najdi
  RevizijeAktualnoZnanjeDokumentiMedijiO sodiščuPomoč
Natisni Uvodna stranNačrt spletnega mestaEnglish

Pobuda za revizijo


Revizijski program dela računskega sodišča se poleg zakonskih obveznosti oblikuje tudi s presojo prejetih pobud zainteresirane javnosti, medijev in občanov. Pri uvrščanju revizij v svoj delovni program se skuša računsko sodišče na kar najbolj učinkovit način odzivati na zahteve in pričakovanja okolja, pri čemer mora ohranjati neodvisnost presoje in odločanja. Pobude (tudi anonimne) so pogost vir informaciji, pomembnih za izvrševanje revizijske pristojnosti. Sugestije pobudnikov in morebitna dokumentacija so pomemben element pri odločitvah o izvedbi revizij in določitvi revidirancev ter omogočajo lažje zbiranje podatkov in poizvedb o revidirancih in njihovem poslovanju. Poleg tega se računsko sodišče tako lažje odloči za izvedbo predrevizijske poizvedbe, na podlagi katere lahko pred uvedbo revizije zahteva od uporabnika javnih sredstev vse podatke in drugo dokumentacijo ter opravi poizvedbe, ki so potrebne za načrtovanje in izvajanje revizij.

Pobudo nam lahko pošljete:

Po elektronski pošti:
sloaud@rs-rs.si

Po pošti:
Računsko sodišče Republike Slovenije
Slovenska cesta 50
1000 Ljubljana

Po faxu:
fax: + 386 (0) 1 478 5891


Nepogrešljiva je seveda utemeljitev predloga revizije, dobrodošli so tudi naslednji elementi:
  • naziv revidiranca oziroma revidirancev - računsko sodišče je pristojno za revidiranje uporabnikov javnih sredstev po 20. členu zakona o računskem sodišču, v pomoč pa vam je tudi seznam revidirancev
  • predmet revizije - različni segmenti poslovanja revidiranca npr: naročanje blaga, materiala in storitev, plače in drugi izdatki, izvajanje nalog, uspešnost doseganja ciljev, transferji, subvencije, način vodenja in izvedbe projekta, delovanje notranjih kontrol, zanesljivost računovodskih izkazov, prispevki, takse, pravilnost in smotrnost odločitev, delo posameznih organov, izvajanje predpisov, državne pomoči...
  • obdobje revidiranja - npr. poslovanje v letu 2015
  • akt, ki ga velja revidirati - npr. letno poročilo, pogodba, program dela, poslovna poročila...
  • splošni cilji revizije - pravilnost poslovanja, smotrnost poslovanja (gospodarnost, učinkovitost, uspešnost)
  • opozorila na nepravilnosti - primeri kršitev predpisov in skladnosti poslovanja z usmeritvami, ki jih mora upoštevati revidiranec, opozorila na morebitne zlorabe, pomankljivosti pri njegovem okolju delovanja in procesih...
  • opozorila na potrebo po spremembi predpisov
  • predlogi za uspešno izvedbo revizije - katera gradiva naj uporabimo, kateri strokovnjaki naj sodelujejo pri izvedbi revizije, kako lahko hitreje pridemo do potrebnih informacij, katere revizijske dokaze naj uporabimo...


Revizije