najdi
  RevizijeAktualnoZnanjeDokumentiMedijiO sodiščuPomoč
Natisni Uvodna stranNačrt spletnega mestaEnglish

Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeveKratica: MDDSZ
Naslov: Kotnikova 5, 1000 Ljubljana
URL: http://www.mddsz.gov.si/

Tip: Državni organi
Podtip: Ministrstva in organi v sestavi
Regija: Osrednjeslovenska


Revizije

 

NASLOV IN CILJ REVIZIJE
 
DATUM ZADNJE SPREMEMBE

Cilja revizije sta:
  • izrek mnenja o splošnem delu predloga zaključnega računa proračuna Republike Slovenije za leto 2011 in
  • izrek mnenja o pravilnosti izvršitve državnega proračuna za leto 2011.
(Sklep izdan: 6. 12. 2011)
13. 6. 2013

Izrek mnenja o uspešnosti in učinkovitosti izbranih ukrepov za ohranjanje obstoječih delovnih mest in spodbujanje zaposlovanja (Sklep izdan: 25. 3. 2011)
12. 10. 2012

Izrek mnenja o učinkovitosti sistema delovanja EU skladov v Republiki Sloveniji in smotrnosti poslovanja. (Sklep izdan: 21. 10. 2011)
26. 9. 2012

Izrek mnenja o učinkovitosti delovanja enotnega informacijskega sistema na področju institucionalnega varstva starejših in na področju varstva posebnih skupin odraslega prebivalstva s poudarkom na postopkih sprejema v institucionalno varstvo. (Sklep izdan: 13. 10. 2010)
12. 9. 2012

Izrek mnenja o pravilnosti in smotrnosti poslovanja pri izvajanju rejniške dejavnosti v Republiki Sloveniji (Sklep izdan: 22. 2. 2011)
13. 8. 2012

Izrek mnenja o pravilnosti in smotrnosti poslovanja Sklada Republike Slovenije za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov (Sklep izdan: 15. 12. 2009)
28. 3. 2012

Cilja revizije sta: izrek mnenja o splošnem delu predloga zaključnega računa proračuna Republike Slovenije za leto 2010 in izrek mnenja o pravilnosti izvršitve državnega proračuna za leto 2010. (Sklep izdan: 7. 12. 2010)
28. 12. 2011

Izrek mnenja o učinkovitosti sistema mednarodnega razvojnega sodelovanja (Sklep izdan: 7. 9. 2010)
14. 12. 2011

Ocena tveganj. (Sklep izdan: 18. 9. 2008)
17. 10. 2011

Preveritev sistema priznanja, odmere in izplačila izjemnih pokojnin po Zakonu o izjemnem priznanju in odmeri starostne pokojnine osebam, ki imajo posebne zasluge (Uradni list SRS, št. 18/74 in Uradni list RS, št. 14/90) (Sklep izdan: 29. 6. 2009)
2. 9. 2011

Izrek mnenja o smotrnosti stroškov kontrol, vzpostavljenih za evropska sredstva. (Sklep izdan: 17. 6. 2009)
28. 4. 2011

Izrek mnenja o smotrnosti poslovanja pri zaposlovanju invalidov v Republiki Sloveniji. (Sklep izdan: 22. 1. 2010)
11. 4. 2011

Izrek mnenja o splošnem delu predloga zaključnega računa proračuna Republike Slovenije za leto 2009 in izrek mnenja o pravilnosti izvršitve državnega proračuna za leto 2009. (Sklep izdan: 25. 11. 2009)
10. 3. 2011

Izrek mnenja o smotrnosti črpanja sredstev evropskega proračuna. (Sklep izdan: 6. 7. 2009)
25. 8. 2010

Izrek mnenja o splošnem delu predloga zaključnega računa proračuna Republike Slovenije za leto 2008 in izrek mnenja o pravilnosti izvršitve državnega proračuna za leto 2008. (Sklep izdan: 23. 12. 2008)
24. 9. 2009

Izrek mnenja o smotrnosti sodnih in izvensodnih poravnav Republike Slovenije. (Sklep izdan: 10. 1. 2008)
21. 5. 2009

Ocena tveganj v sistemu priznanja in odmere pokojnin v skladu z Zakonom o izjemnem priznanju in odmeri starostne pokojnine osebam, ki imajo posebne zasluge (Sklep izdan: 19. 11. 2008)
6. 5. 2009

Izrek mnenja o pravilnosti in smotrnosti poslovanja ministrstva v zvezi z zagotavljanjem javnega interesa s podeljevanjem statusa društva v javnem interesu v letih 2002 do 2007 (Sklep izdan: 14. 2. 2008)
29. 12. 2008

Izrek mnenja o uspešnosti pri postavitvi pogojev za doseganje rezultatov in ciljev Evropskega socialnega sklada na področju razvoja človeških virov in zaposlovanja. (Sklep izdan: 9. 1. 2008)
21. 10. 2008

Izrek mnenja o splošnem delu predloga zaključnega računa proračuna Republike Slovenije za leto 2007 in izrek mnenja o pravilnosti izvršitve državnega proračuna za leto 2007. (Sklep izdan: 30. 11. 2007)
1. 10. 2008

Revizija ima dva glavna cilja: Segment 1: Ocena učinkovitosti delovanja nadzornega sistema MDDSZ nad izvajanjem ukrepov APZ; Segment 2: Ocena učinkovitosti delovanja nadzornega sistema Zavoda RS za zaposlovanje nad izvajanjem ukrepov APZ (Sklep izdan: 28. 10. 2005)
15. 5. 2008

Odgovoriti na vprašanje, kako Republika Slovenija skrbi za tiste, ki zaradi starosti, duševne ali telesne prizadetosti, potrebujejo varstvo in nego drugih (Sklep izdan: 9. 5. 2007)
16. 4. 2008

Ocena uspešnosti uveljavljanja k ciljem in rezultatom naravnanega proračunskega procesa za podprogram državnega proračuna v letu 2006: 10012602 – Inšpektorat Republike Slovenije za delo. (Sklep izdan: 10. 7. 2007)
4. 4. 2008

Izrek mnenja o izkazih zaključnega računa proračuna, izrek mnenja o pravilnosti izvršitve proračuna posameznih ministrstev in državnega proračuna kot celote ter izrek mnenja o pravilnosti in učinkovitosti izvajanja izbranih podprogramov posameznih ministrstev. (Sklep izdan: 4. 1. 2007)
26. 2. 2008

Izrek mnenja o izkazih zaključnega računa proračuna ter izrek mnenja o pravilnosti izvršitve proračuna posameznih ministrstev in državnega proračuna kot celote. (Sklep izdan: 24. 1. 2006)
26. 2. 2007

Izrek mnenja o resničnosti in verodostojnosti izkazov zaključnega računa državnega proračuna za leto 2004, izrek mnenja o pravilnosti izvršitve finančnih načrtov revidiranih proračunskih uporabnikov in državnega proračuna kot celote za leto 2004 ter ocena pravilnosti in učinkovitosti izvajanja izbranih podprogramov revidiranih proračunskih uporabnikov. (Sklep izdan: 23. 2. 2005)
13. 7. 2006

Učinkovitost sistema za črpanje sredstev iz Evropskega socialnega sklada za izvajanje ukrepa 2.4. spodbujanje podjetništva in prilagodljivosti v letih 2004 in 2005 (Sklep izdan: 19. 10. 2005)
12. 7. 2006

Preveriti pravilnost dodelitve in porabe namenskih javnih sredstev v družbi Elan Line za sofinanciranje razreševanja presežnih delavcev pri delodajalcih in pospeševanje novega zaposlovanja v letih 2000 do 2003. (Sklep izdan: 18. 3. 2004)
29. 11. 2005

Revizija izkazov državnega proračuna za leto 2003, s pripadajočimi obrazložitvami, ter pravilnost izvršitve državnega proračuna za leto 2003. (Sklep izdan: 22. 3. 2004)
29. 9. 2004

Izrek mnenja o izkazih iz splošnega dela zaključnega računa državnega proračuna za leto 2002 in zbirni bilanci stanja na dan 31. 12. 2002; izrek mnenja o pravilnosti izvršitve posameznih delov državnega proračuna za leto 2002, ki se nanašajo na poslovanje revidirancev; izrek mnenja o pravilnosti izvršitve državnega proračuna kot celote ter ocenitev izpolnjevanja standardov notranjega revidiranja. (Sklep izdan: 14. 2. 2003)
4. 2. 2004

Izrek mnenja o izkazih državnega proračuna za leto 2001; izrek mnenj o pravilnosti izvršitve posameznih delov državnega proračuna za leto 2001 in izrek mnenja o pravilnosti izvršitve državnega proračuna kot celote; ocena poročil neposrednih proračunskih uporabnikov o doseženih ciljih in rezultatih njihovega poslovanja v letu 2001 (Sklep izdan: 15. 1. 2002)
4. 9. 2002

Preskusiti pravilnost izkazovanja odhodkov ministrstva v izkazu prihodkov in odhodkov za leto 2000 ter ugotoviti ali je ministrstvo izvrševalo finančni načrt za leto 2000 v skladu s predpisi, ki jih mora spoštovati neposredni uporabnik državnega proračuna. (Sklep izdan: 22. 3. 2001)
26. 11. 2001

Zbrati zadostne in ustrezne dokaze za oblikovanje mnenja o pravilnosti podatkov, izkazanih v zaključnem računu proračuna RS ter pravilnosti izvršitve posebnega dela proračuna, ki se nanaša na finančne načrte posameznih proračunskih uporabnikov. (Sklep izdan: 26. 7. 1999)
27. 7. 2001

Preveriti zakonitost in pravilnost, popolnost, resničnost odhodka, merjenje ter predstavitev in razkritje. Kot poseben cilj revizije je bil določen preizkus pravilnosti dodeljevanja proračunskih sredstev javnim in privatnim podjetjem ter zasebnikom, ki so v letu 1999 sodelovali z rudniki v zapiranju (Mežica, Zagorje). (Sklep izdan: 8. 5. 2000)
6. 6. 2001

Preveritev pravilnosti in smotrnosti (primernosti) poslovanja Ministrstva pri dodeljevanju proračunskih sredstev za dejavnosti, storitve in investicije CSD za leto 1997 in 1998. (Sklep izdan: 18. 1. 1999)
12. 4. 2001

Preveriti pravilnost in smotrnost dodeljevanja sredstev za programe aktivne politike zaposlovanja, ki zajemajo sredstva subvencij pravnim subjektom in transferov Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje (Sklep izdan: 10. 11. 1998)
13. 12. 2000

Revizija notranjih kontrol in računovodskega sistema ministrstva. (Sklep izdan: 10. 5. 1996)
28. 9. 1998

Revizija dodeljevanja sredstev za subvencioniranje študentske prehrane (Sklep izdan: 12. 9. 1996)
25. 8. 1997

Ugotoviti namensko porabo sredstev subvencije za nadomestilo stroškov za ohranitev delovnih mest po pogodbi št. 93/95 z dne 28.4.1995, ki sta jo sklenili MDDSZ in Iskra Semicon. (Sklep izdan: 2. 2. 1996)
3. 3. 1997

Nadzor uporabe sredstev za sanacijo in prestrukturiranje državnih podjetij po pogodbi št. 198/95 z dne 15.7.1995 pri ALMONT d.o.o Slovenska Bistrica. (Sklep izdan: 2. 2. 1996)
31. 12. 1996

Ugotoviti, ali so bila sredstva, ki so bila dodeljena iz proračuna, porabljena namensko za prekvalifikacijo ali dokvalifikacijo delavcev ter za sofinanciranje odpiranja novih produktivnih delovnih mest. (Sklep izdan: 31. 1. 1996)
27. 5. 1996

Nadzor uporabe sredstev za nadomestilo dela stroškov za ohranitev delovnih mest po pogodbi št. 24/95 z dne 17.1.1995, pri LIV Postojna p.o. (Sklep izdan: 2. 2. 1996)
27. 5. 1996

Ugotoviti ali so bila sredstva subvencije, ki jo je dodelilo MDDSZ, porabljena namensko za ohranitev delovnih mest. (Sklep izdan: 31. 1. 1996)
27. 5. 1996

Nadzor uporabe sredstev subvencije po pogodbah številka 29/95 z dne 31.1.1995 in 63/95 z dne 22.3.1995, ki sta ju sklenila Ministrstvo za delo, dru.ino in socialne zadeve in Gradbeno industrijsko podjetje PIONIR p.o. (Sklep izdan: 18. 12. 1995)
27. 5. 1996

Selektivna revizija dotacij in plačil storitev javnim zavodom in ustanovam v 1995 (Sklep izdan: 31. 8. 1995)
27. 5. 1996

Ugotavljanje zakonitosti in pravilnosti dodeljevanja sredstev za subvencije v letu 1995. (Sklep izdan: 13. 11. 1995)
7. 2. 1996

Nadzor zakonitosti zahtevkov in namembnosti porabe sredstev dotacij v letu 1995. (Sklep izdan: 9. 10. 1995)
2. 2. 1996

Nadzor plač, osebnih prejemkov in povračil, plačil po pogodbah o delu in avtorskih pogodbah in plačil preko študentskih servisov izplačanih v 1995 letu pri MDDSZ. (Sklep izdan: 4. 7. 1995)
17. 11. 1995
Generična slika - Revidiranec