najdi
  RevizijeAktualnoZnanjeDokumentiMedijiO sodiščuPomoč
Natisni Uvodna stranNačrt spletnega mestaEnglish

2. Splošni podatki o organu in informacijah javnega značaja, s katerimi razpolaga


2.a Podatki o organizaciji organa

Kratek opis delovnega področja organa
Računsko sodišče je najvišji organ kontrole državnih računov, državnega proračuna in celotne javne porabe (150. člen Ustave Republike Slovenije).

Seznam vseh notranjih organizacijskih enot
Notranje organizacijske enote računskega sodišča so:
 • pet revizijskih oddelkov,
 • kabinet predsednika računskega sodišča (v okviru kabineta delujeta tudi služba za pravne zadeve ter služba za prevajanje, lektoriranje in odnose z javnostmi),
 • kabinet prvega namestnika predsednika računskega sodišča in kabinet druge namestnice predsednika računskega sodišča,
 • podporne službe: služba za kadrovske in splošne zadeve, služba za informacijsko tehnologijo, finančno-računovodska služba.

Vodstvo (člani računskega sodišča):
 • Tomaž Vesel, predsednik,
 • mag. Jorg Kristijan Petrovič, prvi namestnik predsednika,
 • mag. Mojca Planinšek, druga namestnica predsednika.

Vrhovni državni revizorji:
 • Zoran Mladenovič (za področje državnih organov, pravosodja in političnih strank, javnih skladov in javnih agencij),
 • mag. Aleksej Šinigoj (za področje lokalne samouprave in področje porabe EU sredstev na lokalni ravni),
 • Nataša Musar Mišeljić (za področje negospodarskih javnih služb, društev, zbornic, ZPIZ in ZZZS),
 • mag. Maja Bilbija (za področje gospodarskih javnih služb, gospodarskih družb, v katerih imata država ali lokalna skupnost večinski delež in za revizije privatizacije),
 • dr. Miroslav Kranjc (za področje smotrnosti poslovanja uporabnikov javnih sredstev, IT revizij in revizij s področja varstva okolja, področje porabe EU sredstev na državni ravni).

Organigram

Sekretarka računskega sodišča:
 • mag. Nina Koščak (vodi poslovanje računskega sodišča in delo podpornih služb).

2.b Kontaktni podatki uradnih oseb, pristojnih za posredovanje informacij

Pristojna oseba:
 • Peter Zmagaj, svetovalec predsednika, 01/478-5125, peter.zmagaj@rs-rs.si
 • Helena Lovše, svetovalka za odnose z javnostmi, 01/478-5120, helena.lovse@rs-rs.si2.c Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov Evropskih skupnosti z delovnega področja organa (prek državnega, lokalnega oziroma evropskega registra predpisov)

Državni predpisi in drugi akti

Predpisi
Posebne pristojnosti računskega sodišča so določene tudi z drugimi zakoni, in sicer:
 • v 29. in 30. členu Zakona o volilni in referendumski kampanji (Uradni listi RS, št. 41/07, 103/07- ZPolS-D, 105/08-Odl.US, št. 11/11, 28/11-Odl.US, 98/13),
 • v 24. členu Zakona o političnih strankah (Uradni list RS št. 100/05-UPB1, 103/07, 99/13 in 46/14),
 • v 23. členu Zakona o prvem pokojninskem skladu Republike Slovenije in preoblikovanju pooblaščenih investicijskih družb (Uradni list RS, št. 26/05-UPB1, 85/09),
 • v 71. členu Zakona o Slovenskem državnem holdingu (Uradni list RS, št. 25/14),
 • v 97. členu Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11-UPB, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617),
 • v 19. členu Zakona o ukrepih Republike Slovenije za krepitev stabilnosti bank (Uradni list RS, št. 105/12, 63/13 – ZS-K, 23/14 – ZDIJZ-C, 104/15),
 • v 6. členu Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/11, 60/11 – ZTP-D, 63/13 in 90/14 – ZDU-1I),
 • v 45.a, 185. in 190. členu Zakona o elektronskih komunikacijah (Uradni list RS, št. 109/12, 110/13, 40/14 – ZIN-B, 54/14 – odl. US in 81/15),
 • v 32. členu Zakona o gospodarjenju z gozdovi v lasti Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 9/16),
 • v 52.a členu Zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 72/06-UPB, 59/11 in 55/17).

Drugi akti, ki urejajo področje dela
 • Napotilo za izvajanje revizij,
 • revizijske smernice,
 • drugi akti, ki jih v skladu z Zakonom o računskem sodišču izdaja predsednik računskega sodišča.

Predpisi EU

Predpisi EU se za delovanje računskega sodišča neposredno ne uporabljajo.


2.d Seznam predlogov predpisov (preko državnega oziroma lokalnega registra predpisov)

Predlogi predpisov
Po informacijah s katerimi organ razpolaga trenutno v obravnavi ni predlogov predpisov, ki bi neposredno posegali v pristojnosti Računskega sodišča Republike Slovenije.

2.e Seznam sprejetih in predlaganih strateških in programskih dokumentov ter znanstvenih mnenj, poročil in analiz z delovnega področja računskega sodišča

Računsko sodišče ima sprejeto Strategijo računskega sodišča od leta 2014 do 2020. Objavljena je na spletni strani računskega sodišča na naslovu:
http://www.rs-rs.si/rsrs/rsrs.nsf/I/KC7BFA7711BBA2EDBC125723C00500F6D

2.f Seznam vrst upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov

Vrste postopkov, ki jih vodi organ
Računsko sodišče revidira poslovanje uporabnikov javnih sredstev, in sicer:
 • revidira pravilnost in smotrnost poslovanja,
 • revidira akte o preteklem in o načrtovanem poslovanju uporabnikov javnih sredstev (20. člen zakona o računskem sodišču).

Revizijski postopek je določen v 27. in 28. členu Zakona o računskem sodišču ter v Poslovniku Računskega sodišča Republike Slovenije, v 4. členu zakona pa je določena tudi smiselna uporaba Zakona o splošnem upravnem postopku.

Računsko sodišče podeljuje naziva državni revizor in preizkušeni državni revizor skladno z 22. členom Zakona o računskem sodišču in Pravilnikom o izdajanju potrdil za naziva državni revizor in preizkušeni državni revizor (Uradni list RS, št. 36/09).

Računsko sodišče je prekrškovni organ po Zakonu o računskem sodišču, pristojno pa je tudi za nadzor nad izvajanjem dela določb Zakona o volilni in referendumski kampanji (prvi odstavek 40. člena zakona).

2.g Seznam javnih evidenc, s katerimi organ upravlja

Javne evidence so objavljene na portalu OPSI (odprti podatki Slovenije) na naslovu podatki.gov.si. Navedba javnih evidenc z opisom metapodatkov je tudi priloga tega kataloga.

2.h Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov

Druge informatizirane zbirke podatkov so objavljene na portalu OPSI (odprti podatki Slovenije) na naslovu podatki.gov.si. Navedba drugih informatiziranih zbirk podatkov z opisom metapodatkov je tudi priloga tega kataloga.

2.i Najpomembnejši vsebinski sklopi drugih informacij javnega značaja oziroma seznam posameznih dokumentov

Sklopi informacij – sledijo razčlenjenemu opisu delovnega področja organa
Na spletni strani računskega sodišča so na voljo še naslednje informacije:
 • novosti in obvestila o računskem sodišču,
 • podrobnejša predstavitev (zgodovinski razvoj, položaj računskega sodišča, revizijske pristojnosti in obveznosti, revizijski proces, organizacija in sestava, obveščanje javnosti in mednarodno delovanje),
 • povezave na druge ustanove (vrhovne revizijske institucije v drugih državah, mednarodne organizacije …),
 • javni natečaji, javna naročila, objave po Zakonu o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti.
Dokumenti