

Izrek mnenja o predlogu splošnega dela predloga zaključnega računa proračuna za leto 2016 in o pravilnosti izvršitve proračuna za leto 2016. (Sklep izdan: 19. 12. 2016)
5. 2. 2018

Izrek mnenja o smotrnosti poslovanja pri ohranjanju dediščine s področja športa v okviru muzejske dejavnosti. (Sklep izdan: 17. 12. 2014)
12. 1. 2018

Izrek mnenja o smotrnosti poslovanja Vlade Republike Slovenije, ministrstva, pristojnega za regionalno politiko, in šestih občin na področju regionalnega razvoja v obdobju od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2017 (Sklep izdan: 23. 11. 2017)
6. 12. 2017

Izrek mnenja o učinkovitosti uvedbe elektronskega cestninjenja v Republiki Sloveniji. (Sklep izdan: 14. 11. 2017)
27. 11. 2017

Izrek mnenja o učinkovitost poslovanja Vlade Republike Slovenije, Ministrstva za finance in ministrstva, pristojnega za lokalno samoupravo, v delu, ki se nanaša na financiranje primerne porabe v letih 2014 in 2015 (Sklep izdan: 19. 11. 2015)
22. 11. 2017

Izrek mnenja o uspešnosti revidirancev pri zagotavljanju dostopnosti in dosegljivosti storitev socialnega varstva. V okviru tega cilja bo preverjena tudi ustreznost načrtovanja sistema dolgotrajne oskrbe. (Sklep izdan: 26. 10. 2017)
7. 11. 2017

izrek mnenja o učinkovitosti ravnanja z varstvenimi območji Natura 2000. (Sklep izdan: 17. 6. 2016)
12. 10. 2017

Izrek mnenja o učinkovitosti poslovanja vlade, ministrstva, občine in družbe Soline pri upravljanju Jernejevega kanala (del Krajinskega parka Sečoveljske soline). (Sklep izdan: 25. 9. 2015)
15. 9. 2017

Izrek mnenja o učinkovitosti sistema spremljanja izvajanja ukrepov in projektov v okviru mladinske politike. (Sklep izdan: 17. 4. 2015)
28. 7. 2017

Izrek mnenja o smotrnosti ravnanja z nepremičninami v obdobju od 1. 1. 2014 do 30. 9. 2015. (Sklep izdan: 26. 10. 2015)
21. 7. 2017

 • izrek mnenja o učinkovitosti Vlade Republike Slovenije in ministrstva, pristojnega za področje energetike, pri strateškem načrtovanju dolgoročnega izkoriščanja jedrske energije za proizvodnjo električne energije in
 • izrek mnenja o učinkovitosti pristojnega upravljavca kapitalskih naložb države in Gen energije pri načrtovanju proizvodnje električne energije v jedrskih elektrarnah.
(Sklep izdan: 7. 6. 2017)
20. 6. 2017

izrek mnenja o učinkovitosti poslovanja vlade in ministrstva pri vzpostavitvi pogojev poslovanja sklada in vzpostavitvi ter izvajanju nadzora nad poslovanjem sklada ter o uspešnosti poslovanja sklada pri doseganju zastavljenih ciljev poslovanja v letih 2010–2014. (Sklep izdan: 2. 9. 2013)
8. 5. 2017

Izrek mnenja o ustreznosti normativne ureditve javne službe in razmejevanja dejavnosti javne službe od drugih dejavnosti javnih zavodov v letu 2016. (Sklep izdan: 1. 3. 2017)
13. 3. 2017

Izrek mnenja o učinkovitosti sistema upravljanja javnih zavodov v letu 2016. (Sklep izdan: 6. 2. 2017)
20. 2. 2017

Izrek mnenja o:
 • predlogu splošnega dela zaključnega računa in
 • pravilnosti izvršitve proračuna.
(Sklep izdan: 15. 12. 2015)
1. 2. 2017

Izrek mnenja o zbirni bilanci stanja proračuna Republike Slovenije na dan 31. 12. 2015 (Sklep izdan: 14. 1. 2016)
1. 2. 2017

Izrek mnenja o učinkovitosti postopkov evalviranja, akreditiranja ter podeljevanja koncesij pri zagotavljanju kakovosti in raznovrstnosti študijskih programov (Sklep izdan: 9. 5. 2014)
20. 1. 2017

Izrek mnenja o smotrnosti poslovanja Vlade Republike Slovenije in Ministrstva za pravosodje, Uprave Republike Slovenije za izvrševanje kazenskih sankcij pri organiziranju dela obsojencev in smotrnost poslovanja Javnega gospodarskega zavoda Pohorja Mirna v letih 2012 in 2013 (Sklep izdan: 20. 1. 2014)
14. 9. 2016

 • izrek mnenja o učinkovitosti vlade pri izvajanju pristojnosti lastnika Javnega podjetja Uradni list in pri določanju cen, povezanih z objavami v uradnem listu,
 • izrek mnenja o učinkovitosti SDH pri izvajanju pristojnosti lastnika Javnega podjetja Uradni list ter
 • izrek mnenja o učinkovitosti poslovanja Javnega podjetja Uradni list.
(Sklep izdan: 11. 4. 2014)
28. 6. 2016

 • izrek mnenja o pravilnosti poslovanja Javne agencije RS za zdravila in medicinske pripomočke v letu 2011 in 2012,
 • izrek mnenja o smortnost poslovanja Javne agencije RS za zdravila in medicinske pripomočke v obdobju od 1. 1. 2007 do 30. 6. 2013 ter
 • izrek mnenja o smortnost poslovanja Vlade Republike Slovenije in Ministrstva za zdravje v delu, ki se nanaša na delo Javne agencije RS za zdravila in medicinske pripomočke v obdobju od 1. 1. 2007 do 30. 6. 2013.
(Sklep izdan: 19. 7. 2013)
9. 6. 2016

Izrek mnenja o zbirni bilanci stanja proračuna Republike Slovenije na dan 31. 12. 2014 (Sklep izdan: 12. 1. 2015)
15. 3. 2016

 • izrek mnenja o splošnem delu predloga zaključnega računa proračuna Republike Slovenije za leto 2014 in
 • izrek mnenja o pravilnosti izvršitve državnega proračuna za leto 2014.
(Sklep izdan: 15. 12. 2014)
15. 12. 2015

Smotrnost poslovanja Vlade Republike Slovenije, Ministrstva za finance in Slovenske izvozne in razvojne banke d. d., Ljubljana pri izvajanju poslov za račun Republike Slovenije, v obdobju od začetka leta 2008 do konca leta 2011. (Sklep izdan: 16. 1. 2012)
30. 11. 2015

Izrek mnenja o učinkovitosti poslovanja Vlade Republike Slovenije in Ministrstva za finance pri vzpostavitvi pogojev za delovanje Družbe za upravljanje terjatev bank in pri prenosu tveganih postavk bank na Družbo za upravljanje terjatev bank ter izrek mnenja o pravilnosti, gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja Družbe za upravljanje terjatev bank v letu 2013 in učinkovitosti poslovanja pri vzpostavitvi internih pravil za njeno delovanje. (Sklep izdan: 13. 12. 2013)
23. 9. 2015

Izrek mnenja o učinkovitosti ureditve financiranja in delovanja javnih agencij in javnih skladov (Sklep izdan: 23. 7. 2013)
15. 9. 2015

Izrek mnenja o smotrnosti načrtovanja zadolževanja v letu 2013 in prvi polovici leta 2014. (Sklep izdan: 26. 5. 2014)
11. 9. 2015

Izrek mnenja o učinkovitosti poslovanja pri zagotavljanju izvajanja in nadzora nad pokopališko in pogrebno dejavnostjo ter urejanjem pokopališč (Sklep izdan: 23. 4. 2013)
16. 4. 2015

Izrek mnenja o splošnem delu predloga zaključnega računa proračuna Republike Slovenije za leto 2013 in izrek mnenja o pravilnosti izvršitve državnega proračuna za leto 2013. (Sklep izdan: 19. 12. 2013)
30. 12. 2014

Uspešnost izvedbe popravljalnih ukrepov za ureditev izvajanja gospodarske javne službe sistemskega operaterja distribucijskega omrežja in učinkovitost poslovanja pri razvoju elektroenergetske infrastrukture. (Sklep izdan: 18. 3. 2013)
26. 11. 2014

Izrek mnenja o smotrnosti ureditve določanja odškodnin in izvajanja izplačil odškodnin v postopkih odkupov nepremičnin in razlastitev pri gradnji oziroma obnovah infrastrukture. (Sklep izdan: 27. 11. 2012)
6. 10. 2014

Izrek mnenja o uspešnosti sodelovanja Republike Slovenije in Ruske federacije o pomembnejših projektih za povečanje bilateralnega gospodarskega sodelovanja na podlagi Memoranduma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Ruske federacije (v nadaljevanju: memorandum), ki je bil podpisan 17. novembra 2010 v Moskvi (Sklep izdan: 8. 3. 2013)
22. 7. 2014

Cilja revizije sta:
 • izrek mnenja o splošnem delu predloga zaključnega računa proračuna Republike Slovenije za leto 2012 in
 • izrek mnenja o pravilnosti izvršitve državnega proračuna za leto 2012.
(Sklep izdan: 12. 12. 2012)
19. 3. 2014

Izrek mnenja o uspešnosti izvajanja ukrepov države za blažitev posledic finančne in gospodarske krize. (Sklep izdan: 7. 9. 2010)
7. 3. 2014

Cilja revizije sta:
 • izrek mnenja o splošnem delu predloga zaključnega računa proračuna Republike Slovenije za leto 2011 in
 • izrek mnenja o pravilnosti izvršitve državnega proračuna za leto 2011.
(Sklep izdan: 6. 12. 2011)
13. 6. 2013

Izrek mnenja o uspešnosti ohranjanja najboljših kmetijskih zemljišč. (Sklep izdan: 12. 5. 2011)
12. 3. 2013

Izrek mnenja o uspešnosti izvedbe zahtevanih popravljalnih ukrepov in upoštevanje priporočil računskega sodišča, podanih v revizijskem poročilu Javni dolg Republike Slovenije v obdobju od leta 2003 do leta 2006 (Sklep izdan: 12. 5. 2011)
7. 3. 2013

Smotrnost ravnanja javnega zavoda Kobilarna Lipica, Vlade Republike Slovenije, Ministrstva za kulturo in Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano pri ustanovitvi družbe Lipica Turizem, d. o. o., pri načrtovanju in nadzoru nad porabo sredstev iz proračuna Republike Slovenije za izvajanje javne službe v Kobilarni Lipica in pri razmejevanju prihodkov in odhodkov med javnim zavodom Kobilarna Lipica in družbo Lipica Turizem, d. o. o. v letih 2007 - 2010. (Sklep izdan: 22. 8. 2011)
5. 10. 2012

Izrek mnenja o učinkovitosti upravljanja s pogodbami. (Sklep izdan: 6. 5. 2010)
11. 9. 2012

Izrek mnenja o učinkovitosti priprave proračuna. (Sklep izdan: 12. 5. 2011)
29. 8. 2012

Izrek mnenja o urejenosti področja sprejemanja predpisov in izvajanja analiz učinkov predpisov na družbo. Gre za nadaljevanje revizije Ali v Sloveniji preverjamo učinke predlaganih predpisov na družbo. (Sklep izdan: 8. 9. 2011)
27. 8. 2012

Izrek mnenja o smotrnosti poslovanja: učinkovitosti sistema načrtovanja in uspešnosti izvedbe devetih gospodarsko razvojnih logističnih središč. (Sklep izdan: 24. 7. 2009)
27. 3. 2012

Izrek mnenja o smotrnosti poslovanja Vlade Republike Slovenije in Ministrstva za gospodarstvo pri načrtovanju in izvedbi prodaje delnic družbe SIJ - Slovenska industrija jekla d. d., Ljubljana v obdobju od 1. 1. 2005 do 30. 9. 2010. (Sklep izdan: 15. 2. 2010)
26. 3. 2012

Uspešnost poslovanja Sklada za financiranje razgradnje Nuklearne elektrarne Krško in za odlaganje radioaktivnih odpadkov iz Nuklearne elektrarne Krško pri doseganju ciljev poslovanja ter učinkovitost poslovanja Ministrstva za gospodarstvo in Vlade Republike Slovenije pri spremljanju doseganja ciljev Sklada za financiranje razgradnje Nuklearne elektrarne Krško in za odlaganje radioaktivnih odpadkov iz Nuklearne elektrarne Krško. (Sklep izdan: 30. 3. 2010)
16. 1. 2012

Cilja revizije sta: izrek mnenja o splošnem delu predloga zaključnega računa proračuna Republike Slovenije za leto 2010 in izrek mnenja o pravilnosti izvršitve državnega proračuna za leto 2010. (Sklep izdan: 7. 12. 2010)
28. 12. 2011

Izrek mnenja o smotrnost ureditve razmerij glede infrastrukture za izvajanje gospodarskih javnih služb. (Sklep izdan: 5. 7. 2010)
28. 12. 2011

Cilj revizije je preveriti smotrnost poslovanja revidirancev pri izbiri lokacije odlagališča za nizko in srednje radioaktivne odpadke. (Sklep izdan: 7. 9. 2009)
26. 10. 2011

Izrek mnenja o učinkovitosti in uspešnosti izvajanja varčevalnih ukrepov Vlade Republike Slovenije. (Sklep izdan: 21. 1. 2010)
19. 10. 2011

Preveritev sistema priznanja, odmere in izplačila izjemnih pokojnin po Zakonu o izjemnem priznanju in odmeri starostne pokojnine osebam, ki imajo posebne zasluge (Uradni list SRS, št. 18/74 in Uradni list RS, št. 14/90) (Sklep izdan: 29. 6. 2009)
2. 9. 2011

Izrek mnenja o smotrnosti izvajanja protidobav. (Sklep izdan: 9. 7. 2009)
28. 6. 2011

Izrek mnenja o splošnem delu predloga zaključnega računa proračuna Republike Slovenije za leto 2009 in izrek mnenja o pravilnosti izvršitve državnega proračuna za leto 2009. (Sklep izdan: 25. 11. 2009)
10. 3. 2011

Izrek mnenja o smotrnosti poslovanja Vlade Republike Slovenije pri odločanju o prenosu poslovnega deleža družbe Splošna plovba, d. o. o., Portorož na Slovensko odškodninsko družbo, d. d., Ljubljana, smotrnosti poslovanja Ministrstva za finance Republike Slovenije pri upravljanju s kapitalsko naložbo v družbi Splošna plovba d. o. o., Portorož ter smotrnosti poslovanja Slovenske odškodninske družbe d. d., Ljubljana in Kapitalske družbe pokojninskega in invalidskega zavarovanja d. d., Ljubljana pri upravljanju in prodaji kapitalske naložbe v delež družbe Splošna plovba d. o. o., Portorož. (Sklep izdan: 10. 9. 2008)
12. 1. 2011

Izrek mnenja o uspešnostii n učinkovitosti doseganja ciljev nacionalnega programa visokega šolstva s podeljevanjem koncesij za izvajanje visokošolskih programov. (Sklep izdan: 28. 11. 2008)
24. 6. 2010

Izrek mnenja o učinkovitosti pomoči Republike Slovenije ob naravnih nesrečah. (Sklep izdan: 7. 11. 2008)
10. 3. 2010

Izrek mnenja o splošnem delu predloga zaključnega računa proračuna Republike Slovenije za leto 2008 in izrek mnenja o pravilnosti izvršitve državnega proračuna za leto 2008. (Sklep izdan: 23. 12. 2008)
24. 9. 2009

Izrek mnenja o smotrnosti ureditve izvajanja gospodarske javne službe dejavnosti sistemskega operaterja distribucijskega omrežja (Sklep izdan: 26. 2. 2008)
27. 7. 2009

Podati mnenje o smotrnosti ustavitve postopka likvidacije D.S.U., družbe za svetovanje in upravljanje, d. o. o., v letu 2007 (Sklep izdan: 2. 4. 2008)
23. 6. 2009

Izrek mnenja o smotrnosti sodnih in izvensodnih poravnav Republike Slovenije. (Sklep izdan: 10. 1. 2008)
21. 5. 2009

Ocena tveganj v sistemu priznanja in odmere pokojnin v skladu z Zakonom o izjemnem priznanju in odmeri starostne pokojnine osebam, ki imajo posebne zasluge (Sklep izdan: 19. 11. 2008)
6. 5. 2009

Izrek mnenja o stanju in upravljanju dolga širšega sektorja države (Sklep izdan: 28. 5. 2007)
20. 3. 2009

Izrek mnenja o o smotrnosti ravnanja (upravljanja in razpolaganja) s stanovanji v lasti Republike Slovenije v letu 2006 in prvi polovici leta 2007. (Sklep izdan: 28. 5. 2007)
9. 10. 2008

Izrek mnenja o splošnem delu predloga zaključnega računa proračuna Republike Slovenije za leto 2007 in izrek mnenja o pravilnosti izvršitve državnega proračuna za leto 2007. (Sklep izdan: 30. 11. 2007)
1. 10. 2008

Izrek mnenja o smotrnosti ravnanja z nezazidanimi stavbnimi zemljišči v letu 2006 in prvi polovici 2007. (Sklep izdan: 15. 5. 2007)
16. 9. 2008

Izrek mnenja o izkazih zaključnega računa proračuna, izrek mnenja o pravilnosti izvršitve proračuna posameznih ministrstev in državnega proračuna kot celote ter izrek mnenja o pravilnosti in učinkovitosti izvajanja izbranih podprogramov posameznih ministrstev. (Sklep izdan: 4. 1. 2007)
26. 2. 2008

Vzpostavitev in učinkovitost delovanja sistema načrtovanja, spremljanja in vrednotenja vseh transferjev iz evropskega proračuna v Republiki Sloveniji za leto 2005 (Sklep izdan: 8. 3. 2006)
12. 12. 2007

Izrek mnenja o pravilnosti in smotrnosti dodelitve namenskih javnih sredstev družbi Steklarna Rogaška, d. d., Rogaška Slatina (Sklep izdan: 26. 9. 2005)
24. 4. 2007

Najti odgovore na vprašanje: Ali v Sloveniji preverjamo učinke predlaganih predpisov in drugih oblik regulacije na družbo? (Sklep izdan: 8. 5. 2006)
8. 3. 2007

Izrek mnenja o izkazih zaključnega računa proračuna ter izrek mnenja o pravilnosti izvršitve proračuna posameznih ministrstev in državnega proračuna kot celote. (Sklep izdan: 24. 1. 2006)
26. 2. 2007

Izrek mnenja o resničnosti in verodostojnosti izkazov zaključnega računa državnega proračuna za leto 2004, izrek mnenja o pravilnosti izvršitve finančnih načrtov revidiranih proračunskih uporabnikov in državnega proračuna kot celote za leto 2004 ter ocena pravilnosti in učinkovitosti izvajanja izbranih podprogramov revidiranih proračunskih uporabnikov. (Sklep izdan: 23. 2. 2005)
13. 7. 2006

Cilj revizije je bil ugotoviti pravilnost in smotrnost izvedenega postopka prodaje 80-odstotnega poslovnega deleža družbe Sistemska tehnika. (Sklep izdan: 10. 3. 2005)
29. 11. 2005

Revizija izkazov državnega proračuna za leto 2003, s pripadajočimi obrazložitvami, ter pravilnost izvršitve državnega proračuna za leto 2003. (Sklep izdan: 22. 3. 2004)
29. 9. 2004

Izrek mnenja o pravilnosti zagotavljanja in porabe sredstev za realizacijo temeljnih razvojnih programov obrambnih sil Republike Slovenije na podlagi Zakona o zagotavljanju sredstev za realizacijo temeljnih razvojnih programov obrambnih sil Republike Slovenije v letih 1994-2003 v obdobju od uveljavitve zakona do 26. 9. 2003. (Sklep izdan: 23. 10. 2003)
11. 6. 2004

Izrek mnenja o izkazih iz splošnega dela zaključnega računa državnega proračuna za leto 2002 in zbirni bilanci stanja na dan 31. 12. 2002; izrek mnenja o pravilnosti izvršitve posameznih delov državnega proračuna za leto 2002, ki se nanašajo na poslovanje revidirancev; izrek mnenja o pravilnosti izvršitve državnega proračuna kot celote ter ocenitev izpolnjevanja standardov notranjega revidiranja. (Sklep izdan: 14. 2. 2003)
4. 2. 2004

Cilj revizije je bil ugotoviti pravilnost postopka prodaje in smotrnost prodaje delnic NLB ter izreči mnenje o tem. (Sklep izdan: 3. 10. 2002)
16. 5. 2003

Cilj revizije je bil izrek mnenja o pravilnosti izkazovanja javnega dolga Republike Slovenije v poročilu o upravljanju z javnim dolgom Republike Slovenije za leto 2001. (Sklep izdan: 10. 10. 2002)
16. 4. 2003

Cilj revizije je bil zbrati zadostne in ustrezne dokaze za oblikovanje mnenja o pravilnosti in smotrnosti prodaje delnic. (Sklep izdan: 22. 3. 2002)
6. 1. 2003

Cilj revizije je bil ugotoviti skladnost izvedenega postopka podelitve s predpisi ter izreči mnenje o pravilnosti in smotrnosti te podelitve. (Sklep izdan: 2. 4. 2002)
3. 12. 2002

Cilj revizije je bil ugotoviti pravilnost postopka prodaje in smotrnost prodaje ter izreči mnenje o tem. (Sklep izdan: 1. 2. 2002)
16. 9. 2002

Cilj revizije je bil ugotoviti skladnost izvedenega postopka prodaje s predpisi (pravilnost) in smotrnost prodaje ter izreči mnenje o pravilnosti in smotrnosti prodaje. (Sklep izdan: 1. 2. 2002)
16. 9. 2002

Izrek mnenja o izkazih državnega proračuna za leto 2001; izrek mnenj o pravilnosti izvršitve posameznih delov državnega proračuna za leto 2001 in izrek mnenja o pravilnosti izvršitve državnega proračuna kot celote; ocena poročil neposrednih proračunskih uporabnikov o doseženih ciljih in rezultatih njihovega poslovanja v letu 2001 (Sklep izdan: 15. 1. 2002)
4. 9. 2002

Izraziti mnenje o zaključnem računu proračuna Republike Slovenije za leto 2000. (Sklep izdan: 26. 3. 2001)
21. 12. 2001

Zbrati zadostne in ustrezne dokaze za oblikovanje mnenja o pravilnosti podatkov, izkazanih v zaključnem računu proračuna RS ter pravilnosti izvršitve posebnega dela proračuna, ki se nanaša na finančne načrte posameznih proračunskih uporabnikov. (Sklep izdan: 26. 7. 1999)
27. 7. 2001

Zbrati zadostne in ustrezne dokaze za oblikovanje mnenja o pravilnosti podatkov v bilanci prihodkov in odhodkov proračuna RS za leto 1999, ter v računu finančnih terjatev in naložb in računu financiranja za leto 1999. (Sklep izdan: 11. 7. 2000)
29. 12. 2000
Generična slika - Revidiranec