najdi
  RevizijeAktualnoZnanjeDokumentiMedijiO sodiščuPomoč
Natisni Uvodna stranNačrt spletnega mestaEnglish

Preoblikovanje javnega sklada (5. 11. 2008)


Številka: 1415-1/2008-72
Datum: 5. 11. 2008


Zadeva: Preoblikovanje javnega sklada


Prejeli smo vaše zaprosilo za mnenje glede možnosti preoblikovanja javnega sklada v družbo z omejeno odgovornostjo. Računsko sodišče Republike Slovenije (v nadaljevanju: Računsko sodišče) na podlagi 21. člena Zakona o računskem sodišču1 lahko svetuje uporabnikom javnih sredstev glede javnofinančnih vprašanj, ne more pa se opredeljevati o konkretnih vprašanjih, zlasti pa ni pristojno za obvezno tolmačenje zakonov in drugih predpisov. Mnenje o konkretnem vprašanju lahko Računsko sodišče poda le, če pri uporabniku javnih sredstev opravi revizijo. Ker se računsko sodišče o navedenem vprašanju v postopku revizije še ni opredelilo, vam v skladu s 46. členom Poslovnika Računskega sodišča Republike Slovenije2 podajam zgolj osebno strokovno mnenje glede možnosti preoblikovanja javnega sklada v družbo z omejeno odgovornostjo, ki pa Računskega sodišča ne zavezuje pri izvajanju revizij.

Ker je iz vašega vprašanja razvidno, da želite javni sklad preoblikovati v družbo z omejeno odgovornostjo, pri čemer bi statusno obliko javnega zavoda uporabili zgolj kot prehodno rešitev, je treba najprej opozoriti na 53. člen Zakona o javnih skladih (v nadaljevanju: ZJS-1)3, po katerem se morajo preoblikovati v predvidene organizacijske oblike ali pripojiti drugi pravni osebi javnega prava vsi tisti javni skladi, katerih ustanovitelj je občina in je njihov kapital manjši od 10.000.000 evrov. Obenem pa 50. člen ZJS-1 dovoljuje preoblikovanje v gospodarsko družbo zgolj v primeru:
- če ima javni sklad, ki ga je ustanovila občina, več kot 10.000.000 evrov kapitala
- če v preteklih treh poslovnih letih ni prejemal sredstev iz ustanoviteljevega proračuna.
Preoblikovanje v gospodarsko družbo je tako dopustno le v primerih, ko se javnemu skladu ni obvezno preoblikovati in lahko posluje bodisi kot javni sklad ali kot gospodarska družba. Zakonodajalec očitno ocenjuje, da je poslovanje javnega sklada ali gospodarske družbe v tej statusni obliki upravičeno (gospodarno) zgolj, če pravna oseba razpolaga najmanj z 10.000.000 evrov kapitala. Zato možnosti preoblikovanja javnega sklada z manjšim kapitalom v gospodarsko družbo ne dovoljuje.

V kolikor javni sklad torej ne razpolaga s kapitalom 10.000.000 evrov, se lahko preoblikuje v javni zavod, javno agencijo ali ustanovo. Vendar je treba v tej zvezi posebej opozoriti na pogoj, ki mora biti pri tem izpolnjen, saj 53. člen ZJS-1 dovoljuje tako preoblikovanje le v primeru, če so izpolnjeni pogoji, ki jih za ustanovitev javnega zavoda, javne agencije ali ustanove predpisuje zakon, ki ureja statusno obliko posamezne pravne osebe. Za preoblikovanje javnega sklada v javni zavod morajo biti tako izpolnjeni pogoji, ki jih določa Zakon o zavodih (v nadaljevanju: ZZ)4. V tej zvezi velja opozoriti na 1. člen ZZ, ki določa, da so zavodi organizacije, ki se ustanovijo za opravljanje dejavnosti vzgoje in izobraževanja, znanosti, kulture, športa, zdravstva, socialnega varstva, otroškega varstva, invalidskega varstva, socialnega zavarovanja ali drugih dejavnosti, če cilj opravljanja dejavnosti ni pridobivanje dobička. V 3. členu ZZ pa je določeno, da se za opravljanje javnih služb ustanovijo javni zavodi. Slednji se lahko ustanovijo tudi za opravljanje dejavnosti, ki niso opredeljene kot javne službe, če se opravljanje dejavnosti zagotavlja na način in pod pogoji, ki veljajo za javno službo.

Če pa javni sklad ne izpolnjuje pogoja 10.000.000 evrov kapitala, niti ne izpolnjuje pogojev za preoblikovanje v eno izmed navedenih statusnih oblik v 53. členu ZJS-1, potem je edina možnost, ki jo ZJS predvideva pripojitev drugi pravni osebi javnega prava, kar pomeni pripojitev k občini ali k drugemu javnemu skladu, ki bo posloval na večjem območju (regiji) in z večjim kapitalom. Ta skupni javni sklad se bo lahko, ko bo izpolnil pogoje iz 50. člena ZJS-1, preoblikoval v gospodarsko družbo.

Zato menim, da preoblikovanje v gospodarsko družbo, ki ne bi imela 10.000.000 evrov kapitala in ne bi bil izpolnjen pogoj, da tri pretekla leta ni pridobivala prihodkov iz proračuna ustanovitelja, prek začasnega preoblikovanja v javni zavod, po ZJS-1 ni dopustno.

Drugo vprašanje se nanaša na možnost prenosa namenskega premoženja javnega sklada v last javnega zavoda ali je treba ta sredstva prenesti na ustanovitelja. Menim, da je treba namensko premoženje prenesti nazaj na ustanovitelja in ga glede na veljavno zakonodajo dati v upravljanje javnemu zavodu. Pri tem pa ponovno opozarjam, da morajo biti najprej izpolnjeni pogoji za preoblikovanje v javni zavod.

1: Uradni list RS, št. 11/01.
2: Uradni list RS, št. 91/01.
3: Uradni list RS, št. 77/08.
4: Uradni list RS, št. 12/1991 in naprej.

Znanje