najdi
  RevizijeAktualnoZnanjeDokumentiMedijiO sodiščuPomoč
Natisni Uvodna stranNačrt spletnega mestaEnglish

Plačilo komunalnega prispevka (24. 11. 2011)


Številka: 333-6/2011/4
Datum: 24. 11. 2011


Zadeva: Plačilo komunalnega prispevka


Iz listin, ki ste jih priložili, izhaja, da je občina investitorju gradnje večstanovanjskih objektov že izdala odločbo o odmeri komunalnega prispevka v višini 193.592,99 EUR, investitor pa je predlagal, da se komunalni prispevek pobota z nakupom dveh stanovanj. Tako bi šele po izgradnji stanovanj prišlo do dejanskega poplačila komunalnega prispevka. Iz predloga sklepa, ki ste ga priložili, izhaja, da je občina za nakup stanovanj zainteresirana, ne strinja pa se s ponujeno ceno stanovanj. Za zavarovanje plačila komunalnega prispevka bi občina od investitorja pridobila bančno garancijo, investitorju pa bi izdala izjavo, da je bila med njima sklenjen dogovor o načinu plačila komunalnega prispevka in da ni zadržkov za izdajo gradbenega dovoljenja.

V vašem primeru, ko želi investitor svojo obveznost do občine za plačilo komunalnega prispevka poravnati s prenosom lastninske pravice na dveh stanovanjih na občino, se porajajo vprašanja, ki segajo na različna javnofinančna področja ― nanašajo tako na pravilnost plačila komunalnega prispevka, pridobivanja nepremičnega premoženja občine ter avansiranja proračunskih sredstev kot tudi pobotanja terjatev in obveznosti občine.

Komunalni prispevek je v skladu s 84. členom Zakona o prostorskem načrtovanju (v nadaljevanju: ZPNačrt, Uradni list RS, št. 33/07 in 108/09) namenski vir financiranja gradnje komunalne opreme (definicija izraza komunalna oprema je določena v 71. členu), sredstva, zbrana s komunalnimi prispevki pa občina lahko porablja samo za namene gradnje komunalne opreme skladno z načrtom razvojnih programov občinskega proračuna. ZPNačrt v 78. členu omogoča, da se lahko s pogodbo o opremljanju investitor in občina dogovorita, da bo investitor sam zgradil del ali celotno komunalno opremo za zemljišče, na katerem namerava graditi, ne glede na to, ali je gradnja te komunalne opreme predvidena v programu opremljanja (1. odstavek). Stroške izgradnje v pogodbi predvidene komunalne opreme nosi investitor. Investitor je dolžan plačati še preostali del komunalnega prispevka, v kolikor bo obremenil že zgrajeno komunalno opremo, na katero bo investitor priključil komunalno opremo iz 3. točke prejšnjega odstavka (4. odstavek, Ta se glasi: "3. pregled komunalne opreme, ki jo bo zagotovil investitor"). V 5 točki 3. odstavka pa je v tej zvezi določeno, da mora pogodba o opremljanju določati tudi, del komunalnega prispevka iz četrtega odstavka tega člena, ki ga mora investitor še plačati. ZPNačrt torej predvideva, da se komunalni prispevek načeloma plača v denarju, v naravi pa samo tako, da investitor izgradi komunalno opremo za zemljišče, na katerem namerava graditi.

Glede na to, da Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/2011 - UPB4) v 35. členu določa, da se obvezne dajatve plačujejo v denarju, če ni z zakonom določeno drugače in ker v 4. odstavku 78. člena ZPNačrt ne predvideva, da bi se lahko komunalni prispevek plačal kako drugače kot je v njem določeno (denar, komunalna oprema predvidena v programu opremljanja), torej tudi z nepremičninami, menimo, da ni mogoč dogovor o vnaprejšnjem plačilu komunalnega prispevka s prenosom lastninske pravice na stanovanjih na občini.

Menimo tudi, da se občina tudi glede na pravila javnega naročanja ne more zavezati, da bo z neposredno izbranim investitorjem sklenila pogodbo za pridobitev lastninske pravice na stanovanjih, ki še niso zgrajena, v vrednosti 193.592,99 EUR. Pri tem naj opozorimo, da Zakon o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/06, 16/08, 19/10 in 18/11) določa, da so po 6. točki 18. člena posebne izjeme, ki niso predmet javnega naročanja, tudi javna naročila storitev v zvezi pridobitvijo ali najemom zemljišča, obstoječih objektov ali drugih nepremičnin ali pravic, ki so z njimi povezane, s kakršnimikoli finančnimi sredstvi. Ta določba omogoča, da se brez pravil javnega naročanja kupujejo samo že izgrajeni objekti in stanovanja(V tej zvezi glej tudi revizijsko poročilo: Zagotavljanje poslovnih prostorov za potrebe Ministrstva za notranje zadeve (št. 320-12/2010/102 z dne 8. 8. 2011)), ne pa tudi stanovanja ki se bodo šele izgradila.

Glede na navedeno menimo, da se občina ne more z investitorjem v naprej dogovoriti, da bo ta namesto plačila komunalnega prispevka v naravi občini odstopil dve stanovanji.

Znanje