najdi
  RevizijeAktualnoZnanjeDokumentiMedijiO sodiščuPomoč
Natisni Uvodna stranNačrt spletnega mestaEnglish

Sklepanje pogodb z nevladnimi organizacijami za sofinanciranje reševalnih služb (27. 10. 2008)


Številka: 1403-1/2008-2
Datum: 27. 10. 2008


Zadeva: Sklepanje pogodb z nevladnimi organizacijami za sofinanciranje reševalnih služb


Prejeli smo vaše zaprosilo za izdajo stališča glede pravilnosti sklepanja pogodb za nedoločen čas z nevladnimi organizacijami, ki sodelujejo v sistemu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami.

Iz opisa k vprašanju izhaja, da bi za namene sofinanciranja reševalnih služb namesto vsakoletnih pogodb z nevladnimi organizacijami raje sklepali pogodbe za nedoločen čas v delu, ki se nanaša na splošna določila, za katera ugotavljate, da se dejansko ne spreminjajo, predmet sprememb je praviloma le višina sredstev, ki jih država prispeva za izvajanje javnih služb. Pri sklepanju vsakoletnih pogodb se namreč srečujete s težavami zaradi tendenc nevladnih organizacij, da bi se splošna določila spremenila zaradi česar se čas sklepanje pogodb po nepotrebnem podaljša.

Temeljno načelo prevzemanja obveznosti proračunskega uporabnika je praviloma vezano na čas veljavnega proračuna, ker praviloma v vseh situacijah ob sklenitvi pogodbe nastanejo za proračunskega uporabnika finančne posledice. V teh primerih je potrebno upoštevati temeljno določilo 51. člena Zakona o javnih financah (v nadaljevanju: ZJF)1, da lahko neposredni uporabnik prevzema obveznosti s pogodbami, ki zahtevajo plačilo v prihodnjih letih, če so za ta namen že planirana v proračunu tekočega leta, drugače pa je takšno prevzemanje obveznosti nepravilno. V zakonu, ki ureja izvrševanje proračuna za posamezno leto se pa za posamezne namene določi največji obseg obveznosti, ki zahtevajo plačilo v prihodnjih letih in jih lahko neposredni uporabnik prevzame v tekočem letu. 20. člen Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2008 in 2009 (v nadaljevanju: ZIPRS0809)2 dovoljuje neposrednim uporabnikom prevzemati obveznosti tudi za prihodnja leta in ne le za tekoče proračunsko leto, pri čemer izrecno določa višino prevzetih obveznosti (npr. za leto 2009 je dovoljeno prevzemanje v višini 80%obsega pravic znotraj podprograma, pogodbe, ki zapadejo v izplačilo v letu 2010 pa do višine 60% obsega pravic porabe).

Menimo, da ne bi bila sklenitev pogodbe z nevladnimi organizacijami za nedoločen čas v nasprotju z zakonodajo, če bi se v tej pogodbah dogovorili le za splošne pravice in obveznosti za katere sami ugotavljate, da se v posameznem letu ne spreminjajo in torej ne vplivajo na finančne obveznosti. Priporočljivo bi bilo, da bi se v pogodbi pridržali tudi pravico do spremembe pogodbe v primeru spremenjene zakonodaje kot npr. spremembe Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami3, Zakona o gasilstvu4.... in drugih področnih zakonov, ki urejajo varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami. V pogodbi bi bilo potrebno urediti tudi pravice in obveznosti pogodbenih strank, če pride do statusne spremembe nevladne organizacije. O financiranju dejavnosti nevladnih organizacij pa bi se lahko dogovorili le v obliki vsakoletnega aneksa k osnovni pogodbi v okviru vsakokratnega veljavnega proračuna oziroma fiksno za dve leti, če bi bile tako prevzete obveznosti v okviru omejitev katere uporabniku določa ZIPRS0809 pri sklepanje pogodb, ki zahtevajo plačilo v prihodnjih letih .

V skladu s 46. členom Poslovnika Računskega sodišča Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 91/01) je to mnenje izdano kot osebno strokovno mnenje, ki računskega sodišča ne zavezuje.

1: Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02.
2: Uradni list RS, št. 114/07 in 58/08.
3: Uradni list RS, št. 51/06 - uradno prečiščeno besedilo.
4: Uradni list RS, št. 113/05 - uradno prečiščeno besedilo.

Znanje