najdi
  RevizijeAktualnoZnanjeDokumentiMedijiO sodiščuPomoč
Natisni Uvodna stranNačrt spletnega mestaEnglish

Pravilnost dela poslovanja Občine Šentjernej (8. 10. 2018)


Računsko sodišče je revidiralo pravilnost poslovanja Občine Šentjernej v letu 2016 v delu, ki se nanaša na pripravo proračuna in zaključnega računa proračuna ter izvrševanje proračuna, delovno uspešnost in dodatke k osnovnim plačam javnih uslužbencev, javna naročila pri investicijskih odhodkih, tekoče transfere nepridobitnim organizacijam in ustanovam, zadolževanje ter druga področja poslovanja. Cilj revizije je bil izrek mnenja o pravilnosti poslovanja Občine Šentjernej v letu 2016 v delu, ki se nanaša na pripravo proračuna in zaključnega računa proračuna ter izvrševanje proračuna, delovno uspešnost in dodatke k osnovnim plačam javnih uslužbencev, javna naročila pri investicijskih odhodkih, tekoče transfere nepridobitnim organizacijam in ustanovam, zadolževanje ter druga področja poslovanja.

Računsko sodišče je o pravilnosti dela poslovanja Občine Šentjernej v letu 2016 izreklo negativno mnenje, ker občina ni poslovala v skladu s predpisi v naslednjih primerih:
  • obrazložitve proračuna občine za leto 2016 niso popolne; občina proračuna, rebalansov proračuna in zaključnega računa proračuna za leto 2016 ni pripravila po funkcionalni klasifikaciji; poročilo o doseženih ciljih in rezultatih ni popolno; občina je s koncesijsko pogodbo za opravljanje javne gospodarske službe zbiranja, odvajanja in čiščenja komunalnih, odpadnih in padavinskih voda za več kot dvakrat presegla dovoljeni obseg prevzetih obveznosti za investicijske odhodke, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih; občina ni vodila popolne evidence prevzetih obveznosti v breme proračunov prihodnjih let;
  • v načrtu razvojnih programov ni načrtovala dovolj sredstev za celovito izvedbo investicije; prevzela je za 5.000 evrov več obveznosti, kot je imela načrtovanih sredstev na proračunski postavki; prevzela je za 8.363 evrov več obveznosti, kot je imela načrtovanih sredstev v načrtu razvojnih programov; javnemu podjetju je plačala obveznosti za dodatna dela in večji obseg del v znesku 40.217 evrov, ki niso bila dogovorjena s pogodbo; v treh primerih je izvajalcu plačala skupaj 13.419 evrov za več dela, ki niso bila dogovorjena s pogodbo oziroma naročilnico; pred izplačilom ni mogla preveriti pravnega temelja in višine obveznosti, ki je izhajala iz dveh računov v skupnem znesku 2.485 evrov;
  • v enem primeru ni pripravila dokumenta identifikacije investicijskega projekta oziroma drugega dokumenta, ki bi vseboval ključne prvine za odločanje o investiciji; v enem primeru je sklenila pogodbo po začetku opravljanja del; v dveh primerih v naročilnico v znesku nad 10.000 evrov brez DDV ni vključila protikorupcijske klavzule; v dveh primerih pred izdajo naročilnic od ponudnika ni pridobila izjave oziroma podatkov o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika; v štirih primerih pred sklenitvijo pogodbe o oddaji javnega naročila po pravilih "in-house" ni preverila, ali je vrednost predmeta naročanja enaka ali nižja od cen na trgu (izvajalcema je v letu 2016 plačala 501.356 evrov);
  • objavi javnih razpisov za sofinanciranje športa ter za sofinanciranje programov turističnih dejavnosti nista vsebovali vseh obveznih sestavin; razpisna dokumentacija na področju športa ni vsebovala vseh potrebnih sestavin, zato ni mogoče ugotoviti, na kakšen način je strokovna komisija preverila izpolnjevanje pogojev in določila znesek sofinanciranja (izplačila v letu 2016 v skupnem znesku 17.843 evrov); župan ni izdal sklepa o izboru prejemnikov sredstev na področju športa in na področju turizma; dvema društvoma je z neposredno pogodbo dodelila in izplačala sredstva v skupnem znesku 12.116 evrov, ne da bi prej izvedla javni razpis;
  • v Odloku o proračunu Občine Šentjernej za leto 2016 ni določila obsega zadolževanja pravnih oseb javnega sektorja na ravni občine; ni v celoti izvajala nadzora nad zadolževanjem pravnih oseb javnega sektorja na ravni občine;
  • gospodarski družbi je na podlagi neposredne pogodbe izplačala sredstva v znesku 6.842 evrov, ne da bi prej izvedla javni razpis;
  • z aneksom k pogodbi za najem poslovnih prostorov občinske uprave je sprejela zavezo, ki nima podlage v javnofinančnih predpisih.

Računsko sodišče je Občini Šentjernej podalo priporočila za izboljšanje poslovanja.

Povezava na revizijsko poročilo
Naslovnica poročila