najdi
  RevizijeAktualnoZnanjeDokumentiMedijiO sodiščuPomoč
Natisni Uvodna stranNačrt spletnega mestaEnglish

Priročniki računskega sodišča


Revizijski priročnik
Revizijski priročnikRevizijski priročnik (pdf, 4.665 KB, 500 strani) je obširno strokovno gradivo, ki predstavlja podlago za izvajanje revizijskega in porevizijskega procesa.

Računsko sodišče kot vrhovna revizijska institucija izvaja svojo pristojnost na podlagi Ustave, predpisov in revizijskih standardov. Zavedamo se, da navedene podlage niso dovolj za zagotovitev enotnega izvajanja revizij na najvišji kakovostni ravni, zato so potrebne podrobnejše usmeritve in navodila, ki enotno urejajo revizijski in porevizijski proces.

Priročnik je pripravljen na podlagi zakona o računskem sodišču, poslovnika računskega sodišča, revizijskih standardov INTOSAI, mednarodnih standardov revidiranja IFAC in smernic ter drugih notranjih aktov računskega sodišča. Nastal je v sodelovanju z drugimi vrhovnimi revizijskimi institucijami, predvsem v okviru twinninga z National Audit Office iz Velike Britanije in z upoštevanjem strokovnih dognanj na področju revidiranja oziroma z upoštevanjem dobre revizijske prakse.


Priročnik za revizije smotrnosti poslovanja
Priročnik za revizije smotrnosti poslovanjaPriročnik za revizije smotrnosti poslovanja (pdf, 5.685 KB, 58 strani) predstavlja podlago za izvajanje revizij smotrnosti poslovanja in je namenjen predvsem revizorjem, ki opravljajo tovrstne revizije. Opisuje posamezne faze in aktivnosti revizije smotrnosti poslovanja, od načrtovanja do spremljanja učinkov poročila. Priročnik predstavlja okvir, v katerem revizorji opravljajo svoje delo, in napotuje na zunanje, širše vire.

Vsebina priročnika predstavlja usmeritev in ne točno določen pristop za izvedbo revizij. Priročnik vseskozi poudarja pomen zagotavljanja povratnih informacij na vsaki stopnji revizijskega postopka tako, da se izkušnje in znanja, ki jih pridobimo, vključijo v prihodnje delo.

Poslanstvo računskega sodišča pri revizijah smotrnosti poslovanja je pospeševati boljše upravljanje z javnimi sredstvi. Revizija smotrnosti poslovanja zagotavlja drugačno obliko javne odgovornosti kakor revizije računovodskih izkazov ali revizije pravilnosti poslovanja.


Revizijski priročnik: K ciljem in rezultatom usmerjeni proračunski proces
Revizijski priročnik: K ciljem in rezultatom usmerjeni proračunski procesRevizijski priročnik: K ciljem in rezultatom usmerjeni proračunski proces (pdf, 2.554 KB, 98 strani) je bil razvit kot orodje za revizorje smotrnosti poslovanja, ki so odgovorni za ocenjevanje delovanja uporabnikov javnih sredstev (vlade, lokalnih skupnosti in drugih organizacij v javnem sektorju) pri uveljavljanju k ciljem in rezultatom usmerjenega proračunskega procesa v Sloveniji. V njem so sodila – kriteriji, pomembni za revizorjevo presojo ustreznosti poslovanja uporabnikov javnih sredstev pri načrtovanju in uresničevanju ciljev in programskih dosežkov v javnem sektorju.

Priročnik je v prvi vrsti namenjen revidiranju programov ministrstev in smiselno tudi revidiranju drugih državnih organov in lokalnih skupnosti ter posrednih proračunskih uporabnikov oziroma ostalih organizacij javnega sektorja, saj morajo biti tudi te osredinjene na doseganje rezultatov pri uresničevanju svojega poslanstva in spoštovanju veljavnih predpisov.
Revizijski priročnik: K ciljem in rezultatom usmerjeni proračunski proces