najdi
  RevizijeAktualnoZnanjeDokumentiMedijiO sodiščuPomoč
Natisni Uvodna stranNačrt spletnega mestaEnglish

Delovna uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu (12. 10. 2010)


Prejeli smo vaše elektronsko vprašanje z dne 1. 10. 2010, ali se strinjamo, da je potrebno soglasje ustanovitelja za izplačilo sredstev delovne uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu. Pri tem pa med drugim navajate, da se delovna uspešnost, ki se iz tega naslova lahko deli, ne izplačuje vedno iz presežka javnega zavoda ter prilagate vaše vprašanje naslovljeno na ministrstvo, kjer odpirate s tem povezane dileme.

Vprašanje, ki ga zastavljate, se nanaša na poslovanje uporabnikov javnih sredstev pri katerih Računsko sodišče opravlja nadzor porabe javnih sredstev in jim v skladu z Zakonom o računskem sodišču1 (v nadaljevanju: ZRacS-1) lahko tudi svetuje o javnofinančnih vprašanjih.

Preučili smo Zakon o sistemu plač v javnem sektorju2 (v nadaljevanju: ZSPJS), Uredbo o delovni uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu3 (v nadaljevanju: Uredba), navedeno mnenje ministrstva ter argumente iz vašega vprašanja ministrstvu. Pri tem ugotavljamo, da vprašanja odločanja o tej delovni uspešnosti ni mogoče obravnavati ločeno od metodologije določanja dovoljenega obsega sredstev za izplačilo tega dela plače.

Odločanje o izplačilu dela plače za delovno uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu ureja ZSPJS v 22. j in 22. k členu ter Uredba v 4. in 8. členu. Ugotavljamo, da Uredba pri določitvi "dovoljenega obsega sredstev za delovno uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu" iz 1. odstavka 5. člena (v nadaljevanju: "dovoljen obseg sredstev") izhaja iz letnega poročila javnega zavoda oziroma v njem ugotovljenega presežka prihodkov nad odhodki iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu. Pri tem Uredba v 1. odstavku 3. člena določa, da sme obseg sredstev za plačilo delovne uspešnosti pri določitvi "dovoljenega obsega sredstev" znašati največ 60 odstotkov dosežene razlike med prihodki in odhodki od prodaje blaga in storitev na trgu (povečane skladno s 2. odstavkom 3. člena Uredbe). "Dovoljeni obseg sredstev" iz obrazca iz Uredbe (v nadaljevanju: Obrazec) se določi na podlagi podatkov iz letnega poročila.

Vendar pa ZSPJS in Uredba teh rešitev nista dosledno izpeljala, in sicer:
  • ZSPJS v 22. j členu in Uredba v 7. členu ne zahtevata, da bi moral uporabnik iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu izkazovati presežek prihodkov nad odhodki (izkazovati mora vsaj izravnane prihodke in odhodke).
  • "Dovoljen obseg sredstev" se upoštevaje 3. člen in Obrazec določi tako, da se presežku prihodkov nad odhodki iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu prišteje izplačan akontativni obseg sredstev delovne uspešnosti. Uredba v okviru sistema akontativnega izplačevanja iz 4. člena omogoča, da se tovrstna delovna uspešnost izplačuje že med letom, v skladu s sprejetim finančnim načrtom uporabnika proračuna. V tem primeru gre za stroške plač, ki bremenijo prihodke tekočega leta, pred ugotovitvijo presežka prihodkov nad odhodki. Finančni načrt uporabnika proračuna določi organ upravljanja, skladno z zakonom in aktom o ustanovitvi.
  • Tudi delitev nejavnih virov za financiranje javne službe se ne izvaja na način delitve presežka iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu.
  • ZSPJS v 22. k členu določa, da višino sredstev, namenjeno izplačilu dela plače za delovno uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu, določi direktor po predhodnem dogovoru z reprezentativnimi sindikati. Višino sredstev, namenjeno izplačilu dela plače za delovno uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu direktorja, ravnatelja in tajnika, določi organ pristojen za njihovo imenovanje.
  • Uredba v 8. členu ne določa eksplicitno, da o določitvi "dovoljenega obsega sredstev" oziroma o razliki iz vrstice 5 Obrazca odloči ustanovitelj. Določa le, da mora uporabnik proračuna letno poročilo, ki ga je sprejel organ upravljanja, ter Obrazec poslati ustanovitelju v določenem roku.

Iz navedenega zaključujemo, da je, če gre pri določanju "dovoljenega obsega sredstev" in razlike iz vrstice 5 Obrazca po vsebini tudi za porabo presežka prihodkov na odhodki, ugotovljenega v letnem poročilu javnega zavoda, potem je pri sprejemanju te odločitve potrebno ravnati skladno z aktom o ustanovitvi javnega zavoda oz. področnim zakonom, ki urejajo porabo presežka prihodkov na odhodki.

1 - Uradni list RS, št. 11/01.
2 - Uradni list RS, št. 108/09-UPB13, 13/10, 59/10.
3 - Uradni list RS, št. 97/09.
Znanje