najdi
  RevizijeAktualnoZnanjeDokumentiMedijiO sodiščuPomoč
Natisni Uvodna stranNačrt spletnega mestaEnglish

Pravilnost dela poslovanja Občine Podlehnik (19. 6. 2017)


Računsko sodišče je revidiralo pravilnost poslovanja Občine Podlehnik v letu 2015 v delu, ki se nanaša na pripravo proračuna in zaključnega računa proračuna ter izvrševanje proračuna, delovno uspešnost in dodatke k osnovnim plačam javnih uslužbencev, javna naročila pri investicijskih odhodkih, zadolževanje in druga področja poslovanja, in občini izreklo mnenje s pridržkom.

Občina je v sklepu o začasnem financiranju v letu 2015 določila obseg sredstev, ki je bil večji od obsega sredstev, porabljenih v enakem obdobju preteklega leta, ter porabila več sredstev, kot je bilo dopustno v obdobju začasnega financiranja. Mesečno ni načrtovala likvidnosti proračuna, v odloku o proračunu občine za leto 2015 ni določila največjega možnega obsega obveznosti, ki zahtevajo plačilo v prihodnjih letih in jih lahko neposredni uporabnik prevzame v tekočem letu, izplačala je več, kot je načrtovala na proračunskih postavkah. Župan ni določil obsega izdatkov za posamezno trimesečje ali drugo obdobje, v okviru katerega smejo neposredni uporabniki plačevati obveznosti. Obrazložitve proračuna in zaključnega računa proračuna za leto 2015 so pomanjkljive. Občina proračuna, rebalansa proračuna in zaključnega računa proračuna za leto 2015 ni pripravila po funkcionalni klasifikaciji, v kadrovskem načrtu ni prikazala vseh zahtevanih podatkov, pri plačilu obveznosti iz proračuna tudi ni upoštevala zakonskih plačilnih rokov.

Občina je javnemu uslužbencu obračunavala in izplačala 562 evrov dodatka za vrednotenje dela v posebnih delovnih razmerah, ki ga Zakon o sistemu plač v javnem sektorju ne določa.

Na področju javnih naročil ni izvedla postopka s pogajanji brez predhodne objave in ni sklenila aneksa k pogodbi za dodatna dela, ki jih je naročila s tremi naročilnicami v skupnem znesku 61.637 evrov (izvajalcu je v letu 2015 plačala 45.544 evrov). Naročila za nabavo blaga, katerega vrednost brez DDV je bila večja od 20.000 evrov (izvajalcu je v letu 2015 plačala 21.050 evrov), ni oddala po enem izmed predpisanih postopkov javnega naročanja. Občina je prevzela obveznosti za več del v znesku 5.088 evrov, ki niso bila naročena z naročilnico. Pri oddaji javnega naročila v vrednosti nad 10.000 evrov brez DDV v naročilnici ni navedla protikorupcijske klavzule ter pred izdajo naročilnice od ponudnika ni pridobila izjave oziroma podatkov o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika.

Stanje likvidnostne zadolžitve občine je za 58 dni presegalo zakonsko določeno omejitev obsega likvidnostnega zadolževanja. Občina od javnega zavoda, katerega ustanoviteljica je, ni pridobila podatkov o stanju njegove zadolženosti na dan 31. 12. 2015.

Pri postopkih dodeljevanja tekočih transferov nepridobitnim organizacijam in ustanovam v objavi javnega razpisa in razpisni dokumentaciji na področju turizma ni objavila vseh sestavin. Občina je prejemniku, ki ni izpolnjeval merila za sofinanciranje iz javnega razpisa na področju dejavnosti, projektov in prireditev, dodelila in izplačala 4.000 evrov. Poleg tega je enemu prejemniku za delovanje dodelila in izplačala 2.000 evrov, ne da bi prej izvedla javni razpis.
Računsko sodišče je Občini Podlehnik podalo priporočila za izboljšanje poslovanja, odzivnega poročila pa ni zahtevalo, ker so bile že med revizijskim postopkom, kjer je bilo mogoče, odpravljene ugotovljene nepravilnosti oziroma sprejeti ustrezni popravljalni ukrepi.

Povezava do revizijskega poročila
Naslovnica RSRS