najdi
  RevizijeAktualnoZnanjeDokumentiMedijiO sodiščuPomoč
Natisni Uvodna stranNačrt spletnega mestaEnglish

Sporočilo za javnost o ukrepih zoper Ministrstvo za okolje in prostor (18. 1. 2010)


Računsko sodišče Republike Slovenije na podlagi enajstega odstavka 29. člena Zakona o računskem sodišču1 in 42. člena Poslovnika Računskega sodišča Republike Slovenije2 izdaja

SPOROČILO ZA JAVNOST
O UKREPIH ZOPER

Ministrstvo za okolje in prostor


Ime in naslov uporabnika javnih sredstev: Ministrstvo za okolje in prostor, Dunajska 48, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: ministrstvo)

Odgovorna oseba ministrstva: Karl Erjavec, minister za okolje in prostor.

Revizija, pri kateri je bil izrečen sklep o hudi kršitvi obveznosti dobrega poslovanja: Revizija ravnanja z ločeno zbranimi komunalnimi odpadki3.

Kratek opis nesmotrnosti, zaradi katerih je bil podan sklep o hudi kršitvi obveznosti dobrega poslovanja in ravnanje ministrstva v času priprave odzivnega poročila:
V porevizijskem postopku je bilo ugotovljeno, da ministrstvo ni zadovoljivo odpravilo naslednjih nesmotrnosti na področju ravnanja z ločeno zbranimi komunalnimi odpadki, ki se nanašajo na:
  • določitev okoljskih dajatev, ki se plačujejo zaradi onesnaževanja tal in zraka z odlaganjem odpadkov na odlagališčih za inertne, nenevarne in nevarne odpadke, s katerimi ne vzpodbuja ločenega zbiranja komunalnih odpadkov temveč financira gradnjo novih odlagališč odpadkov: s spremembo namena dovoljene porabe okoljske dajatve bi lahko pomembno zmanjšali količino odloženih komunalnih odpadkov in dosegli ustreznejšo sestavo odloženih odpadkov, vendar ministrstvo v odzivnem poročilu ni predstavilo ustreznih popravljalnih ukrepov, po roku za odzivno poročilo pa je predložilo osnutek uredbe o okoljski dajatvi; s to uredbo dopušča zelo široko možnost porabe okoljskih dajatev, obenem pa v sistemu okoljske dajatve ohranja oziroma celo povečuje nepreglednost pri obračunavanju te dajatve, za kar je računsko sodišče v letu 2007 ministrstvu že izreklo sklep o hudi kršitvi obveznosti dobrega poslovanja;
  • neučinkovito ureditev financiranja sistema ravnanja z odpadno embalažo: sedanji sistem se financira prek cene izvajanja javne službe zbiranje in prevoz komunalnih odpadkov, kar ne spodbuja gospodinjstev in izvajalcev javne službe, da bi si prizadevali zbrati več odpadne embalaže, saj povzročajo večje količine ločeno zbrane odpadne embalaže večje stroške tako za izvajalce javne službe kot za gospodinjstva; financiranje sistema prek embalažnine, ki jo v sistem plačujejo povzročitelji odpadne embalaže, bi v večji meri pomenilo udejanjanje načela "povzročitelj plača" in stimulacijo povzročiteljem k uporabi embalaže, ki povzroča manj stroškov tudi pri zbiranju in prevozu, ne le pri reciklaži, hkrati pa stimulacijo gospodinjstvom in izvajalcem gospodarskih javnih služb − večje količine ločeno zbrane embalaže bi pomenile nižje stroške za izvajalce javne službe in kot posledico nižjo ceno za ravnanje z odpadki za gospodinjstva; obenem bi bila omogočena bolj pregledna poraba sredstev, vplačanih v sistem za zagotavljanje predpisanega ravnanja z odpadno embalažo;
  • nepregledno ureditev izvajanja javne službe ločenega zbiranja bioloških odpadkov, saj ministrstvo ni natančno opredelilo možnih oblik izvajanja te javne službe: ministrstvo s predpisom ni jasno določilo, ali je kompostiranje v hišnem kompostniku v gospodinjstvih lahko alternativa prepuščanju biološko razgradljivih kuhinjskih odpadkov izvajalcu javne službe v za to namenjenih zabojnikih; nejasna opredelitev možnih načinov izvajanja javne službe ločenega zbiranja bioloških odpadkov je vodila v spore med izvajalci javne službe in uporabniki njihovih storitev; ministrstvo je v osnutek uredbe sicer jasneje zapisalo obvezno uporabo posod za ravnanje z biološko razgradljivimi odpadki, vendar je neustrezno določilo roke začetka obveznega izvajanja tega dela javne službe;
  • neustrezno ureditev pristojnosti in obveznosti lokalnih skupnosti pri izvajanju regijskega koncepta ravnanja s komunalnimi odpadki: sedanja ureditev, pri kateri je odlaganje odpadkov opredeljeno kot obvezna občinska javna služba, je povzročala zaplete pri dogovarjanju občin za gradnjo regijskih centrov ravnanja z odpadki, predvsem glede lokacije regijskih centrov, načina financiranja investicije, lastništva in cene za odlaganje odpadkov, kar je vodilo v zamude, zaradi česar ni bila pravočasno vzpostavljena potrebna infrastruktura za predpisano ravnanje s komunalnimi odpadki; obveznost zagotavljanja regijskih odlagališč odpadkov presega pristojnosti posameznih občin pri organiziranju občinskih gospodarskih javnih služb in od 16. 7. 2009 zato na večino obstoječih odlagališč ni bi bilo več mogoče odlagati komunalnih odpadkov, saj so jim pretekla okoljevarstvena dovoljenja za obratovanje, odpadki, ki so se odlagali, pa niso bili ustrezno obdelani; ministrstvo je sicer podaljšalo rok za odlaganje odpadkov na nekaterih odlagališčih, ki bi se sicer morala zapreti, vendar je s tem le preložilo probleme, ki se pojavljajo pri zagotavljanju regijskih odlagališč odpadkov zaradi nesoglasij med občinami; vzroka za te težave, neusklajene pristojnosti in obveznosti občine pri zagotavljanju regijskih odlagališč odpadkov ministrstvo ni niti skušalo odpraviti;
  • neučinkovito načrtovanje vzpostavitve regijskih centrov, zaradi česar v Sloveniji niso bile pravočasno vzpostavljene ustrezne kapacitete za obdelavo komunalnih odpadkov, ki bi zagotavljale predpisano ravnanje s komunalnimi odpadki: ministrstvo ni ustrezno načrtovalo kapacitet posameznih objektov v okviru regijskih centrov, saj je pri načrtovanju izhajalo z nerealne predpostavke doseganja maksimalnih izločitvenih deležev ločeno zbranih komunalnih odpadkov; projektna dokumentacija za večino regijskih centrov ni bila dokončno pripravljena, roki izgradnje so bili nerealno zastavljeni, pravočasno pa ni bila sprejeta tudi odločitev o postavitvi sežigalnic komunalnih odpadkov, kar bi vplivalo na postavitev drugih kapacitet obdelave komunalnih odpadkov; ministrstvo kljub vedenju, da je učinkovitost centrov zagotovljena šele pri kapaciteti 250.000 uporabnikov, še vedno ni opredelilo kapacitet obdelave odpadkov v posameznem centru, določilo rokov izgradnje ter odgovornih oseb za nadzor nad projekti, zaradi česar ni znano, koliko centrov in katere sploh potrebujemo, da bi bila zagotovljena smotrna poraba investicijskih sredstev; obenem s tem pa s povečevanjem kapacitete posameznega centra ti pridobivajo regijski ali celo nad-regijski značaj, zaradi česar ti projekti ne bi smeli več soditi v pristojnost občin;
  • neurejenost delovanja sistema ravnanja z odpadno embalažo glede določitve meril za razdelitev stroškov med udeleženci sistema in ureditve poročanja družb za ravnanje z odpadno embalažo o poslovanju in porabi zbranih sredstev za zagotovitev predpisanega ravnanja z odpadno embalažo: ker niso bila določena merila za določanje višine posameznih stroškov v sistemu ravnanja z odpadno embalažo, niso bila ustrezno urejena razmerja med izvajalci gospodarske javne službe zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov in družbami za ravnanje z odpadno embalažo; ministrstvo ni zagotovilo ločenega prikaza zbrane embalažnine in njene porabe v letnih poročilih družb za ravnanje z odpadno embalažo, kar je pomenilo tveganje za nepregledno porabo zbrane embalažnine za zagotavljanje predpisanega ravnanja z odpadno embalažo; ministrstvo še vedno ni opredelilo meril za določanje stroškov, ki jih morajo kriti družbe za ravnanje z odpadno embalažo, ter ni pripravilo predloga za obvezno poročanje teh družb o porabi embalažnine, s čimer bi zagotovilo preglednejši sistem financiranja ravnanja z odpadno embalažo in omejilo spore med izvajalci dejavnosti v sistemu ravnanja z odpadno embalažo;
  • nedelovanje komisije za ravnanje z embalažo in odpadno embalažo od leta 2006: ena od poglavitnih nalog komisije je spremljanje in analiziranje stanja sistema ravnanja z odpadno embalažo, zaradi česar ministrstvo ni imelo ustreznega pregleda nad ravnanji udeležencev na tem področju; ministrstvo ni izdelalo načrta dela komisije in ni določilo osebe, odgovorne za spremljanje njenega dela, zaradi česar niso podana zagotovila, o čem bo komisija razpravljala in kakšen bo rezultat njenega dela.

Ukrepanje računskega sodišča:
Ker ministrstvo ni izkazalo zadovoljivih popravljalnih ukrepov za odpravo v prejšnjih točkah navedenih nesmotrnosti, je računsko sodišče izdalo sklep o hudi kršitvi obveznosti dobrega poslovanja ter Vladi Republike Slovenije izdalo poziv za razrešitev odgovorne osebe ministrstva na podlagi enajstega odstavka 29. člena Zakona o računskem sodišču in 41. člena Poslovnika Računskega sodišča Republike Slovenije. Računsko sodišče je o hudi kršitvi obveznosti dobrega poslovanja v skladu z devetim odstavkom 29. člena Zakona o računskem sodišču obvestilo tudi Državni zbor Republike Slovenije.

Ukrepanje Vlade Republike Slovenije:
Predsednik Vlade Republike Slovenije je računskemu sodišču odgovoril na poziv za razrešitev odgovorne osebe ministrstva s predložitvijo obvestila, da bo Državnemu zboru Republike Slovenije predlagal razrešitev ministra za okolje in prostor, Karla Erjavca. V obvestilu ni navedeno, kdaj bo Državnemu zboru posredovan predlog za razrešitev.Dr. Igor Šoltes,
generalni državni revizor
1 Uradni list RS, št. 11/01.
2 Uradni list RS, št. 91/01.
3 Št. 1209-4/2008-34 s 13. 8. 2009.
Novice

Arhiv novic

2018

Januar |  Februar |  Marec |  April |  Maj |  Junij |  Julij |  Avgust |  September |  Oktober |  November

2017

Januar |  Februar |  Marec |  April |  Maj |  Junij |  Julij |  Avgust |  September |  Oktober |  November |  December

2016

Januar |  Februar |  Marec |  April |  Maj |  Junij |  Julij |  Avgust |  September |  Oktober |  November |  December

2015

Januar |  Februar |  Marec |  April |  Maj |  Junij |  Julij |  Avgust |  September |  Oktober |  November |  December

2014

Januar |  Februar |  Marec |  April |  Maj |  Junij |  Julij |  Avgust |  September |  Oktober |  November |  December

2013

Januar |  Februar |  Marec |  April |  Maj |  Junij |  Julij |  Avgust |  September |  Oktober |  November |  December

2012

Januar |  Februar |  Marec |  April |  Maj |  Junij |  Julij |  Avgust |  September |  Oktober |  November |  December

2011

Januar |  Februar |  Marec |  April |  Maj |  Junij |  Julij |  Avgust |  September |  Oktober |  November |  December

2010

Januar |  Februar |  Marec |  April |  Maj |  Junij |  Julij |  Avgust |  September |  Oktober |  November |  December

2009

Januar |  Februar |  Marec |  April |  Maj |  Junij |  Julij |  Avgust |  September |  Oktober |  November |  December

2008

Januar |  Februar |  Marec |  April |  Maj |  Junij |  Julij |  Avgust |  September |  Oktober |  November |  December

2007

Januar |  Februar |  Marec |  April |  Maj |  Junij |  Julij |  Avgust |  September |  Oktober |  November |  December

2006

Januar |  Februar |  Marec |  April |  Maj |  Junij |  Julij |  Avgust |  September |  Oktober |  November |  December

2005

Januar |  Februar |  Marec |  April |  Maj |  Junij |  Julij |  Avgust |  September |  Oktober |  November |  December

2004

Januar |  Februar |  Marec |  April |  Maj |  Junij |  Julij |  Avgust |  September |  Oktober |  November |  December

2003

Januar |  Februar |  Marec |  April |  Maj |  Junij |  Julij |  Avgust |  September |  Oktober |  November |  December